Polska pomoc

 

Zwiększenie szans edukacyjnych dzieci narodowości romskiej w Shuto Orizari - Skopje

W Shuto Orizari w Skopje mieszka ok. 20 000 osób narodowości romskiej. Mieszkańcy gminy są w bardzo trudnej sytuacji społecznej, ekonomicznej i kulturowej, ponad 60% jest bezrobotnych. Wiele rodzin żyje wyłącznie z pomocy socjalnej, która wynosi od 40 do 50 euro miesięcznie, oraz tym co mogą znaleźć w śmietnikach. Caritas Macedonia stara się, w ramach swoich możliwości i ograniczeń, złagodzić tą sytuację dla danej grupy społecznej. Poprzez edukację i kształcenie pomaga w integracji dzieci pochodzenia romskiego w macedońskim społeczeństwie.

Jednym z głównych problemów dla większości mieszkańców Szuto Orizari jest wysoki wskaźnik analfabetyzmu. Dzieci w domu komunikują wyłącznie w języku romskim, natomiast lekcje w szkole odbywają się w języku macedońskim. Świetlica Caritasu zapewnia warunki do odrabiania lekcji z różnych przedmiotów oraz oferuje kompetentną pomoc w odrabianiu zadań domowych. Codzienne zajęcia świetlicowe to m.in. zabawy dydaktyczne i twórcze oraz ćwiczenia służące utrwalaniu i poszerzaniu wiedzy. Zajęcia świetlicowe są prowadzone nieodpłatnie, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 09:00 do 14:00. Pomieszczenia świetlicy również nieodpłatnie są udostępniane dla wieczorowej szkoły „AS Makarenko”, której zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych. Aby zajęcia mogły być kontynuowane wymagana jest pomoc finansowa oraz remont starego budynku świetlicy.

Zwiększenie szans edukacyjnych dzieci narodowości romskiej w Shuto Orizari - Skopje

Realizacja projektu zaplanowana jest na okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2016 roku przez Ambasadę RP w Skopje we współpracy z partnerem lokalnym, Caritas Macedonia. Jego głównym celem jest poprawa warunków nauczania i możliwości rozwoju dzieci. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez remont budynku świetlicy Caritasu, w której odbywają się zajęcia dla dzieci. Remont świetlicy trwale podniesie standardy lokalowe i jakość nauczania w szkole. Projekt przyczyni się do wyrównania szans edukacyjnych dzieci romskich, które z uwagi na trudną sytuację materialną ich rodzin oraz odrębność językową i kulturową mają utrudniony dostęp do edukacji. W ramach projektu wykonany zostanie kosztorys i harmonogram, przeprowadzony będzie nadzór nad pracami remontowymi.

Bezpośrednimi beneficjentami projektu będą dzieci w wieku przedszkolnym i dzieci w wieku szkolnym - uczniowie od I do IX klasy szkoły podstawowej, obecnie do świetlicy uczęszcza 100 dzieci. Pomieszczenia świetlicy Caritasu są również dostępne dla osób ze szkoły wieczorowej „AS Makarenko”, liczba uczniów wynosi ok. 60 osób. Beneficjantami są także pracownicy świetlicy: trzech nauczycieli, jeden asystent narodowości romskiej oraz koordynator projektu. Beneficjentami pośrednimi są rodziny dzieci oraz cała społeczność dzielnicy Shuto Orizari. Projekt ma na celu zapewnienie pełnego uczestnictwa Romów w życiu społeczeństwa obywatelskiego i zniwelowanie różnic dzielących tę grupę od reszty społeczeństwa oraz wzrost poziomu edukacji i integracji społecznej członków społeczności romskiej.

Zwiększenie szans edukacyjnych dzieci narodowości romskiej w Shuto Orizari - Skopje

Projekt zrealizowano w okresie od 16 września do 31 grudnia 2016 roku. Jego celem była pomoc edukacyjna dla dzieci romskich. Cel ten został osiągnięty poprzez wyremontowanie i wyposażenie budynku świetlicy Caritasu. Dokonano wymiany okien, drzwi zewnętrznych, podłogi, remont dachu, pomalowano ściany i wykonano inne prace o charakterze remontowo-porządkowym. Ponadto opłacone zostały wynagrodzenia nauczycieli, rachunki za media (prąd i wodę). Z pozostałych środków zakupiono materiały szkolne dla dzieci.

Projekt został w całości sfinansowany ze środków Polskiej pomocy, a jego wartość wyniosła ok. 67 000PLN (16 000 EUR). Na potrzeby kalkulacji przyjęto kurs 1 EUR = 4,1749 PLN.