Polska pomoc

 

Zwiększenie dostępu do edukacji zawodowej oraz praktyk zawodowych dla młodzieży z Nairobi i okolic ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt (Kenia)

Ogromnym problemem Kenii jest bezrobocie młodych ludzi (w wieku 15-30 lat), którzy stanowią około 30% społeczeństwa. W poszukiwaniu szansy na lepsze życie wielu z nich opuszcza rodzinne miejscowości i przybywa do Nairobi, gdzie stają się mieszkańcami okolicznych slumsów. Większość nie ma kwalifikacji zawodowych, co uniemożliwia im podjęcie pracy. Ponadto trudne warunki życia w slumsach nie sprzyjają prawidłowemu rozwojowi społecznemu wkraczających w dorosłość ludzi. Rodzi to kolejne problemy – alkoholizm, narkomanię, przestępczość, choroby. Często ich ofiarami zostają młode kobiety.

W celu choć częściowego rozwiązania tej sytuacji prowincja Afryki Wschodniej Salezjanów od ponad 30 lat prowadzi szkołę techniczną Don Bosco Boy’s Town w Nairobi. Szkoła umożliwia zdobycie zawodu młodzieży w wieku 18-22 lata, pochodzącej z defaworyzowanych środowisk. W ciągu długoletniej działalności szkoła zyskała dobrą opinię i zaufanie lokalnej społeczności. Jest postrzegana jako miejsce przyjazne młodzieży, dbające nie tylko o wysoki poziom nauczania, ale także o wychowanie i przekazywanie wartości oraz jako placówka otwarta na najuboższą młodzież. Szkoła cieszy się też uznaniem miejscowych władz i przedsiębiorców, a jej absolwenci są cenieni jako pracownicy nie tylko o wysokich kwalifikacjach i umiejętnościach praktycznych, ale także odznaczający się pozytywnymi cechami osobowościowymi (uczciwość, pracowitość, dobre wychowanie).

Szkoła początkowo nastawiona była na kształcenie chłopców, jednakże od 1994 r. umożliwia naukę również dziewczętom. W 2016 r. uczyło się w niej 175 chłopców i 35 dziewcząt w dziedzinach takich jak informatyka, krawiectwo, stolarka, mechanika samochodowa, elektryka oraz w ramach kursu sekretarskiego. Na przestrzeni ostatnich lat kierownictwo szkoły zaobserwowało rosnące zainteresowanie ofertą edukacyjną wśród młodych kobiet, jednakże niewystarczające warunki lokalowe uniemożliwiały przyjęcie ich większej liczby.

Zwiększenie dostępu do edukacji zawodowej oraz praktyk zawodowych dla młodzieży z Nairobi i okolic ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt (Kenia)

Projekt realizowany był między 1 kwietnia a 31 grudnia 2016 r. przez Salezjański Wolontariat Misyjny - Młodzi Światu we współpracy z Biurem Planowania i Rozwoju Don Bosco. Służył osiągnięciu priorytetu „Przedsiębiorczość i sektor prywatny”. W jego ramach zakładano:

  • wybudowanie i wyposażenie budynku przystosowanego dla 100 dziewcząt, zawierającego hall służący też jako jadalnia, szatnię z łazienkami, magazyn, pomieszczenie dla strażnika, 3 sale do nauki oraz biuro doradcy zawodowego;
  • umożliwienie 250 uczennicom rocznie korzystanie z oferty edukacyjnej szkoły (60 dziewcząt na rocznych kursach i ok. 50 na czterech 3-miesięcznych kursach);
  • przeprowadzone 24-godzinnego szkolenia z zakresu doradztwa zawodowego dla 190 młodych ludzi;
  • zwiększenie kompetencji 25 nauczycieli, w szczególności poprzez przeprowadzenie 40-godzinnego szkolenia dla nauczycieli z zakresu specyfiki pracy z dziewczętami;
  • poinformowanie o działalności szkoły i naborze dziewcząt w 5 szkołach średnich i 4 parafiach;
  • dystrybucję wśród uczennic szkół średnich 10.000 ulotek z informacją o naborze na kursy zawodowe;
  • zapewnienie wsparcia doradcy zawodowego dla 500 uczniów szkoły rocznie.

Zwiększenie dostępu do edukacji zawodowej oraz praktyk zawodowych dla młodzieży z Nairobi i okolic ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt (Kenia)

Założeniem projektu było stworzenie przyjaznej i komfortowej przestrzeni dla dziewcząt, w której nie tylko mogłyby się uczyć, ale także zjeść posiłek czy odpocząć po zajęciach. W tym celu infrastruktura szkoły została rozbudowana o dwupiętrowy budynek, składający się m.in. z trzech klas, holu z jadalnią, szatni z łazienką i biura wsparcia zawodowego. Budynek został również w pełni wyposażony w niezbędne meble i sprzęt. W budowę byli zaangażowani w formie praktyk uczniowie szkoły z działu budowlanego i elektrycznego, natomiast w dziale spawalniczym wykonane zostały wszystkie okna i barierki. Dzięki temu uczniowie mieli okazję w praktyce przetestować i rozwinąć umiejętności nabyte w trakcie nauki. W rezultacie przeprowadzonej rozbudowy szkoły 250 dziewcząt rocznie będzie mogło skorzystać z jej oferty edukacyjnej.

Ponadto 30 nauczycieli zostało przeszkolonych z zakresu metod nauczania i wychowania młodych ludzi oraz specyfiki pracy z dziewczętami, często mającymi ciężkie doświadczenia. Podczas 40-godzinnego kursu poruszono elementy psychologii, takie jak samoświadomość oraz umiejętność radzenia sobie ze stresem, dyskutowano nad interaktywnymi metodami pracy z młodzieżą, postawą wychowawcy wobec problemu uzależnień oraz wyzwaniami z jakimi mierzy się młodzież w trakcie dojrzewania. Szkolenie było też płaszczyzną wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, które stosowane są w codziennej pracy przez nauczycieli Don Bosco Boys’ Town.

W ramach projektu został również przeprowadzony 24-godzinny kurs przedsiębiorczości i doradztwa zawodowego dla 190 uczniów szkoły. Był on prowadzony przez lokalnych trenerów, mających najlepszą wiedzę na temat wymagań rynku pracy i wyzwań, z którymi spotykają się młodzi ludzie w trakcie poszukiwania pracy. Tematyka szkolenia obejmowała zagadnienia praktyczne, takie jak napisanie CV i listu motywacyjnego, przygotowanie do rozmowy o pracę, zarządzania osobistymi finansami, stworzenie biznes planu i rozpoczęcie własnego biznesu.

Przeprowadzono również kampanię promocyjną skierowaną do dziewcząt z okolicznych szkół średnich, by poinformować je o możliwości podjęcia nauki zawodu w tej placówce.

W dalszej perspektywie uruchomione zostanie biuro doradztwa zawodowego, które będzie współpracować z lokalnymi przedsiębiorstwami w celu organizacji uczniom praktyk i zapewnienia zatrudnienia po ukończeniu szkoły.