Polska pomoc

 

Zmieniaj nawyki na lepsze.

Tematyka elektroniki i odzieży jest w sposób oczywisty atrakcyjna dla młodzieży. Jednocześnie dobrze ilustruje problem łamania praw człowieka oraz degradacji środowiska w zglobalizowanym łańcuchu dostaw przemysłu odzieżowego i elektronicznego.

Globalny rynek zdominowany jest przez duże firmy, których komercyjny sukces nie byłby możliwy bez przeniesienia większości produkcji do krajów słabiej rozwiniętych, w których obowiązują niższe płace i standardy pracy. Ponad 60% światowej produkcji ubrań odbywa się w Azji, a niektóre globalne marki elektroniczne wytwarzają w tym regionie aż do 95% swoich produktów. Przy produkcji tych dóbr zatrudnionych jest ponad 150 mln pracowników, których prawa są ustawicznie łamane (głodowe wynagrodzenia, nadmiernie wydłużony czas pracy, brak zabezpieczeń socjalnych, odbieranie praw związkowych, praca przymusowa). Dodatkowo, produkcji towarzyszy dewastacja środowiska naturalnego, zarówno podczas wydobycia/uprawy surowców, jak i produkcji w fabrykach, gdzie stosuje się szkodliwe, zanieczyszczające glebę i wody gruntowe substancje chemiczne.

Zmieniaj nawyki na lepsze.

Projekt realizowany będzie od 4 maja do 31 grudnia 2015 r. przez Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć (PZS). Skierowany jest do nauczycieli (ok. 150 osób) oraz uczniów (ok. 300 osób) z 7 szkół z terenu województwa śląskiego oraz małopolskiego, z którymi nawiązano współpracę w ramach zapoczątkowanego w 2013 r. przedsięwzięcia. Poprzez szereg działań (metodycznych oraz aktywizujących) skierowanych do obu grup, planowane jest dalsze wdrażanie oraz utrwalanie rezultatów wypracowanych w poprzednich latach metod: peer-to-peer learning czyli metodę współdzielnego uczenia się (MWU) oraz peer learning -wzajemne uczenie się uczniów przez uczniów.

W ramach projektu ponad 150 nauczycieli zapozna się z tematyką związaną z odpowiedzialną konsumpcją w kontekście branży elektronicznej i ubraniowej, poprzez sympozjum oraz warsztaty dla nauczycieli.

Również uczniowie III i IV etapu edukacyjnego, czyli odpowiednio gimnazjaliści i licealiści, zostaną uwrażliwieni na problematykę rozwojową w kontekście dwóch modnych wśród młodzieży grup towarów konsumpcyjnych: elektroniki i odzieży. Nie tylko poszerzą swoją wiedzę nt. zależności globalnych, ale także zwiększą swoje kompetencje w zakresie zrównoważonego stylu życia i staną się przyszłymi ambasadorami zmian. Służyć temu będzie stworzenie Grupy Roboczej uczniów, kampanie uczniowskie w szkołach zaangażowanych w projekt (skierowane nie tylko do uczniów, ale także do społeczności lokalnej), które poprzedzone będą wsparciem dla uczniów w postaci specjalnych warsztatów. Uczniowie będą także odpowiedzialni za zorganizowanie konferencji dla swoich rówieśników. W ramach projektu powstanie pakiet materiałów edukacyjnych, który podobnie jak film kampanijny dotrze do ponad 80 tysięcy odbiorców związanych z PZS.

Nauczyciele są kluczowymi odbiorcami i multiplikatorami projektu ze względu na możliwość przekazania wiedzy dużej liczby uczniów, nie tylko w trakcie realizacji projektu, ale i po jego zakończeniu. Tworząc grupę roboczą z innymi rekrutowanymi nauczycielami i szkoląc swoich współpracowników, którzy z edukacją globalną nie mieli styczności, zwiększają zaangażowanie i prawdopodobieństwo zaistnienia edukacji globalnej jako stałego elementu lekcji przedmiotowych na III i IV etapie edukacyjnym. Ponadto, mając możliwość zaprezentowania wyników swojej pracy podczas sympozjum będą przykładem i inspiracją dla innych zaproszonych nauczycieli. Z kolei uczniowie, doświadczając edukacji globalnej na różnych przedmiotach w swojej szkole i biorąc udział w warsztatach kampanijnych, zaangażują się w organizację kampanii uczniowskich oraz Tygodnia Edukacji Globalnej.

Projekt będzie realizowany na terenie Polski. Główne działania skoncentrowane będą w szkołach województwa śląskiego i małopolskiego objętych projektem od 2013 roku:

  1. III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Katowicach
  2. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Jaworznie
  3. Gimnazjum nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Zakopanym
  4. Gimnazjum nr 16 im. Marii Konopnickiej w Sosnowcu
  5. Zespół Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa w Katowicach
  6. Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła w Chorzowie
  7. Zespół Szkół Gastronomicznych w Krakowie

Działania projektu obejmą nie tylko szkoły w których realizowany jest projekt, ale także środowisko lokalne (kampanie uczniowskie). Dodatkowo projekt będzie bezpośrednio promowany wśród innych nauczycieli oraz uczniów w województwach dzięki szkoleniom dla nauczycieli.

Zmieniaj nawyki na lepsze.

Projekt realizowany był w Polsce, głównie na terenie województw śląskiego i małopolskiego między 4 maja a 31 grudnia 2015 r.

W ramach komponentu metodycznego, którego celem było doskonalenie zawodowe oraz aktywizacja nauczycieli odbyły się 3 spotkania grup roboczych nauczycieli, na których obecnych było łącznie 7 nauczycielek; sympozjum poświęcone jakości edukacji globalnej w Polsce, zorganizowane w Krakowie w dniu 9 listopada, w którym łącznie wzięło udział 36 osób, w tym 28 nauczycieli i przedstawicieli instytucji edukacyjnych – każdy z uczestników otrzymał pakiet materiałów przygotowanych przez ekspertów oraz zaświadczenie uczestnictwa; 6 warsztatów dla nauczycieli (wobec planowanych 5 warsztatów), których bezpośrednimi odbiorcami było 139 osób.

Komponent aktywizujący adresowany do uczniów objął 8 warsztatów, które oprócz wprowadzenia tematyki edukacji globalnej miały kształtować umiejętności potrzebne uczniom do dzielenia się wiedzą ze swoimi rówieśnikami. Każdy z warsztatów trwał około 3-4 godzin lekcyjnych i składał się z trzech części: wprowadzającej, warsztatowe i koncepcyjnej. Warsztaty odbyły się łącznie w siedmiu szkołach województw śląskiego i małopolskiego, przy czym w Gimnazjum nr 16 im. Marii Konopnickiej w Sosnowcu zorganizowano dwie grupy warsztatowe, a wzięło w nich udział w sumie 152 uczniów. W ramach kampanii uczniowskich związanych z Europejskim Rokiem na rzecz Rozwoju zorganizowano 10 różnych wydarzeń, w które zaangażowanych było w sumie 2 300 osób. Szacuje się, że podjęte w ramach tych kampanii działania, takie jak np. happening przed galerią handlową; swap party, czyli akcja wymiany używanych przedmiotów; promocja ekologii i odpowiedzialnej konsumpcji podczas festynów i pikników szkolnych, trafiły do ok. 3 500 osób. W celu przygotowania konferencji uczniowskiej „Nasz świat – Nasza praca – Nasza godność”, która odbyła się 28 października w katowickim Pałacu Młodzieży gromadząc 113 osób, zorganizowano 2 spotkania uczniowskiej grupy roboczej. Podczas Tygodnia Edukacji Globalnej, w dniu 18 listopada, odbyła się V edycja gry miejskiej „Fair Train”, w której udział wzięło ponad 300 uczniów i uczennic z 36 szkół. W ramach projektu powstał również pakiet materiałów dla uczniów pt. Podaj Dalej! Poradnik dla uczniów i uczennic jak zmieniać świat, promujący działania edukacyjne metodą peer to peer.