Polska pomoc

 

Zdrowa szkoła - poprawa warunków sanitarnych na terenie szkół podstawowych w półpustynnych obszarach okręgu Mbita w Kenii

Na terenach wiejskich Kenii, gdzie mieszka 75% populacji tego kraju, tylko 30% mieszkańców ma dostęp do bezpiecznych dla zdrowia toalet, 19% korzysta z toalet publicznych współużytkowanych przez kilka gospodarstw domowych, 36% ma dostęp jedynie do urągających godności i zagrażających zdrowiu sanitariatów (głównie przepełnionych latryn), a 15% jest zmuszona załatwiać potrzeby fizjologiczne na otwartym terenie. Równie katastrofalnie wygląda dostęp do czystej wody. Blisko połowa mieszkańców wsi korzysta z zanieczyszczonej wody, z czego aż 28% ma dostęp tylko do wód powierzchniowych (WHO/UNICEF JMP 2015).

Odkąd w 2003 r. wprowadzono w Kenii darmową edukację podstawową, rząd finansuje naukę każdego dziecka w kwocie 40 PLN rocznie. Kwota ta nie zmieniła się od 13 lat mimo wysokiej stopy inflacji. Z 40 PLN na jednego ucznia szkoła musi pokryć wszystkie koszty funkcjonowania: podręczniki, art. papiernicze, opłaty za wodę/prąd, naprawy. Finansowanie rządu nie wystarcza na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania - środki kończą się już po pierwszym semestrze. Niemożliwe jest więc pokrycie z nich kosztów jakichkolwiek prac modernizacyjno-infrastrukturalnych. Tymczasem większość placówek, szczególnie na wsiach, powstało w czasach kolonialnych.

Niniejszy projekt objął swoim zasięgiem 12 szkół położonych na półpustynnych obszarach wiejskich okręgu Mbita w zachodniej Kenii, jeden z najuboższych w skali całego kraju. Warunki, w jakich dzieci pobierają naukę, zagrażają ich zdrowiu i życiu. Budynki rozpadają się. Latryny, jeśli w ogóle są, mają kilkanaście lat, są przepełnione, zapadają się i stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia dzieci. W szkołach nie ma dostępu do papieru toaletowego, mydła i detergentów. Często nie ma też żadnego źródła wody. Jeśli natomiast jest bieżąca woda to zainstalowany jest zazwyczaj tylko jeden kran w szkołach, gdzie uczy się nawet 1000 dzieci. Dzieci i nauczyciele, którzy codziennie mają bezpośredni kontakt z odchodami, narażeni są na zakażenie cholerą, durem brzusznym, pełzakowicą. Brak toalet bądź ich bardzo zły stan oraz ograniczony dostęp do wody na terenie szkół podstawowych przekłada się nie tylko na brak higieny i zły stan zdrowia dzieci, ale również na ich niższe wyniki w nauce. Brak toalet i środków higieny sanitarnej najbardziej odbija się na edukacji dziewcząt, które podczas okresu zostają w domach. Szkoły, które borykają się z tak ogromnymi wyzwaniami, zazwyczaj całkowicie rezygnują z promocji higieny.  Nauczyciele czują się bezsilni, nie widzą sensu w powtarzaniu dzieciom, że należy myć ręce, gdy w szkole nie ma żadnego źródła wody.

Zdrowa szkoła - poprawa warunków sanitarnych na terenie szkół podstawowych w półpustynnych obszarach okręgu Mbita w Kenii

Projekt był realizowany przez Fundację Partners Polska oraz jej kenijskiego partnera – organizację pozarządową Education Effect Africa  w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2016. Projekt skierowany był do społeczności skupionych wokół 12 wiejskich szkół podstawowych w półpustynnym okręgu Mbita w hrabstwie Homa Bay – uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli. Przed rozpoczęciem realizacji projektu na terenie szkół brakowało bezpiecznych dla zdrowia sanitariatów, dostęp do czystej wody był znacznie ograniczony, nie prowadzono też żadnej edukacji nt. zdrowia i właściwych nawykach higienicznych.  Celem niniejszego projektu było stworzenie środowiska szkolnego, które przyczyni się do trwałej poprawy zdrowia, warunków sanitarnych oraz bezpieczeństwa dzieci i nauczycieli z tych placówek . Cel ten został osiągnięty dzięki trzytorowemu podejściu: (1) wsparciu infrastruktury szkolnej – budowa toalet, systemów pozyskiwania wody deszczowej i punktów mycia rąk, (2) kampanii edukacyjnej na temat zdrowia i higieny oraz zmiany zachowań wśród uczniów, nauczycieli, rodziców i przedstawicieli lokalnych społeczności, a także (3) wzmocnieniu instytucjonalnemu oraz rozwojowi kompetencji placówek edukacyjnych w zakresie samodzielnej realizacji projektów o charakterze edukacji zdrowotnej wśród lokalnych społeczności.

Zdrowa szkoła - poprawa warunków sanitarnych na terenie szkół podstawowych w półpustynnych obszarach okręgu Mbita w Kenii

 • Wybudowano 102 nowe sanitariaty typu (Ventilated Improved Pit Latrine) oraz 11 pisuarów w 12 szkołach podstawowych w Mbita, do których uczęszcza 3 500 dzieci i pracuje 137 nauczycieli.
 • Zainstalowano 15 systemów pozyskiwania wody deszczowej i wybudowano 60 punktów z dostępem do wody w 12 szkołach podstawowych w Mbita. Korzysta z nich 3 500 dzieci i 137 nauczycieli.
 • 44 nauczycieli i rodziców dzieci uczęszczających do wiejskich szkół podstawowych w okręgu Mbita posiada zaawansowaną wiedzę na temat bezpieczeństwa sanitarnego dzięki uczestnictwu w pięciodniowym szkoleniu na temat zdrowia, higieny, bezpieczeństwa sanitarnego i praw dzieci.
 • We wszystkich szkołach objętych projektem zaobserwowano pozytywną zmianę nawyków higienicznych. Tereny szkół oraz latryny są regularne czyszczone, szkoły starają się zapewnić wodę pitną oraz do mycia rąk, a uczniowie pamiętają o zachowywaniu podstawowych zasad higieny.
 • W 12 placówkach edukacyjnych położonych na terenach wiejskich w okręgu Mbita powstały szkolne komitety ds. zdrowia monitorujące standardy sanitarne.
 • 5 placówek edukacyjnych położonych na terenach wiejskich w okręgu Mbita zainicjowało działalność, z której dochód jest przeznaczany na zakup środków sanitarnych.
 • Opracowano i wdrożono 12 planów poprawy warunków sanitarnych oraz edukacji zdrowotnej na terenie publicznych szkół podstawowych położonych na wsiach w okręgu Mbita.
 • 3 489 dzieci, 137 nauczycieli oraz 1 224 rodziców i opiekunów ma większą wiedzę o zdrowiu i higienie dzięki uczestnictwu w zajęciach edukacji zdrowotnej.
 • Wśród szkół objętych projektem rozdystrybuowano 300 plakatów na temat zdrowia, higieny i praw dzieci, w placówkach powstało 12 murali ilustrujących prawidłowe metody mycia rąk.
 • Zorganizowano 24 kampanii edukacyjnych nt. zdrowia i higieny dla członków społeczności lokalnych na terenach wiejskich okręgu Mbita, w których wzięło udział ogółem 6 452 osób.
 • Odbyło się 5 spotkań z udziałem lokalnych władz i przedstawicieli szkół objętych projektem, podczas których placówki lobbowały na rzecz zwiększania bezpieczeństwa sanitarnego w szkołach podstawowych.