Polska pomoc

Zapytanie ofertowe - sporządzenie ekspertyzy nt. umowy z Kotonu

  1. Departament Współpracy Rozwojowej (DWR) MSZ planuje udzielenie zamówienia na sporządzenie ekspertyzy dot. analizy Umowy z Kotonu (dalej: UzK) z perspektywy Unii Europejskiej i z perspektywy Polski. Zakres planowanego zamówienia został opisany w załączniku do niniejszego zapytania.
  2. DWR MSZ oczekuje ofert gwarantujących dostarczenie ekspertyzy zgodnej ze szczegółowym Opisem zamówienia dołączonym do niniejszego zapytania. Problematyka polskiej współpracy rozwojowej, której będzie dotyczyć ekspertyza, omówiona została m.in. na stronie internetowej www.polskapomoc.gov.pl.
  3. Termin składania ofert: do dnia 15 kwietnia 2015 r.
  4. Przewidywany termin wykonania zamówienia: 65 dni od daty podpisania umowy.
  5. Warunkiem formalnym dopuszczenia oferty do oceny będzie: doświadczenie i potencjał Wykonawcy w realizacji podobnego typu zamówień w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert oraz doświadczenie osób zaangażowanych w sporządzenie ekspertyzy; szczegółowy opis warunków znajduje się w załączniku.
  6. Kryterium wyboru ofert  złożonych przez Wykonawców spełniających warunek, o którym mowa w pkt.5, będzie: cena (50%) i zaproponowana metodologia ekspertyzy (50%).  

W związku z powyższym, w przypadku Państwa zainteresowania realizacją ww. przedmiotu zamówienia, zwracamy się do Państwa z prośbą o złożenie oferty.

Odpowiedzi proszę przesyłać na adres: michal.pszczolkowski@msz.gov.pl. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie www.polskapomoc.gov.pl.

w górę

Tagi