Polska pomoc

Zaproszenie skierowane do publicznych szkół wyższych, jednostek naukowo-badawczych oraz jednostek samorządu terytorialnego - edukacja globalna i rozwojowa

 

Zaproszenie skierowane do publicznych szkół wyższych, jednostek naukowo-badawczych oraz jednostek samorządu terytorialnego do składania wniosków projektowych na realizację projektów z zakresu edukacji globalnej  i rozwojowej skierowanych do społeczeństwa polskiego w ramach Programu polskiej pomocy zagranicznej udzielanej za pośrednictwem MSZ RP w 2009 roku we współpracy z MEN oraz MNiSW

1. W ramach Programu polskiej pomocy zagranicznej udzielanej za pośrednictwem MSZ RP w 2009 roku publiczne szkoły wyższe, jednostki naukowo-badawcze oraz jednostki samorządu terytorialnego mogą zgłaszać i realizować projekty z zakresu edukacji globalnej i rozwojowej skierowane do społeczeństwa polskiego w celu pogłębienia wiedzy na temat problemów rozwoju na świecie.

2. Jeden wnioskodawca (publiczna szkoła wyższa, jednostka naukowo-badawcza lub jednostka samorządu terytorialnego) może zgłosić kilka wniosków projektowych.

3. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań z zakresu edukacji globalnej i rozwojowej wynoszą 615 000 PLN i pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 36.

4. Projekty należy składać na wniosku projektowym on-line. Aby złożyć wniosek, należy:

 • zarejestrować publiczną szkołę wyższą, jednostkę naukowo-badawczą lub jednostkę samorządu terytorialnego jako użytkownika portalu polska pomoc (http://portal.polskapomoc.gov.pl/): ZAREJESTRUJ;
 • jeśli publiczna szkoła wyższa, jednostka naukowo-badawcza oraz jednostka samorządu terytorialnego posiada już aktywne konto, należy zalogować się w systemie: ZALOGUJ;

Po dokonaniu rejestracji wnioskodawca otrzyma login oraz hasło, dzięki którym będzie mógł wypełnić formularz wniosku projektowego on-line. Wnioskodawca może, posiadając jeden login oraz hasło, wypełnić oraz złożyć kilka wniosków projektowych.

 • wypełnić formularz wniosku projektowego on-line i następnie wysłać za pośrednictwem łącza internetowego do bazy danych MSZ;
 • podpisany wydruk formularza wniosku projektowego (wniosek dotacyjny) w dwóch egzemplarzach (oryginał i 1 kopia) wraz z wymaganymi załącznikami z dopiskiem na kopercie "Edukacja rozwojowa 2009 r." przesłać na adres:

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  Departament Współpracy Rozwojowej
  Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

  lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, znajdującym się przy wejściu głównym do MSZ, Al. J. Ch. Szucha 23.

  Oferty muszą wpłynąć do MSZ do dnia 2009-06-05 do godz. 15:00 (uwaga: decyduje data wpływu).

5. Zaakceptowane projekty należy zrealizować nie później niż do dnia 31.12.2009 r.

6. Oceny merytorycznej i finansowej projektu dokonuje Departament Współpracy Rozwojowej MSZ we współpracy z właściwymi departamentami MEN oraz MNiSW.

7. Przy przygotowywaniu projektów prosimy o zapoznanie się z Programem polskiej pomocy zagranicznej 2009 oraz Wytycznymi dla publicznych szkół wyższych i jednostek naukowo-badawczych oraz jednostek samorządu terytorialnego realizujących projekty finansowane w ramach rezerwy celowej poz. 36, Formularzem wniosku (dostęp on-line);  Ogólnymi warunkami umowy dotacji ze środków MSZ dla publicznych szkół wyższych i jednostek naukowo-badawczych oraz jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektów z zakresu edukacji globalnej i rozwojowej.

8. Dodatkowe informacje dot. składania projektów można uzyskać, przesyłając konkretne zapytania na adres: joanna.poplawska@msz.gov.pl lub kontaktując się telefonicznie pod numerem (22) 523 83 04.

UWAGA: w tym samym czasie do portalu polska pomoc może logować się na dany login i hasło nie więcej niż jedna osoba. Portal polska pomoc umożliwia natomiast tworzenie w ramach jednego konta podkont (i uzyskiwanie dodatkowych loginów oraz haseł) dla wielu użytkowników.

w górę

Tagi