Polska pomoc

Zaproszenie skierowane do polskich placówek zagranicznych

 

Zaproszenie skierowane do polskich placówek zagranicznych

do składania wniosków projektowych na realizację projektów pomocowych
w ramach Programu polskiej pomocy zagranicznej udzielanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2010

1. W ramach programu polskiej pomocy zagranicznej na 2010 r. polskie placówki za granicą mogą zgłaszać i realizować projekty pomocowe na rzecz krajów objętych programem.
2. Projekty mogą być realizowane we współpracy z partnerem projektu (np. podmiotem, który przedstawi projekt placówce lub podmiotem wyselekcjonowanym przez placówkę - lokalną lub międzynarodową organizacją pozarządową, misją katolicką, instytucją publiczną lub inną instytucją lokalną) lub zwykonawcą nie będącym partnerem
(z uwzględnieniem procedury zamówień publicznych).
3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu pomocy zagranicznej określona jest w programie. Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa.
4. Projekty należy składać w systemie on-line.

Aby złożyć wniosek, należy:

a. zarejestrować placówkę jako użytkownika portalu polska pomoc (www.polskapomoc.gov.pl)

b. wypełnić formularz wniosku projektowego on-line i złożyć w portalu polska pomoc.

Uwaga! W konkursie na 2010 r. po raz pierwszy zastosowany zostanie dwustopniowy system zgłaszania projektów. Na etapie wstępnym, we wniosku projektowym umieścić należy jedynie podstawowe informacje, wypełniając oznaczone w systemie on-line  rubryki.

5. Oceny merytorycznej i finansowej projektu dokonuje Departament Współpracy Rozwojowej we współpracy z właściwymi departamentami terytorialnymi MSZ.
6. Projekty przyjmowane będą do dnia 2010-01-18.
7. Projekty rozpatrywane będą wciągu 4 do 5 tygodni po upływie wskazanego terminu.
8. Po uzyskaniu informacji o wstępnie zaakceptowanych wnioskach, placówki będą zobowiązane do uzupełnienia wniosków projektowych poprzez wypełnienie pozostałych rubryk
i doprecyzowanie budżetu (w czasie do 2 tygodni).
9. Oprócz wersji elektronicznej istnieje obowiązek przesłania ostatecznej wersji
wydrukowanego i podpisanego formularza wniosku projektowego na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Współpracy Rozwojowej
Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa
.

10. Finalne zatwierdzenie projektów przez MSZ nastąpi w najkrótszym możliwym terminie (3-4 tygodnie).
11. Projekty będą akceptowane według kryteriów określonych w wytycznych i do wyczerpania środków przewidzianych w programie na działania polskich placówek zagranicznych na dany kraj lub region.
12. Zaakceptowane projekty należy zrealizować nie później niż do dnia 2010-12-31.
13. Przy przygotowywaniu projektów prosimy o zapoznanie się z dokumentami:

w górę

Tagi

Brak komentarzy. Dodaj komentarz