Polska pomoc

Zaproszenie skierowane do polskich placówek zagranicznych

Zaproszenie skierowane do polskich placówek zagranicznych

do składania wniosków projektowych na realizację projektów pomocowych
w ramach Programu polskiej pomocy zagranicznej udzielanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2009

 1. W ramach Programu polskiej pomocy zagranicznej na 2009 r. polskie placówki za granicą mogą zgłaszać i realizować projekty pomocowe na rzecz krajów objętych programem.
 2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu pomocy zagranicznej określona jest w programie.
  Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa.
 3. Projekty należy składać na wniosku projektowym on-line.
  Aby złożyć wniosek, należy:

  a. zarejestrować placówkę jako użytkownika portalu polska pomoc (www.polskapomoc.gov.pl) ZAREJESTRUJ UŻYTKOWNIKA PORTALU
  Po dokonaniu rejestracji placówka otrzyma login oraz hasło, dzięki którym będzie mogła wypełnić formularz wniosku projektowego on-line. Placówka może, posiadając jeden login oraz hasło, wypełnić oraz złożyć kilka wniosków projektowych. Użytkownik portalu może utworzyć podkonto dla wnioskodawcy projektu (zgłaszającego projekt do placówki), nadając mu podlogin i nowe hasło. Instrukcja tworzenia podkonta jest zamieszczona w Instrukcji korzystania z formularza wniosku projektowego on-line.

  Uwaga! Placówki zarejestrowane w portalu polska pomoc w 2007 r. i 2008 r. nadal posiadają aktywne konta i powinny ZALOGOWAĆ się do systemu, korzystając z nadanego im uprzednio loginu i hasła.

  b. wypełnić formularz wniosku projektowego on-line

  c. podpisany wydruk formularza wniosku projektowego w jednym egzemplarzu przesłać na adres:

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  Departament Współpracy Rozwojowej
  Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

 4. Zaakceptowane projekty należy zrealizować nie później niż do dnia 2009-12-31.
 5. Oceny merytorycznej i finansowej projektu dokonuje Departament Współpracy Rozwojowej we współpracy z właściwymi departamentami terytorialnymi MSZ.
 6. Projekty przyjmowane będą do dnia 2009-03-30.
 7. Projekty rozpatrywane będą w ciągu 4 do 5 tygodni po upływie tego terminu.
 8. Projekty będą akceptowane według kryteriów określonych w Wytycznych i do wyczerpania środków przewidzianych w Programie na działania polskich placówek zagranicznych na dany kraj lub region.
 9. Przy przygotowywaniu projektów prosimy o zapoznanie się z dokumentami:
  1. Program polskiej pomocy zagranicznej na 2009 r.
  2. Lista krajów-biorców pomocy rozwojowej wg DAC OECD
  3. Milenijne Cele Rozwoju
  4. Wytyczne dla placówek RP ubiegających się o finansowanie projektów w systemie małych grantów w 2009
 10. W przypadku gdy placówka nie ma możliwości utworzenia dodatkowego podkonta, może przekazać pomysłodawcy projektu formularz w wersji Word w języku polskim oraz angielskim (dostępny na prośbę placówki skierowaną na adres: marta.bednarz@msz.gov.pl).
w górę

Tagi