Polska pomoc

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie "Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie i Ukrainie 2017"

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych
i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego
w sprawie zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej
w otwartym konkursie „Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie i Ukrainie 2017”

 

W związku z realizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert „Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie i Ukrainie 2017”. Kandydaci będą uczestniczyli w pracach komisji konkursowej jako przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegółowa tematyka konkursu:

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych modułowych projektów na realizację zadania publicznego obejmującego realizację działań humanitarnych skierowanych do uchodźców lub/i osób przesiedlonych wewnętrznie oraz do co najmniej 30% ludności lokalnej (jako grupy beneficjentów ostatecznych) w Jordanii, Libanie, Autonomicznym Regionie Irackiego Kurdystanu i Ukrainie (obwód charkowski lub/i dniepropietrowski lub/i zaporoski) lub/i doniecki lub lub/i ługański (z wyjątkiem części obwodów donieckiego i ługańskiego pozostających poza kontrolą rządu w Kijowie oraz z wyjątkiem okupowanej Autonomicznej Republiki Krymu i miasta Sewastopol) w roku 2017 i 2018.

Celem zadania publicznego jest w szczególności:

Wyłonienie najlepszych projektów modułowych, tj. projektów realizowanych w latach 2017 i 2018, składających się z dwóch części (modułów), będących odrębnymi projektami, zgodnie z postanowieniami Regulaminu konkursu, w następujących obszarach tematycznych:

Jordania: schronienie / zdrowie;

Liban: schronienie / zdrowie / sektor wody, sanitariatów i higieny (WASH);

Autonomiczny Region Irackiego Kurdystanu: zdrowie / pomoc doraźna;

Ukraina: zdrowie / opieka społeczna (social protection).

1. SPOSÓB I TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW

Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowej proszone są o przesłanie odpowiednio wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszenia na członka komisji konkursowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik A do niniejszego zaproszenia.

Zgłoszenia należy przesłać na adres:

Departament Współpracy Rozwojowej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:

Konkurs – Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie i Ukrainie 2017 – zgłoszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych”

w terminie do 8 czerwca 2017 r. Decyduje data wpływu zgłoszenia do MSZ.

 2. WYMAGANIA W STOSUNKU DO KANDYDATÓW

Zgłoszenia na kandydatów mogą składać osoby, które:

 • uzyskały rekomendację przynajmniej jednej organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do jej reprezentowania w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie na dofinansowanie ofert zgłoszonych w konkursie ogłaszanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych pn. „Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie i Ukrainie 2017”;
 • są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych.

  3. KWALIFIKACJA DO KOMISJI KONKURSOWEJ

W celu potwierdzenia gotowości udziału w pracach komisji konkursowej kandydaci zobowiązani będą do podpisania deklaracji udziału w pracach komisji konkursowej (załącznik B do niniejszego zaproszenia).

Członków komisji konkursowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyłaniać będzie spośród zgłoszonych kandydatów, zgodnie z kryteriami opisanymi w pkt. 2.

 4. WYŁĄCZENIE Z KOMISJI KONKURSOWEJ

Przed przystąpieniem do oceny ofert każdy członek komisji składa deklarację dotyczącą powiązania z oferentami w danym konkursie. Wzór deklaracji określony został w załączniku C do niniejszego zaproszenia.

Do członków komisji stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z póżn.zm.)  dotyczące wyłączenia pracownika.

Do członków komisji stosuje się zasady wyłączania ze składu komisji lub z oceny ofert określone w załączniku D do niniejszego zaproszenia.

Przykładowe przesłanki wykluczające z udziału w komisji konkursowej:

 • zgłoszenie do udziału w pracach komisji przez  organizacje pozarządowe lub inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, które biorą udział w konkursie;
 • pozostawanie w stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z którymkolwiek
       z oferentów lub posiadanie statusu członka lub fundatora oferenta;
 • pozostawanie w związku małżeńskim albo we wspólnym pożyciu bądź w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia bądź związanie z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z członkiem lub zastępcą prawnym członka organów zarządzających, nadzorujących lub kontrolnych któregokolwiek oferenta.

 5. ZADANIA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ

Do zadań członków komisji konkursowej należy w szczególności:

 • czynne uczestnictwo w posiedzeniach i pracach komisji zgodnie z ustalonym harmonogramem;
 • udział w opracowaniu regulaminu prac komisji;
 • udział w ocenie i wyborze najkorzystniejszych ofert w oparciu o kryteria ustalone w regulaminie konkursu i zgodnie z regulaminem prac komisji;
 • sporządzanie uzasadnień ocen poszczególnych ofert;
 • udział w przygotowywaniu protokołu z prac komisji w celu przedstawienia do akceptacji właściwego członka kierownictwa MSZ listy ofert rekomendowanych do realizacji wraz z proponowanymi kwotami dotacji oraz ewentualnie listy ofert rezerwowych wraz z proponowanymi kwotami dotacji.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, a za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.

Członkowie komisji będą zobowiązani do zachowania poufności na zasadach obowiązujących członków komisji, będących pracownikami MSZ oraz do zwrotu wszystkich otrzymanych dokumentów i materiałów.

w górę

Tagi