Polska pomoc

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w konkursie "Polska pomoc rozwojowa 2015"

Zaproszenie

dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących
działalność pożytku publicznego
w sprawie zgłaszania kandydatów
na członków komisji konkursowej
w otwartym konkursie „Polska pomoc rozwojowa 2015”

W związku z realizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert „Polska pomoc rozwojowa 2015”. Kandydaci będą uczestniczyć w pracach komisji konkursowej jako przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegółowa tematyka konkursu:

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów na realizację zadań publicznych zgodnie z następującymi założeniami:

Kraj

Nazwa priorytetu i cel działań

1

2

BIAŁORUŚ

Wsparcie  grup  defaworyzowanych społecznie 

Działania będą służyły:

 1. aktywizacji zawodowej i społecznej osób  defaworyzowanych społecznie;
 2. podniesieniu kompetencji organizacji społecznych zajmujących się przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych;
 3. podniesieniu kompetencji organizacji społecznych działających na rzecz dzieci i młodzieży pozbawionych pieczy rodzicielskiej.

GRUZJA

Wsparcie grup defaworyzowanych społecznie

Działania będą służyły:

 1. aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością;
 2. podwyższaniu kompetencji szkół w celu realizacji programu edukacji włączającej oraz usprawnianiu mechanizmu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w regionach wiejskich;
 3. wzmocnieniu systemu opieki nad dziećmi pozbawionymi pieczy rodzicielskiej i niepełnosprawnymi.

Rozwój regionalny i budowa potencjału administracji publicznej i samorządowej

Działania będą służyły:

 1. wsparciu władz (centralnych, regionalnych i lokalnych) we wdrażaniu polityki rozwoju regionalnego
  i decentralizacji;
 2. usprawnieniu mechanizmów reagowania, redukowania ryzyka, zapobiegania i usuwania skutków katastrof naturalnych oraz sytuacji nadzwyczajnych na poziomie regionalnym i lokalnym.

Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz tworzenie nowych miejsc pracy

Działania będą służyły:

 1. usprawnieniu systemu szkolnictwa zawodowego i doskonalenia zawodowego w celu dostosowania
  do potrzeb rynku pracy;
 2. budowaniu potencjału grup producenckich, spółdzielni, stowarzyszeń branżowych i małych firm oraz wzmocnienie mikroprzedsiębiorczości.

MOŁDAWIA

Rozwój regionalny i budowa potencjału administracji publicznej i samorządowej

Działania będą służyły:

 1. pomocy w przygotowaniu i wdrażaniu ram prawnych systemu finansowania samorządów lokalnych;
 2. wsparciu administracji publicznej w zakresie dostosowywania krajowego systemu prawnego
  do standardów unijnych oraz wdrażaniu powstałych w ten sposób nowych rozwiązań;
 3. przygotowaniu administracji regionalnej i lokalnej do efektywnej absorpcji funduszy krajowych
  i międzynarodowych;
 4. zwiększeniu kompetencji instytucji odpowiedzialnych za rozwój regionalny, w tym w opracowywaniu własnych strategii oraz implementacji działań z nich wynikających.

Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich

Działania będą służyły:

 1. budowaniu potencjału małej i średniej przedsiębiorczości, spółdzielczości rolniczej i doradztwa rolniczego;
 2. zwiększeniu konkurencyjności produkcji rolnej;
 3. wdrożeniu innowacyjnych technik i technologii w gospodarstwach rolnych (w tym opartych na niekonwencjonalnych lub zdywersyfikowanych źródłach energii, technologiach energooszczędnych, technologiach związanych z gospodarką wodno-ściekową i gospodarką odpadami) oraz modernizacji infrastruktury wiejskiej;
 4. modernizacji infrastruktury w celu poprawy jakości funkcjonowania systemu edukacji, służby zdrowia i opieki społecznej na terenach wiejskich.

UKRAINA

Rozwój regionalny i budowa potencjału administracji publicznej i samorządowej

Działania będą służyły:

 1. aktywizacji samorządów i wspólnot mieszkaniowych w dziedzinie usług komunalnych i zarządzania nieruchomościami;
 2. wdrożeniu rozwiązań w zakresie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii oraz poprawie efektywności energetycznej na poziomie obwodów i rejonów;
 3. usprawnianiu mechanizmów reagowania, redukowania ryzyka, zapobiegania i usuwania skutków sytuacji nadzwyczajnych na poziomie regionalnym i lokalnym.

 

Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz tworzenie nowych miejsc pracy

Działania będą służyły:

 1. wzmocnieniu mikroprzedsiębiorczości i podniesieniu konkurencyjności małych firm,
  w szczególności poprzez poszukiwanie nowych źródeł finansowania ich działalności;
 2. wdrożeniu innowacyjnych technologii, opartych o odnawialne źródła energii oraz technologii energooszczędnych w MŚP;
 3. wprowadzeniu edukacji biznesowej w szkolnictwie i stymulowaniu rozwoju akademickich inkubatorów przedsiębiorczości.

AFRYKA WSCHODNIA
Burundi, Etiopia, Ruanda, Tanzania, Uganda, Kenia

Edukacja oraz aktywizacja zawodowa i społeczna

Działania będą służyły:

 1. wyrównaniu szans edukacyjnych poprzez poprawę dostępu do edukacji, w tym edukacji zawodowej;
 2. podniesieniu jakości nauczania, w szczególności upowszechnianiu aktywizujących metod nauczania oraz technologii informatycznych;
 3. wzmocnieniu inicjatyw i organizacji społeczeństwa obywatelskiego;
 4. wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości wśród mieszkańców, w szczególności wzmacnianiu potencjału ekonomicznego grup defaworyzowanych;
 5. zwiększaniu potencjału społeczności lokalnych w zakresie produkcji i przechowywania żywności.

Ochrona środowiska

Działania będą służyły:

 1. poprawie dostępu do odnawialnych oraz tanich źródeł energii (energia słoneczna, wodna, wiatrowa, źródła geotermalne, biomasa);
 2. zapobieganiu wylesianiu i degradacji gruntów;
 3. poprawie gospodarowania odpadami;
 4. wspieraniu odpowiedzialnego gospodarowania zasobami wodnymi;
 5. wzmocnieniu możliwości w zakresie zapobiegania i radzenia sobie z katastrofami naturalnymi
  oraz skutkami zmian klimatu. 

Ochrona zdrowia

Działania będą służyły:

 1. poprawie dostępu do opieki zdrowotnej, w szczególności dla kobiet w ciąży oraz dzieci;
 2. zwiększeniu liczby ujęć wody pitnej i sanitariatów oraz promocji higieny;
 3. zapobieganiu chronicznemu niedożywieniu oraz śmiertelności spowodowanej brakiem pożywienia poprzez poprawę dostępu do żywności.

AUTONOMIA PALESTYŃSKA

Edukacja

Działania będą służyły:

 1. wyrównywaniu szans edukacyjnych, w tym dostępu do edukacji zawodowej, zwłaszcza osób
  ze społeczności marginalizowanych;
 2. poprawie infrastruktury oraz wyposażenia naukowo-dydaktycznego ośrodków edukacyjnych.

Gospodarka wodno-sanitarna

Działania będą służyły:

 1. poprawie dostępu do wody i podniesienie jakości wody, w tym rozbudowie małej infrastruktury wodnej, systemów gromadzenia i irygacji wody deszczowej;
 2. poprawie gospodarowania zasobami wodnymi i zarządzania odpadami komunalnymi.

Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz tworzenie nowych miejsc pracy

Działania będą służyły:

 1. tworzeniu nowych miejsc pracy w obszarach rolnictwa, turystyki, handlu i usług;
 2. zwiększeniu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego, gospodarstw rolnych oraz rozwojowi spółdzielczości rolniczej i doradztwa rolniczego.

KIRGISTAN I TADŻYKISTAN

Samorządność i wzmacnianie wspólnot lokalnych

  Działania będą służyły:

 1. zwiększeniu efektywności wspólnot i struktur lokalnych w zakresie działań na rzecz rozwoju regionu;
 2. poprawie stanu infrastruktury i zaplecza technicznego obiektów użyteczności publicznej w  społecznościach lokalnych i wzmocnieniu inicjatyw lokalnych związanych z edukacją.

Gospodarka wodno-sanitarna

  Działania będą służyły:

 1. poprawie dostępu do wody i jakości wody pitnej;
 2. budowaniu zaplecza instytucjonalnego dla gospodarki wodnej.

Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz tworzenie nowych miejsc pracy

  Działania będą służyły:

 1. powołaniu nowych i zwiększaniu potencjału istniejących stowarzyszeń, grup i wspólnot;
 2. aktywizacji zawodowej ludności poprzez m.in. szkolenia zawodowe.

1. Sposób i termin zgłaszania kandydatów

Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowej proszone są o przesłanie odpowiednio wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszenia na członka komisji konkursowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik A do niniejszego zaproszenia.

Zgłoszenia należy przesłać na adres:

Ministerstwo Spraw ZagranicznychDepartament Współpracy Rozwojowej
al. J. Ch. Szucha 23
00-580 Warszawa
Z dopiskiem na kopercie:
„Konkurs – Polska pomoc rozwojowa 2015”

w terminie do dnia 13 października 2014 r. Decyduje data wpływu zgłoszenia do MSZ.

2. Wymagania w stosunku do kandydatów

Zgłoszenia na kandydatów mogą składać osoby, które:

 • uzyskały rekomendację przynajmniej jednej organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do jej reprezentowania w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie „Polska pomoc rozwojowa 2015” ogłaszanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
 • są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
 • mają przynajmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie pomocy rozwojowej na rzecz przynajmniej jednego kraju/regionu objętego konkursem, o którym mowa w kolumnie nr 1 tabeli oraz w przynajmniej jednym obszarze tematycznym wskazanym w kolumnie nr 2 ww. tabeli.

3. Kwalifikacja do komisji konkursowej

W celu potwierdzenia gotowości udziału w pracach komisji konkursowej kandydaci zobowiązani będą do podpisania Deklaracji udziału w pracach komisji konkursowej (Załącznik B do niniejszego zaproszenia).

Członków komisji konkursowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyłaniać będzie spośród zgłoszonych kandydatów, zgodnie z kryteriami opisanymi w pkt. 2.

Kandydaci spełniający kryteria formalne zostaną umieszczeni w drodze losowania na liście, według kolejności ich wylosowania. Na losowanie zostaną zaproszeni kandydaci oraz przedstawiciele zgłaszających ich organizacji.

Do komisji konkursowej komórka organizacyjna MSZ organizująca konkurs wyznaczy osoby wylosowane w pierwszej kolejności. W przypadku konieczności wyłączenia członka komisji ze względu na konflikt interesów, jej skład zostanie uzupełniony o kolejne osoby z listy.

4. Wyłączenie z komisji konkursowej

Przed przystąpieniem do oceny wniosków projektowych każdy członek komisji składa deklarację dotyczącą powiązania z wnioskodawcami w danym postępowaniu dotacyjnym. Wzór deklaracji określony został w załączniku C do niniejszego zaproszenia.

Do członków komisji stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z póżn.zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

Ze składu komisji wyłącza się osoby, które pozostają w stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z którymkolwiek z wnioskodawców lub są ich członkami w okresie trwania danego postępowania dotacyjnego.

Ze składu komisji wyłącza się osoby, których małżonkowie oraz krewni i powinowaci do drugiego stopnia, a także osoby związane z nimi z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli są członkami organów zarządzających, nadzorujących lub kontrolnych któregokolwiek z wnioskodawców.

Ze składu komisji wyłącza się osoby, będące reprezentantami organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, które biorą udział w konkursie.

W zadeklarowanych przypadkach potencjalnego konfliktu interesów, decyzję o zakresie prac danego członka w komisji podejmuje zespół powołany przez dyrektora właściwej komórki organizacyjnej z udziałem Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw Kontroli Zarządczej i Procedur Antykorupcyjnych, zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik D do niniejszego zaproszenia.

5. Zadania członka komisji konkursowej

Do zadań członków komisji konkursowej należy w szczególności:

 • czynne uczestnictwo w posiedzeniach i pracach komisji zgodnie z ustalonym harmonogramem,
 • udział w opracowaniu regulaminu prac komisji,
 • udział w ocenie i wyborze najkorzystniejszych wniosków projektowych w oparciu o kryteria ustalone w regulaminie konkursu i zgodnie z regulaminem prac komisji,
 • sporządzanie uzasadnień wyboru lub odrzucenia poszczególnych wniosków projektowych,
 • udział w przygotowywaniu protokołu z prac komisji w celu przedstawienia do akceptacji właściwego członka kierownictwa MSZ listy wniosków projektowych rekomendowanych do realizacji wraz z proponowanymi kwotami dotacji dla poszczególnych wykonawców na realizację zadania publicznego oraz ewentualnie listy wniosków projektowych rezerwowych wraz z proponowanymi kwotami dotacji dla poszczególnych wykonawców na realizację zadania publicznego.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, a za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.

Członkowie komisji będą zobowiązani do zachowania poufności na zasadach obowiązujących członków komisji, będących pracownikami MSZ oraz do zwrotu wszystkich otrzymanych dokumentów i materiałów.

w górę

Tagi