Polska pomoc

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w konkursie "Polska pomoc rozwojowa 2013"

Zaproszenie

dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

w sprawie zgłaszania kandydatów
na członków komisji konkursowej
w otwartym konkursie „Polska pomoc rozwojowa 2013”

W związku z realizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert „Polska pomoc rozwojowa 2013”. Kandydaci będą uczestniczyć w pracach komisji konkursowej jako przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegółowa tematyka konkursu:

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów na realizację zadań odpowiadających założeniom Planu współpracy rozwojowej w 2013 r. zgodnie z poniżej określonymi priorytetami:

 

Kraj

Priorytet i cel działań

ARMENIA

Wsparcie grup defaworyzowanych społecznie

Działania będą służyły:

aktywizacji zawodowej i społecznej osób z grup defaworyzowanych.

 

Ochrona środowiska

Działania będą służyły:

a)      poprawie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami;

b)      wdrożeniu mechanizmów proekologicznych w gospodarce wodnej;

c)      zwiększeniu liczby rozwiązań proekologicznych i energooszczędnych w sektorze mieszkaniowo-komunalnym;

d)      wdrożeniu rozwiązań z zakresu energetyki odnawialnej.

 

Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich

Działania będą służyły:

a)    wzmocnieniu i zwiększeniu liczby stowarzyszeń małych producentów rolnych oraz profesjonalizacji systemu marketingu produktów rolnych i doradztwa rolniczego;

b)    zawodowej i społecznej aktywizacji ludności wiejskiej.

 

AZERBEJDŻAN

Wsparcie grup defaworyzowanych społecznie

Działania będą służyły:

aktywizacji zawodowej i społecznej osób z grup defaworyzowanych.

 

Ochrona środowiska

Działania będą służyły:

a)     poprawie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami;

b)     wdrożeniu mechanizmów proekologicznych w gospodarce wodnej;

c)      zwiększeniu liczby rozwiązań proekologicznych i energooszczędnych w sektorze mieszkaniowo-komunalnym;

d)     wdrożeniu rozwiązań z zakresu energetyki odnawialnej.

 

Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich

Działania będą służyły:

a)    wdrożeniu elementów sprawnego i efektywnego systemu doradztwa rolniczego;

b)    zawodowej i społecznej aktywizacji ludności wiejskiej.

 

BIAŁORUŚ

Wsparcie grup defaworyzowanych społecznie

Działania będą służyły:

a)     aktywizacji zawodowej i społecznej osób z grup defaworyzowanych;

b)     podniesieniu kompetencji organizacji społecznych, w tym organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych.

 

GRUZJA

Wsparcie grup defaworyzowanych społecznie

Działania będą służyły:

a)     aktywizacji zawodowej i społecznej osób z grup defaworyzowanych;

b)     upowszechnianiu edukacji włączającej oraz usprawnieniu mechanizmu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w regionach wiejskich;

c)      usprawnieniu systemu wsparcia osób uzależnionych od substancji odurzających i od środków psychotropowych;

d)     wzmocnieniu systemu rodzicielstwa zastępczego.

 

Rozwój regionalny i budowa potencjału administracji publicznej i samorządowej

Działania będą służyły:

a)     usprawnieniu mechanizmów implementacji Strategii Rozwoju Regionalnego Gruzji przez władze centralne, regionalne i lokalne;

b)     usprawnieniu mechanizmów reagowania na katastrofy naturalne i redukowania ryzyka ich wystąpienia na poziomie regionalnym i lokalnym;

c)      wzmocnieniu mechanizmów współpracy na szczeblu lokalnym między administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rozwoju regionu.

 

Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz tworzenie nowych miejsc pracy

Działania będą służyły:

a)    usprawnieniu systemu szkolnictwa zawodowego i doskonalenia zawodowego w celu dostosowania do potrzeb rynku pracy;

b)    budowaniu potencjału grup producenckich, spółdzielni i małych firm oraz wzmocnieniu mikroprzedsiębiorczości.

 

MOŁDAWIA

Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie granicami

Działania będą służyły:

a)     podniesieniu kompetencji podmiotów odpowiedzialnych za przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej, przestępczości narkotykowej, przemytowi towarów, nielegalnej migracji i handlowi ludźmi;

b)     podniesieniu kompetencji podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ludności, zarządzanie kryzysowe i ochronę środowiska naturalnego.

 

Rozwój regionalny i budowa potencjału administracji publicznej i samorządowej

Działania będą służyły:

a)     zwiększeniu efektywności i przejrzystości systemu finansowania samorządów;

b)     przygotowaniu administracji regionalnej i lokalnej do efektywnej absorpcji funduszy międzynarodowych;

c)      zwiększeniu kompetencji instytucji odpowiedzialnych za rozwój regionalny w opracowywaniu własnych strategii (w tym Strategii decentralizacji Mołdawii) oraz implementacji działań z nich wynikających.

 

Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich

Działania będą służyły:

a)    budowaniu potencjału małej i średniej przedsiębiorczości, spółdzielczości rolniczej i doradztwa rolniczego;

b)    zwiększeniu konkurencyjności produkcji rolnej poprzez m.in.  usprawnienie kontroli weterynaryjnej i fitosanitarnej, wsparcie organizacji bazy laboratoryjnej w łańcuchu żywnościowym;

c)     wdrożeniu innowacyjnych technik i technologii w gospodarstwach rolnych (w tym opartych o niekonwencjonalne i/lub zdywersyfikowane źródła energii, technologie energooszczędne, technologie związane z gospodarką wodno-ściekową i gospodarką odpadami) oraz modernizacji infrastruktury wiejskiej;

d)    modernizacji infrastruktury w celu poprawy jakości funkcjonowania systemu edukacji, służby zdrowia i polityki socjalnej na terenach wiejskich.

 

UKRAINA

Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie granicami

Działania będą służyły:

podniesieniu kompetencji służb i podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ludności, zarządzanie kryzysowe i ochronę środowiska naturalnego.

 

Rozwój regionalny, budowa potencjału administracji publicznej i samorządowej

Działania będą służyły:

a)     aktywizacji samorządów i wspólnot mieszkaniowych w dziedzinie usług komunalnych i  zarządzania nieruchomościami;

b)     wdrożeniu rozwiązań w zakresie energooszczędności oraz poprawie efektywności energetycznej na poziomie obwodów i gmin;

c)      zwiększeniu atrakcyjności małych miast (10-50 tys. mieszkańców) dla zagranicznych inwestorów.

 

Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz tworzenie nowych miejsc pracy

Działania będą służyły:

a)    wzmocnieniu mikroprzedsiębiorczości i podniesieniu konkurencyjności małych firm;

b)    wdrożeniu innowacyjnych technologii opartych o alternatywne źródła energii oraz technologii energooszczędnych w MŚP;

c)     wprowadzaniu edukacji biznesowej w szkolnictwie oraz stymulowaniu rozwoju akademickich inkubatorów przedsiębiorczości.

 

AFRYKA WSCHODNIA

(Burundi, Etiopia, Kenia, Ruanda, Somalia, Sudan Południowy, Tanzania, Uganda)

Edukacja oraz aktywizacja zawodowa i społeczna

Działania będą służyły:

a)     poprawie dostępu do edukacji, w tym edukacji zawodowej;

b)     wyrównaniu szans edukacyjnych;

c)      podniesieniu kompetencji nauczycieli, w szczególności upowszechnianiu aktywizujących metod nauczania oraz technologii informatycznych;

d)     wzmocnieniu inicjatyw i organizacji społeczeństwa obywatelskiego, struktur spółdzielczych i sektora prywatnego oraz rozwoju przedsiębiorczości wśród mieszkańców;

e)     wzmocnieniu potencjału ekonomicznego oraz społecznego grup defaworyzowanych;

f)      wzmocnieniu grup producenckich, w tym rozwoju infrastruktury koniecznej do przetwarzania, przechowywania i transportu żywności na poziomie lokalnym;

g)     wspieraniu rodzinnych i małoobszarowych gospodarstw rolnych.

 

Ochrona środowiska

Działania będą służyły:

a)     poprawie dostępu do odnawialnych oraz tanich źródeł energii (m.in. energia słoneczna, wodna, wiatrowa, źródła geotermalne, biomasa);

b)     zapobieganiu wylesianiu i degradacji gruntów;

c)      poprawie gospodarowania odpadami;

d)     wzmocnieniu odpowiedzialnego gospodarowania zasobami wodnymi;

e)      wzmocnieniu przygotowania państwa i społeczności lokalnych do radzenia sobie z katastrofami naturalnymi oraz niekorzystnymi skutkami zmian klimatu i redukowaniu ryzyka ich wystąpienia.

 

Ochrona zdrowia

Działania będą służyły:

a)    poprawie dostępu do opieki zdrowotnej;

b)    zwiększeniu przejrzystości publicznej i prywatnej służby zdrowia na poziomie lokalnym;

c)     zwiększeniu liczby ujęć wody pitnej i sanitariatów oraz promocji higieny;

d)    poprawie dostępu do żywności dla społeczności lokalnych;

e)    ograniczeniu stanu chronicznego niedożywienia oraz śmiertelności spowodowanej brakiem pożywienia.

 

KIRGISTAN I TADŻYKISTAN

Samorządność i wzmacnianie wspólnot lokalnych

Działania będą służyły:

a)     zwiększeniu efektywności  wspólnot i struktur lokalnych w zakresie działań na rzecz rozwoju regionu;

b)     zwiększeniu świadomości społeczności lokalnych  w zakresie środowiska naturalnego i kultury korzystania z przestrzeni publicznej;

c)      wzmocnieniu potencjału instytucji publicznych odpowiedzialnych za oczyszczanie miast;

d)     poprawie stanu infrastruktury i zaplecza technicznego obiektów szkolnych w społecznościach lokalnych oraz aktywizacji komitetów rodzicielskich i wzmocnieniu innych inicjatyw lokalnych związanych z edukacją.

 

Gospodarka wodno-sanitarna

Działania będą służyły:

a)     poprawie dostępu do wody i jakości wody do spożycia;

b)     rozbudowie małej infrastruktury wodnej i systemu oczyszczania wody;

c)      poprawie gospodarowania zasobami wodnymi i zwiększeniu efektywności wykorzystania wody na szczeblu lokalnym i w zakresie usług komunalnych;

d)     zwiększeniu potencjału uczelni technicznych zajmujących się problematyką sektora wodnego i hydroenergetycznego.

 

Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz tworzenie nowych miejsc pracy

Działania będą służyły:

a)     powołaniu nowych i zwiększaniu potencjału istniejących grup producenckich i spółdzielni;

b)     zwiększeniu konkurencyjności przedsiębiorstw sektora rolno-spożyczego;

c)      aktywizacji zawodowej ludności poprzez m.in. szkolenia zawodowe.

 

AUTONOMIA PALESTYŃSKA

Edukacja

Działania będą służyły:

a)     poprawie dostępu do edukacji w tym edukacji zawodowej;

b)     wyrównywaniu szans edukacyjnych.

 

Gospodarka wodno-sanitarna

Działania będą służyły:

a)     poprawie infrastruktury wodno-sanitarnej i dostępu do wody;

b)     poprawie zarządzania odpadami komunalnymi.

 

Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz tworzenie nowych miejsc pracy

Działania będą służyły:

a)     rozwojowi działalności gospodarczej w obszarze rolnictwa, handlu i usług poprzez m.in. działania wspierające aktywizację zawodową;

b)     stworzeniu struktur organizacyjnych oraz wzmocnieniu samorządu przedsiębiorców.

 

 

1.      Sposób i termin zgłaszania kandydatów

Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowej proszone są przesłać odpowiednio wypełniony i podpisany Formularz zgłoszenia na członka komisji konkursowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr A do niniejszego Zaproszenia.

Zgłoszenia należy przesłać na adres:

Departament Współpracy Rozwojowej
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Al. Szucha 23, 00-585 Warszawa

w terminie do 12 listopada 2012 r.
Decyduje data wpływu zgłoszenia do MSZ.

2.      Wymagania w stosunku do kandytatów

Zgłoszenia na kandydatów mogą składać osoby, które:

-                 uzyskały rekomendację przynajmniej jednej organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do jej reprezentowania w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie na dotacje ogłaszanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych,

-                 są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,

-                 mają co najmniej dwuletnie doświadczenie w dziedzinie pomocy rozwojowej na rzecz przynajmniej jednego kraju objętego konkursem, o którym mowa w kolumnie nr 1 tabeli powyżej oraz w przynajmniej jednej dziedzinie pomocy rozwojowej wskazanej w kolumnie nr 2 ww. tabeli.   

3.      Kwalifikacja do komisji konkursowej 

W celu potwierdzenia gotowości udziału w pracach komisji konkursowej kandydaci zobowiązani będą do podpisania Deklaracji udziału w pracach komisji konkursowej (Załącznik nr B do niniejszego zaproszenia).

Członków komisji konkursowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyłaniać będzie spośród zgłoszonych kandydatów, zgodnie z kryteriami opisanymi w pkt. 2.

Kandydaci spełniający kryteria formalne zostaną umieszczeni w drodze losowania na liście, według kolejności ich wylosowania. Na losowanie zostaną zaproszeni kandydaci oraz przedstawiciele zgłaszających ich organizacji.

Do komisji konkursowej komórka organizacyjna MSZ organizująca konkurs wyznaczy osoby wylosowane w pierwszej kolejności. W przypadku konieczności wyłączenia członka komisji ze względu na konflikt interesów, jej skład zostanie uzupełniony o kolejne osoby z listy.

4.      Wyłączenie z komisji konkursowej

Przed przystąpieniem do oceny wniosków projektowych każdy członek komisji składa deklarację dotyczącą powiązania z wnioskodawcami w danym postępowaniu dotacyjnym. Wzór deklaracji określony został w załączniku C do niniejszego zaproszenia.

Do członków komisji stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

Ze składu komisji wyłącza się osoby, które pozostają w stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z którymkolwiek z wnioskodawców lub są ich członkami w okresie trwania danego postępowania dotacyjnego.

Ze składu komisji wyłącza się osoby, których małżonkowie oraz krewni i powinowaci do drugiego stopnia, a także osoby związane z nimi z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli są członkami organów zarządzających, nadzorujących lub kontrolnych  któregokolwiek z wnioskodawców.

Ze składu komisji wyłącza się osoby, będące reprezentantami organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, które biorą udział w konkursie.

W pozostałych zadeklarowanych przypadkach potencjalnego konfliktu interesów, decyzję o zakresie prac danego członka w komisji podejmuje zespół powołany przez dyrektora właściwej komórki organizacyjnej z udziałem Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw reformy kontroli merytorycznej, przeciwdziałania nadużyciom i opracowania procedur antykorupcyjnych, zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik D do niniejszego zaproszenia.

5.        Zadania członka komisji konkursowej

Do zadań członków komisji konkursowej należy w szczególności:

-                 czynne uczestnictwo w posiedzeniach i pracach komisji zgodnie z ustalonym harmonogramem,

-                 udział w opracowaniu regulaminu prac komisji,

-                 udział w ocenie i wyborze najkorzystniejszych wniosków projektowych w oparciu o kryteria ustalone w regulaminie konkursu i zgodnie z regulaminem prac komisji,

-                 sporządzanie uzasadnień wyboru lub odrzucenia poszczególnych wniosków projektowych,

-                 udział w przygotowywaniu protokołu z prac komisji w celu przedstawienia do akceptacji właściwego członka kierownictwa MSZ listy wniosków projektowych rekomendowanych do realizacji wraz z proponowanymi kwotami dotacji dla poszczególnych wykonawców na realizację zadania publicznego oraz ewentualnie listy wniosków projektowych rezerwowych wraz z proponowanymi kwotami dotacji dla poszczególnych wykonawców na realizację zadania publicznego.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, a za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.

Członkowie komisji będą zobowiązani do zachowania poufności na zasadach obowiązujących członków komisji, będących pracownikami MSZ oraz do zwrotu wszystkich otrzymanych dokumentów i materiałów.  

w górę

Tagi