Polska pomoc

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w konkursie "Edukacja globalna 2015"

Zaproszenie

dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

w sprawie zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej

w otwartym konkursie „Edukacja globalna 2015”

 

W związku z realizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert „Edukacja globalna 2015”. Kandydaci będą uczestniczyć w pracach komisji konkursowej jako przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegółowa tematyka konkursu:

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów na realizację zadań w dziedzinie edukacji globalnej skierowanych do społeczeństwa polskiego, zgodnie z poniższą specyfikacją:

Numer i nazwa zadania

Wytyczne

Zadanie I

Działania mające na celu zwiększenie świadomości na temat problemów globalnych skierowane do szerokiej publiczności

- Działania adresowane do szerokiej publiczności (w tym słuchaczy uniwersytetów III wieku), ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży;
- Uwzględnienie odbiorców o różnym stopniu znajomości tematyki rozwojowej;
- Zapewnienie zgodności działań z celami Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju;
- Wykorzystanie nowoczesnych środków komunikacji;
- Wykorzystanie mediów wizualnych i prasy.

Oczekiwane działania to m.in.:
- Ogólnopolskie akcje informacyjne w mediach;
- Wydarzenia edukacyjne w przestrzeni publicznej;
- Wykłady otwarte;
- Interaktywne  narzędzia w przestrzeni wirtualnej;
- Pokazy filmów o tematyce rozwojowej.

Zadanie II

Inicjatywy edukacyjne w dziedzinie edukacji globalnej o charakterze systemowym z efektem multiplikacji

- Działania adresowane do osób i grup zawodowych zaangażowanych w działania z dziedziny edukacji globalnej w systemie edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej, w tym kluczowych grup docelowych, takich jak: dzieci, młodzież szkolna i rodzice, nauczyciele, kadra akademicka, studenci (w szczególności kierunków pedagogicznych), autorzy i wydawcy podręczników;
-  Wprowadzanie i zwiększenie obecności edukacji globalnej w edukacji szkolnej (zgodnie z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół) i akademickiej;
- Poprawa jakości i skuteczności działań dot. edukacji globalnej podejmowanych przez placówki edukacyjne i organizacje społeczne.

Oczekiwane działania to m.in.:
- Szkolenia dla nauczycieli i edukatorów;
- Przygotowanie materiałów edukacyjnych;
- Popularyzacja edukacji globalnej na poziomie szkolnictwa wyższego.

Zadanie III

Festiwal filmów o tematyce rozwojowej

- Działania adresowane do szerokiej publiczności;
- Organizacja pokazów filmowych o tematyce rozwojowej również poza Warszawą;
- Organizacja pokazów filmowych w przestrzeni publicznej;
- Poprzedzenie festiwalu kampanią informacyjną;
- Festiwal może zawierać elementy konkursowe, w tym wybór najlepszych filmów i wręczenie nagród.

Oczekiwane działania to m.in.:
- Festiwal filmowy;
- Wydarzenia towarzyszące, np. debaty, spotkania z twórcami;
- Pokazy filmów w Dyskusyjnych Klubach Filmowych, domach kultury, szkołach, bibliotekach publicznych.

Zadanie IV

Współfinansowanie projektów z dziedziny edukacji globalnej dofinansowanych ze źródeł innych niż budżet RP

Zgodne z wytycznymi dla zad. I i II

 

1. Sposób i termin zgłaszania kandydatów

Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowej proszone są o przesłanie odpowiednio wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszenia na członka komisji konkursowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik A do niniejszego zaproszenia.

Zgłoszenia należy przesłać na adres:

Departament Współpracy Rozwojowej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

z dopiskiem „Zgłoszenia przedstawicieli organizacji pozarządowych

w terminie do 14 maja 2015 r. Decyduje data wpływu zgłoszenia do MSZ.

 

2. Wymagania w stosunku do kandydatów

Zgłoszenia na kandydatów mogą składać osoby, które:

- uzyskały rekomendację przynajmniej jednej organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do jej reprezentowania w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie na dofinansowanie projektów zgłoszonych w konkursie ogłaszanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych,

- są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,

- mają co najmniej dwuletnie doświadczenie w dziedzinie edukacji globalnej, w szczególności w realizacji projektów edukacyjnych, prowadzeniu szkoleń/zajęć dydaktycznych lub posiadają przynajmniej dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu działań szkoleniowych, promocyjnych i informacyjnych dot. współpracy rozwojowej.

 

3. Kwalifikacja do komisji konkursowej

W celu potwierdzenia gotowości udziału w pracach komisji konkursowej kandydaci zobowiązani będą do podpisania Deklaracji udziału w pracach komisji konkursowej (Załącznik B do niniejszego zaproszenia).

Członków komisji konkursowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyłaniać będzie spośród zgłoszonych kandydatów, zgodnie z kryteriami opisanymi w pkt. 2.

Kandydaci spełniający kryteria formalne zostaną umieszczeni w drodze losowania na liście, według kolejności ich wylosowania. Na losowanie zostaną zaproszeni kandydaci oraz przedstawiciele zgłaszających ich organizacji.

Do komisji konkursowej komórka organizacyjna MSZ organizująca konkurs wyznaczy osoby wylosowane w pierwszej kolejności. W przypadku konieczności wyłączenia członka komisji ze względu na konflikt interesów, jej skład zostanie uzupełniony o kolejne osoby z listy.

 

4. Wyłączenie z komisji konkursowej

Przed przystąpieniem do oceny wniosków projektowych każdy członek komisji składa deklarację dotyczącą powiązania z wnioskodawcami w danym postępowaniu na dofinansowanie projektów. Wzór deklaracji określony został w Załączniku C.

Do członków komisji stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

Ze składu komisji wyłącza się osoby, które pozostają w stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z którymkolwiek z wnioskodawców lub są ich członkami w okresie trwania danego postępowania dotacyjnego.

Ze składu komisji wyłącza się osoby, których małżonkowie oraz krewni i powinowaci do drugiego stopnia, a także osoby związane z nimi z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli są członkami organów zarządzających, nadzorujących lub kontrolnych któregokolwiek z wnioskodawców.

Ze składu komisji wyłącza się osoby, będące reprezentantami organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, które biorą udział w konkursie.

W pozostałych zadeklarowanych przypadkach potencjalnego konfliktu interesów, decyzję o zakresie prac danego członka w komisji podejmuje zespół powołany przez dyrektora właściwej komórki organizacyjnej z udziałem Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw reformy kontroli merytorycznej, przeciwdziałania nadużyciom i opracowania procedur antykorupcyjnych, zgodnie z wytycznymi stanowiącymi Załącznik D do niniejszego zaproszenia.

 

5. Zadania członka komisji konkursowej

Do zadań członków komisji konkursowej należy w szczególności:

- czynne uczestnictwo w posiedzeniach i pracach komisji zgodnie z ustalonym harmonogramem,

- udział w opracowaniu regulaminu prac komisji,

- udział w ocenie i wyborze najkorzystniejszych wniosków projektowych w oparciu o kryteria ustalone w regulaminie konkursu i zgodnie z regulaminem prac komisji,

- sporządzanie uzasadnień wyboru lub odrzucenia poszczególnych wniosków projektowych,

- udział w przygotowywaniu protokołu z prac komisji w celu przedstawienia do akceptacji właściwego członka kierownictwa MSZ listy wniosków projektowych rekomendowanych do realizacji wraz z proponowanymi kwotami dotacji dla poszczególnych wykonawców na realizację zadania publicznego oraz ewentualnie listy wniosków projektowych rezerwowych wraz z proponowanymi kwotami dotacji dla poszczególnych wykonawców na realizację zadania publicznego.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, a za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.

Członkowie komisji będą zobowiązani do zachowania poufności na zasadach obowiązujących członków komisji, będących pracownikami MSZ oraz do zwrotu wszystkich otrzymanych dokumentów i materiałów.

w górę

Tagi