Polska pomoc

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w konkursie "Edukacja globalna 2013"

Zaproszenie

dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

w sprawie zgłaszania kandydatów
na członków komisji konkursowej
w otwartym konkursie „Edukacja Globalna 2013”

W związku z realizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert „Edukacja globalna 2013”. Kandydaci będą uczestniczyć w pracach komisji konkursowej jako przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegółowa tematyka konkursu:

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów na realizację zadań w dziedzinie edukacji globalnej skierowanych do społeczeństwa polskiego.

Numer i nazwa zadania

Cel/Cele zadania

Zadanie I

A. Przeprowadzenie cyklu przyznawania środków (regranting) na projekty z zakresu edukacji globalnej realizowane przez organizacje pozarządowe w dziedzinie edukacji globalnej skierowane  do szerokiej publiczności w miejscowościach liczących mniej niż 500 tys. mieszkańców

B. Inicjatywy edukacyjne o charakterze szkoleniowym skierowane do organizacji z niewielkim doświadczeniem w realizacji działań z dziedziny edukacji globalnej

Zainteresowanie polskiego społeczeństwa problemami i wyzwaniami rozwoju na świecie, przybliżenie globalnych współzależności rozwojowych oraz budowanie odpowiedzialnych postaw,  sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi w skali globalnej i realizacji Milenijnych Celów Rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców miejscowości liczących mniej niż 500 tys. mieszkańców

Zadanie II

Edukacja globalna dla wszystkich - inicjatywy edukacyjne zwiększające świadomość szerokiej publiczności na temat problemów globalnych  

 

Zwiększenie wiedzy społeczeństwa polskiego na temat problemów i wyzwań rozwoju na świecie, przybliżenie globalnych współzależności rozwojowych oraz budowanie odpowiedzialnych postaw,  sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi w skali globalnej i realizacji Milenijnych Celów Rozwoju

Zadanie III

Inicjatywy edukacyjne w dziedzinie edukacji globalnej o charakterze systemowym z wyraźnym efektem multiplikacji

Zwiększenie potencjału grup zawodowych i instytucji zaangażowanych w edukację rozwojową w systemie edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej oraz opracowanie narzędzi do wykorzystania na potrzeby działań edukacyjnych

Zadanie IV

Festiwal filmów o tematyce rozwojowej

Przybliżenie polskiemu społeczeństwu problemów i wyzwań rozwoju na świecie oraz globalnych współzależności rozwojowych

Zadanie V

Inicjatywy edukacyjne i informacyjne zwiększające zrozumienie i dostęp do informacji nt. współpracy rozwojowej

Zwiększenie dostępu społeczeństwa polskiego do informacji na temat współpracy rozwojowej w celu zwiększenie świadomości dotyczącej wyzwań globalnych i potrzeby współpracy na rzecz rozwoju krajów rozwijających się

 

1. Sposób i termin zgłaszania kandydatów

Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowej proszone są o przesłanie odpowiednio wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszenia na członka komisji konkursowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik A do niniejszego Zaproszenia.

Zgłoszenia należy przesłać na adres:

Departament Współpracy Rozwojowej
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Al. Szucha 23, 00-585 Warszawa

Z dopiskiem „Zgłoszenia przedstawicieli organizacji pozarządowych”

w terminie do 22 lutego 2013 r.
Decyduje data wpływu zgłoszenia do MSZ.

 

2. Wymagania w stosunku do kandytatów

Zgłoszenia na kandydatów mogą składać osoby, które:

- uzyskały rekomendację przynajmniej jednej organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do jej reprezentowania w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie na dofinansowanie projektów zgłoszonych w konkursie ogłaszanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych,

- są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,

- mają co najmniej dwuletnie doświadczenie w dziedzinie edukacji globalnej, w szczególności w realizacji projektów edukacyjnych, prowadzeniu szkoleń/zajęć dydaktycznych lub posiadają przynajmniej dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu działań szkoleniowych, promocyjnych i informacyjnych dot. współpracy rozwojowej. 

 

3. Kwalifikacja do komisji konkursowej

W celu potwierdzenia gotowości udziału w pracach komisji konkursowej kandydaci zobowiązani będą do podpisania Deklaracji udziału w pracach komisji konkursowej (Załącznik B do niniejszego zaproszenia).

Członków komisji konkursowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyłaniać będzie spośród zgłoszonych kandydatów, zgodnie z kryteriami opisanymi w pkt. 2.

Kandydaci spełniający kryteria formalne zostaną umieszczeni w drodze losowania na liście, według kolejności ich wylosowania. Na losowanie zostaną zaproszeni kandydaci oraz przedstawiciele zgłaszających ich organizacji.

Do komisji konkursowej komórka organizacyjna MSZ organizująca konkurs wyznaczy osoby wylosowane w pierwszej kolejności. W przypadku konieczności wyłączenia członka komisji ze względu na konflikt interesów, jej skład zostanie uzupełniony o kolejne osoby z listy.

 

4. Wyłączenie z komisji konkursowej

Przed przystąpieniem do oceny wniosków projektowych każdy członek komisji składa deklarację dotyczącą powiązania z wnioskodawcami w danym postępowaniu na dofinansowanie projektów. Wzór deklaracji określony został w Załączniku C.

Do członków komisji stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

Ze składu komisji wyłącza się osoby, które pozostają w stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z którymkolwiek z wnioskodawców lub są ich członkami w okresie trwania danego postępowania dotacyjnego.

Ze składu komisji wyłącza się osoby, których małżonkowie oraz krewni i powinowaci do drugiego stopnia, a także osoby związane z nimi z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli są członkami organów zarządzających, nadzorujących lub kontrolnych któregokolwiek z wnioskodawców.

Ze składu komisji wyłącza się osoby, będące reprezentantami organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, które biorą udział w konkursie.

W pozostałych zadeklarowanych przypadkach potencjalnego konfliktu interesów, decyzję o zakresie prac danego członka w komisji podejmuje zespół powołany przez dyrektora właściwej komórki organizacyjnej z udziałem Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw reformy kontroli merytorycznej, przeciwdziałania nadużyciom i opracowania procedur antykorupcyjnych, zgodnie z wytycznymi stanowiącymi Załącznik D do niniejszego zaproszenia.

 

5. Zadania członka komisji konkursowej

Do zadań członków komisji konkursowej należy w szczególności:

- czynne uczestnictwo w posiedzeniach i pracach komisji zgodnie z ustalonym harmonogramem,

- udział w opracowaniu regulaminu prac komisji,

- udział w ocenie i wyborze najkorzystniejszych wniosków projektowych w oparciu o kryteria ustalone w regulaminie konkursu i zgodnie z regulaminem prac komisji,

- sporządzanie uzasadnień wyboru lub odrzucenia poszczególnych wniosków projektowych,

- udział w przygotowywaniu protokołu z prac komisji w celu przedstawienia do akceptacji właściwego członka kierownictwa MSZ listy wniosków projektowych rekomendowanych do realizacji wraz z proponowanymi kwotami dotacji dla poszczególnych wykonawców na realizację zadania publicznego oraz ewentualnie listy wniosków projektowych rezerwowych wraz z proponowanymi kwotami dotacji dla poszczególnych wykonawców na realizację zadania publicznego.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, a za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.

Członkowie komisji będą zobowiązani do zachowania poufności na zasadach obowiązujących członków komisji, będących pracownikami MSZ oraz do zwrotu wszystkich otrzymanych dokumentów i materiałów.

w górę

Tagi