Polska pomoc

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w konkursie "Dofinansowanie działań rozwojowych i edukacji globalnej 2013"

Zaproszenie
dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów
prowadzących działalność pożytku publicznego

w sprawie zgłaszania kandydatów
na członków komisji konkursowej
w otwartym konkursie „Dofinansowanie działań rozwojowych i edukacji globalnej 2013”

 

W związku z realizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert „Dofinansowanie działań rozwojowych i edukacji globalnej 2013”. Kandydaci będą uczestniczyć w pracach komisji konkursowej jako przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegółowa tematyka konkursu:

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów na realizację zadań odpowiadających założeniom Planu współpracy rozwojowej w 2013 r. zgodnie z poniżej określonymi priorytetami i celami działań:

 

Zadanie

Kraj/region

Priorytet (w odniesieniu do zadania I)/ cel działań (w odniesieniu do zadania II i III)

I

projekty pomocy rozwojowej

Armenia

1) Wsparcie grup defaworyzowanych społecznie

2) Ochrona środowiska

3) Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich

 

Azerbejdżan

1) Wsparcie grup defaworyzowanych społecznie

2) Ochrona środowiska

3) Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich

 

Białoruś

Wsparcie grup defaworyzowanych społecznie

 

Gruzja

1) Wsparcie grup defaworyzowanych społecznie

2) Rozwój regionalny i budowa potencjału administracji publicznej i samorządowej

3) Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz tworzenie nowych miejsc pracy

 

Mołdawia

1) Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie granicami

2) Rozwój regionalny i budowa potencjału administracji publicznej i samorządowej

3) Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich

 

Ukraina

1) Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie granicami

2) Rozwój regionalny, budowa potencjału administracji publicznej i samorządowej

3) Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz tworzenie nowych miejsc pracy

 

Afryka Wschodnia

(Burundi, Etiopia, Kenia, Ruanda, Somalia, Sudan Południowy, Tanzania, Uganda)

1) Edukacja oraz aktywizacja zawodowa i społeczna

2) Ochrona środowiska

3) Ochrona zdrowia

 

Afganistan

1) Profesjonalizacja i rozwój administracji publicznej

2) Zrównoważony rozwój na poziomie prowincji

3) Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz tworzenie nowych miejsc pracy

 

Kirgistan i Tadżykistan

1) Samorządność i wzmacnianie wspólnot lokalnych

2) Gospodarka wodno-sanitarna

3) Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz tworzenie nowych miejsc pracy

 

Autonomia Palestyńska

1) Edukacja

2) Gospodarka wodno-sanitarna

3) Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz tworzenie nowych miejsc pracy

 

Afryka Północna

(Libia, Tunezja)

1) Profesjonalizacja i rozwój administracji publicznej

2) Ochrona środowiska

3) Wsparcie grup defaworyzowanych społecznie

 

II
projekty dot. wsparcia demokratyzacyjnego i transformacyjnego

Armenia

Działania będą służyły:

a. wspieraniu demokracji i dobrego rządzenia, w tym wspieraniu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi i społecznymi;

b. wzmocnieniu państwa prawa, propagowaniu ochrony praw człowieka;

c. wspieraniu równości płci i awansu społeczno-ekonomicznego kobiet;

d. zwiększaniu dostępu społeczeństwa do informacji, w tym wzmocnieniu roli niezależnych mediów, rozwoju kontroli społecznej nad mediami;

e. wsparciu instytucji, działaczy ruchów prodemokratycznych;

f. wzmocnieniu organizacji społeczeństwa obywatelskiego;

g. rozwijaniu samorządności lokalnej;

h. zwiększeniu dostępu do edukacji wysokiej jakości oraz edukacji obywatelskiej;

i. wspieraniu dialogu społecznego i międzykulturowego;

j. wspieraniu demokratycznego, przejrzystego procesu wyborczego.

 

Azerbejdżan

Białoruś

Gruzja

Mołdawia

Ukraina

Burundi, Etiopia, Kenia, Ruanda, Somalia, Sudan Południowy, Tanzania, Uganda

Afganistan

Kirgistan i Tadżykistan

Autonomia Palestyńska

Libia, Tunezja

III

projekty edukacji globalnej

Polska

Działania edukacyjne skierowane do polskiego społeczeństwa, których celem jest podniesienie świadomości i poszerzenie wiedzy polskiego społeczeństwa na temat problemów rozwoju na świecie, zgodnie z definicją edukacji globalnej zawartą w pkt. 1.5 Wytycznych stanowiących załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.

 

1.            Sposób i termin zgłaszania kandydatów

Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowej proszone są o przesłanie wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik A do niniejszego Zaproszenia.

Zgłoszenia należy przesłać na adres:

Departament Współpracy Rozwojowej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych,

al. Szucha 23, 00-585 Warszawa

z dopiskiem „Zgłoszenia przedstawicieli organizacji pozarządowych

w terminie do 7 stycznia 2013 r. Decyduje data wpływu zgłoszenia do MSZ.

 

2.            Wymagania w stosunku do kandydatów

Zgłoszenia na kandydatów mogą składać osoby, które:

-                 uzyskały rekomendację przynajmniej jednej organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do jej reprezentowania w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie na dotacje ogłaszanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych,

-                 są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,

-                 mają co najmniej dwuletnie doświadczenie w dziedzinie pomocy rozwojowej lub wsparcia demokratyzacyjnego i transformacyjnego na rzecz przynajmniej jednego kraju objętego konkursem, o którym mowa w kolumnie nr 2 tabeli powyżej oraz w przynajmniej jednej dziedzinie pomocy rozwojowej wskazanej w kolumnie nr 3 ww. tabeli lub mają co najmniej dwuletnie doświadczenie w dziedzinie edukacji rozwojowej/globalnej, w szczególności w realizacji projektów edukacyjnych, prowadzeniu szkoleń lub zajęć dydaktycznych.

 

3.            Kwalifikacja do komisji konkursowej

W celu potwierdzenia gotowości udziału w pracach komisji konkursowej kandydaci zobowiązani będą do podpisania Deklaracji udziału w pracach komisji konkursowej (Załącznik B do niniejszego zaproszenia).

Członków komisji konkursowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyłaniać będzie spośród zgłoszonych kandydatów, zgodnie z kryteriami opisanymi w pkt. 2.

Kandydaci spełniający kryteria formalne zostaną umieszczeni w drodze losowania na liście, według kolejności ich wylosowania. Na losowanie zostaną zaproszeni kandydaci oraz przedstawiciele zgłaszających ich organizacji.

Do komisji konkursowej komórka organizacyjna MSZ organizująca konkurs wyznaczy osoby wylosowane w pierwszej kolejności. W przypadku konieczności wyłączenia członka komisji ze względu na konflikt interesów, jej skład zostanie uzupełniony o kolejne osoby z listy.

 

4.            Wyłączenie z komisji konkursowej

Przed przystąpieniem do oceny wniosków projektowych każdy członek komisji składa deklarację dotyczącą powiązania z wnioskodawcami w danym postępowaniu dotacyjnym. Wzór deklaracji określony został w Załączniku C do niniejszego zaproszenia.

Do członków komisji stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

Ze składu komisji wyłącza się osoby, które pozostają w stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z którymkolwiek z wnioskodawców lub są ich członkami w okresie trwania danego postępowania dotacyjnego.

Ze składu komisji wyłącza się osoby, których małżonkowie oraz krewni i powinowaci do drugiego stopnia, a także osoby związane z nimi z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli są członkami organów zarządzających, nadzorujących lub kontrolnych któregokolwiek z wnioskodawców.

Ze składu komisji wyłącza się osoby, będące reprezentantami organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, które biorą udział w konkursie.

W pozostałych zadeklarowanych przypadkach potencjalnego konfliktu interesów, decyzję o zakresie prac danego członka w komisji podejmuje zespół powołany przez dyrektora właściwej komórki organizacyjnej z udziałem Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw kontroli Zarządczej i Procedur Antykorupcyjnych, zgodnie z wytycznymi stanowiącymi Załącznik D do niniejszego zaproszenia.

 

5.            Zadania członka komisji konkursowej

Do zadań członków komisji konkursowej należy w szczególności:

-                 czynne uczestnictwo w posiedzeniach i pracach komisji zgodnie z ustalonym harmonogramem,

-                 udział w opracowaniu regulaminu prac komisji,

-                 udział w ocenie i wyborze najkorzystniejszych wniosków projektowych w oparciu o kryteria ustalone w regulaminie konkursu i zgodnie z regulaminem prac komisji,

-                 sporządzanie uzasadnień wyboru lub odrzucenia poszczególnych wniosków projektowych,

-                 udział w przygotowywaniu protokołu z prac komisji w celu przedstawienia do akceptacji właściwego członka kierownictwa MSZ listy wniosków projektowych rekomendowanych do realizacji wraz z proponowanymi kwotami dotacji dla poszczególnych wykonawców na realizację zadania publicznego oraz ewentualnie listy wniosków projektowych rezerwowych wraz z proponowanymi kwotami dotacji dla poszczególnych wykonawców na realizację zadania publicznego.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, a za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.

Członkowie komisji będą zobowiązani do zachowania poufności na zasadach obowiązujących członków komisji, będących pracownikami MSZ oraz do zwrotu wszystkich otrzymanych dokumentów i materiałów.

w górę

Tagi