Polska pomoc

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej "Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie w zakresie przygotowania ludności do zimy 2017"

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych
i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego
w sprawie zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej
w otwartym konkursie „Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie w zakresie przygotowania ludności do zimy 2017”

 

W związku z realizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert „Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie w zakresie przygotowania ludności do zimy 2017”. Kandydaci będą uczestniczyli w pracach komisji konkursowej jako przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegółowa tematyka konkursu:

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów na realizację zadań publicznych obejmujących działania humanitarne skierowane do uchodźców lub/i osób przesiedlonych wewnętrznie oraz do co najmniej 30%, lecz nie więcej niż 40%, ludności lokalnej (jako grupy beneficjentów bezpośrednich) w Jordanii i Libanie, w roku 2017, których przedmiotem jest przygotowanie ludności do zimy.

1. SPOSÓB I TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW

Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowej proszone są o przesłanie odpowiednio wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszenia na członka komisji konkursowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik A do niniejszego zaproszenia.

Zgłoszenia należy przesłać na adres:

Departament Współpracy Rozwojowej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:

Konkurs – Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie w zakresie przygotowania ludności do zimy 2017 – zgłoszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych”

w terminie do 1 września 2017 r. Decyduje data wpływu zgłoszenia do MSZ.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, a za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.

 2. WYMAGANIA W STOSUNKU DO KANDYDATÓW

Zgłoszenia na kandydatów mogą składać osoby, które:

 • uzyskały      rekomendację przynajmniej jednej organizacji pozarządowej lub podmiotu      wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o      wolontariacie, do jej reprezentowania w pracach komisji konkursowej w      otwartym konkursie na dofinansowanie ofert zgłoszonych w konkursie      ogłaszanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych pn. „Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie w zakresie przygotowania ludności do zimy 2017”;
 • są      obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych.

 3. KWALIFIKACJA DO KOMISJI KONKURSOWEJ

W celu potwierdzenia gotowości udziału w pracach komisji konkursowej kandydaci zobowiązani będą do podpisania deklaracji udziału w pracach komisji konkursowej (załącznik B do niniejszego zaproszenia).

Członków komisji konkursowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyłaniać będzie spośród zgłoszonych kandydatów, zgodnie z kryteriami opisanymi w pkt. 2.

 4. WYŁĄCZENIE Z KOMISJI KONKURSOWEJ

Przed przystąpieniem do oceny ofert każdy członek komisji składa deklarację dotyczącą powiązania z oferentami w danym konkursie. Wzór deklaracji określony został w załączniku C do niniejszego zaproszenia.

Do członków komisji stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) dotyczące wyłączenia pracownika.

Do członków komisji stosuje się zasady wyłączania ze składu komisji lub z oceny ofert określone w załączniku D do niniejszego zaproszenia.

Przykładowe przesłanki wykluczające z udziału w komisji konkursowej:

 • zgłoszenie      do udziału w pracach komisji przez  organizacje pozarządowe lub inne podmioty prowadzące      działalność pożytku publicznego, które biorą udział w konkursie;
 • pozostawanie      w stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z którymkolwiek
       z oferentów lub posiadanie statusu członka lub fundatora oferenta;
 • pozostawanie      w związku małżeńskim albo we wspólnym pożyciu bądź w stosunku      pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub      powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia bądź związanie z tytułu      przysposobienia, opieki, kurateli z członkiem lub zastępcą prawnym członka      organów zarządzających, nadzorujących lub kontrolnych któregokolwiek      oferenta.

 5. ZADANIA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ

Do zadań członków komisji konkursowej należy w szczególności:

 • czynne      uczestnictwo w posiedzeniach i pracach komisji zgodnie z ustalonym      harmonogramem;
 • udział w      opracowaniu regulaminu prac komisji;
 • udział w      ocenie i wyborze najkorzystniejszych ofert w oparciu o kryteria ustalone w      regulaminie konkursu i zgodnie z regulaminem prac komisji;
 • sporządzanie      uzasadnień ocen poszczególnych ofert;
 • udział w      przygotowywaniu protokołu z prac komisji w celu przedstawienia do      akceptacji właściwego członka kierownictwa MSZ listy ofert rekomendowanych      do realizacji wraz z proponowanymi kwotami dotacji oraz ewentualnie listy      ofert rezerwowych wraz z proponowanymi kwotami dotacji.

Członkowie komisji będą zobowiązani do zachowania poufności na zasadach obowiązujących członków komisji, będących pracownikami MSZ oraz do zwrotu wszystkich otrzymanych dokumentów i materiałów.

w górę

Tagi