Polska pomoc

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej

Zaproszenie

dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

w sprawie zgłaszania kandydatów
na członków komisji konkursowej
w otwartym konkursie „POLSKA POMOC Rozwojowa 2012"

W związku z realizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert „Polska pomoc rozwojowa 2012". Kandydaci będą uczestniczyć w pracach komisji konkursowej jako przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegółowa tematyka konkursu:

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów na realizację zadań odpowiadających założeniom Planu współpracy rozwojowej w 2012 r.  zgodnie z poniżej określonymi priorytetami i celami działań:

 

Kraj

Nazwa priorytetu i cel działań

ARMENIA                                             

Rozwój obszarów wiejskich

Działania będą służyły:

 • a) wzmocnieniu pozycji drobnych producentów rolnych na rynku wewnętrznym dzięki rozwojowi stowarzyszeń małych producentów rolnych i marketingu rolniczego oraz tworzeniu marek towarowych produktów rolnych;
 • b) zawodowej i społecznej aktywizacji ludności.

Wsparcie uchodźców i osób przesiedlonych wewnętrznie

Działania będą służyły:

 • a) zawodowej i społecznej aktywizacji uchodźców i osób przesiedlonych wewnętrznie;
 • b) polepszeniu warunków edukacji uchodźców i osób przesiedlonych wewnętrznie;
 • c) podniesieniu efektywności działań organizacji społeczeństwa obywatelskiego na rzecz uchodźców i osób przesiedlonych wewnętrznie.

AZERBEJDŻAN                                     

Rozwój obszarów wiejskich

Działania będą służyły:

 • a) wdrożeniu elementów sprawnego i efektywnego systemu doradztwa rolniczego;
 • b) zawodowej i społecznej aktywizacji ludności;
 • c) rozwojowi innowacyjnych technologii opartych o alternatywne źródła energii oraz technologie energooszczędne.

Ochrona środowiska

Działania będą służyły:

 • a) wdrażaniu nowych mechanizmów współpracy społeczności lokalnych na rzecz ochrony środowiska;
 • b) wzmocnieniu grup społecznych podejmujących działania związane z ochroną środowiska;
 • c) przeciwdziałaniu degradacji środowiska naturalnego i zmianom klimatu;
 • d) likwidacji zagrożeń skażenia substancjami toksycznymi oraz odpadami niebezpiecznymi;
 • e) wzmocnieniu przygotowania państwa i społeczności lokalnych do radzenia sobie z katastrofami naturalnymi i redukowaniu ryzyka ich wystąpienia.

Wsparcie  osób przesiedlonych wewnętrznie

Działania będą służyły:

 • a) zawodowej i społecznej aktywizacji osób przesiedlonych wewnętrznie;
 • b) polepszeniu warunków edukacji osób przesiedlonych wewnętrznie;
 • c) podniesieniu efektywności działań organizacji społeczeństwa obywatelskiego na rzecz osób przesiedlonych wewnętrznie.

BIAŁORUŚ                                                 

Wsparcie niezależnych mediów, organizacji i społeczeństwa obywatelskiego

Działania będą służyły:

 • a) poszerzeniu dostępu obywateli Białorusi do rzetelnej i obiektywnej informacji dzięki rozwojowi niezależnych mediów, zwłaszcza elektronicznych;
 • b) wzmocnieniu związków zawodowych;
 • c) aktywizacji zawodowej i społecznej młodzieży;
 • d) wzmocnieniu białoruskich organizacji pozarządowych w kwestiach związanych z gospodarką, edukacją, ekspertyzą prawną oraz działaniami rzeczniczymi.

Wsparcie  grup  defaworyzowanych  społecznie

Działania będą służyły:

 • a) aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wsparciu podmiotów działających na ich rzecz;
 • b) podwyższeniu standardów systemu opieki nad osobami żyjącymi z HIV/AIDS.

GRUZJA                                                  

Wsparcie grup defaworyzowanych społecznie

Działania będą służyły:

 • a) aktywizacji zawodowej i społecznej osób należących do grup defaworyzowanych;
 • b) poprawie edukacji włączającej;
 • c) poprawie jakości polityki oświatowej samorządów i wyrównaniu szans edukacyjnych młodzieży w regionach wiejskich;
 • d) usprawnieniu systemu wsparcia osób uzależnionych od substancji odurzających i od środków psychotropowych;
 • e) wzmocnieniu instytucji zajmujących się rodzicielstwem zastępczym.

Rozwój regionalny

Działania będą służyły:

 • a) usprawnieniu zarządzania w samorządzie terytorialnym oraz wzmocnieniu dialogu pomiędzy administracją a organizacjami pozarządowymi;
 • b) profesjonalizacji zarządzania polityką rozwoju regionalnego;
 • c) wzmocnieniu przygotowania struktur i społeczności lokalnych do radzenia sobie z katastrofami naturalnymi i redukowaniu ryzyka ich wystąpienia.

 

MŚP oraz tworzenie nowych miejsc pracy

Działania będą służyły:

 • a) wsparciu szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego dla doskonalenia współpracy pomiędzy samorządem, uczelniami i ministerstwami a sektorem prywatnym;
 • b) inicjowaniu formowania i wspieraniu istniejących grup producenckich i spółdzielni oraz wspieraniu rozwoju mikroprzedsiębiorczości i małych firm;
 • c) aktywizacji zawodowej kobiet;
 • d) wspieraniu samozatrudnienia;
 • e) rozwojowi innowacyjnych technologii opartych o alternatywne źródła energii oraz technologii energooszczędnych w MŚP;
 • f) wsparciu działań związanych z rozwojem świadomości prawnej pracowników.

MOŁDAWIA                                     

Rozwój regionalny i decentralizacja

Działania będą służyły:

 • a) rozwojowi efektywnego i przejrzystego systemu finansowania samorządów;
 • b) wzmocnieniu koordynacyjnej roli ministerstwa rozwoju regionalnego i budownictwa Mołdawii w zakresie wdrażania reformy regionalnej;
 • c) profesjonalizacji systemu zarządzania rozwojem regionalnym na poziomie centralnym i regionalnym oraz przygotowaniu administracji regionalnej i lokalnej do efektywnej absorpcji funduszy unijnych;
 • d) wsparciu instytucji odpowiedzialnych za rozwój regionalny w opracowywaniu strategii oraz implementacji działań z nich wynikających.

Działania na rzecz rozwoju regionalnego i decentralizacji administracji Mołdawii będą wchodzić w zakres wspólnego programowania (Joint Programming in Moldova), jednej z inicjatyw realizowanych w ramach procesu podziału pracy i zwiększania efektywności współpracy rozwojowej Unii Europejskiej.

Rozwój obszarów wiejskich

Działania będą służyły:

 • a) wspieraniu małej i średniej przedsiębiorczości, spółdzielczości rolniczej i doradztwa rolniczego;
 • b) zwiększeniu konkurencyjności produkcji rolnej pod kątem usprawnienia kontroli fitosanitarnej, wsparciu organizacji bazy laboratoryjnej w łańcuchu żywnościowym;
 • c) promocji i wdrażaniu innowacyjnych technik i technologii w gospodarstwach rolnych (w tym opartych o niekonwencjonalne i/lub zdywersyfikowane źródła energii, technologie energooszczędne, technologie związane z gospodarką wodno-ściekową i gospodarką odpadami) oraz modernizacji infrastruktury wiejskiej;
 • d) integracji, aktywizacji zawodowej i społecznej najuboższych grup ludności;
 • e) poprawie jakości edukacji i służby zdrowia;
 • f) wzmocnieniu przygotowania struktur i społeczności lokalnych do radzenia sobie z katastrofami naturalnymi i redukowaniu ryzyka ich wystąpienia.

UKRAINA

Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie granicami

Działania będą służyły:

 • a) propagowaniu ochrony praw człowieka w działalności służb egzekwowania prawa oraz wdrażaniu właściwych mechanizmów w ww. dziedzinie;
 • b) zwiększeniu wiedzy o wyzwaniach związanych ze zjawiskiem handlu ludźmi oraz przeciwdziałaniu występowaniu tego zjawiska;
 • c) wsparciu podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ludności i ochrony środowiska przyrodniczego;
 • d) wsparciu policji i służb granicznych Ukrainy na drodze przekształcania ich w nowoczesne formacje typu policyjnego, wdrożeniu struktury organizacyjnej i zasad funkcjonowania odpowiadających standardom UE oraz wprowadzeniu założeń zintegrowanego zarządzania granicami.

Rozwój  regionalny, budowa potencjału administracji publicznej i samorządowej

Działania będą służyły:

 • a) włączeniu ukraińskich związków miast i samorządów w partnerstwa europejskie;
 • b) wzmocnieniu samorządu w obszarze nowoczesnego zarządzania usługami komunalnymi, zarządzania nieruchomościami i energooszczędnością;
 • c) wzmocnieniu dialogu pomiędzy terenowymi organami administracji centralnej i samorządem a organizacjami pozarządowymi;
 • d) profesjonalizacji systemu zarządzania terytorialnego oraz wsparciu w tworzeniu polityki rozwoju regionalnego;
 • e) wzmocnieniu przygotowania struktur i społeczności lokalnych do radzenia sobie z katastrofami naturalnymi i redukowaniu ryzyka ich wystąpienia.

MŚP oraz tworzenie nowych miejsc pracy

 Działania będą służyły:

 • a) ułatwianiu dostępu do informacji wspomagających osoby zakładające i prowadzące działalność gospodarczą;
 • b) inicjowaniu tworzenia i wspieraniu istniejących grup producenckich i spółdzielni oraz wspieraniu rozwoju mikroprzedsiębiorczości i małych firm;
 • c) aktywizacji zawodowej kobiet;
 • d) wspieraniu samozatrudnienia;
 • e) rozwojowi innowacyjnych technologii opartych o alternatywne źródła energii oraz technologii energooszczędnych w MŚP;
 • f) wprowadzaniu elementów edukacji biznesowej w szkolnictwie.

AFGANISTAN                                         

Zrównoważony rozwój na poziomie prowincji

Działania będą służyły:

 • a) rozwojowi infrastruktury publicznej, poprawie dostępu do wody i energii elektrycznej, polepszeniu dostępu do edukacji;
 • b) wzmocnieniu organizacji oraz programów na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego, w tym organizacji działających na rzecz kobiet, m.in. promujących rolę kobiet w polityce i gospodarce kraju oraz działających na rzecz pogłębiania społecznej świadomości nt. dobrego rządzenia;
 • c) wzmocnieniu przygotowania struktur i społeczności lokalnych do radzenia sobie z katastrofami naturalnymi i redukowaniu ryzyka ich wystąpienia.

MŚP oraz tworzenie nowych miejsc pracy

Działania będą służyły:

 • a) wspieraniu działalności gospodarczej;
 • b) aktywizacji sektora prywatnego i tworzeniu miejsc pracy przede wszystkim na obszarach wiejskich;
 • c) wzmocnieniu samorządu przedsiębiorców.

 

 

AFRYKA WSCHODNIA 

  (Burundi, Etiopia, Kenia, Ruanda, Somalia, Sudan Południowy, Tanzania, Uganda)

                               

Edukacja

Działania będą służyły:

 • a) poprawie dostępu do edukacji, w tym edukacji zawodowej;
 • b) wyrównywaniu szans edukacyjnych;
 • c) podniesieniu kompetencji nauczycieli, w szczególności upowszechnianiu aktywizujących metod nauczania oraz technologii informatycznych.

Ochrona środowiska

Działania będą służyły:

 • a) zapewnieniu dostępu do odnawialnych oraz tanich źródeł energii (energia wodna, wiatrowa, źródła geotermalne, biomasa);
 • b) zapobieganiu wylesianiu i degradacji gruntów;
 • c) poprawie gospodarowania odpadami;
 • d) wsparciu odpowiedzialnego gospodarowania zasobami wodnymi;
 • e) wzmocnieniu przygotowania państwa i społeczności lokalnych do radzenia sobie z katastrofami naturalnymi i redukowaniu ryzyka ich wystąpienia.

Ochrona zdrowia

Działania będą służyły:

 • a) zapewnieniu dostępu do opieki zdrowotnej;
 • b) zwiększeniu przejrzystości publicznej i prywatnej służby zdrowia na poziomie lokalnym;
 • c) zwiększeniu ilości ujęć wody pitnej i sanitariatów oraz promocji higieny;
 • d) poprawie dostępu do żywności dla społeczności lokalnych, ograniczeniu stanu chronicznego niedożywienia oraz śmiertelności spowodowanej brakiem pożywienia.

Aktywizacja zawodowa i społeczna

Działania będą służyły:

 • a) popularyzacji inicjatyw i wzmocnieniu organizacji społeczeństwa obywatelskiego, struktur spółdzielczych i sektora prywatnego oraz wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości wśród mieszkańców;
 • b) podniesieniu potencjału ekonomicznego oraz społecznego grup defaworyzowanych;
 • c) wsparciu tworzenia grup producenckich, w tym rozwojowi infrastruktury koniecznej do przetwarzania, przechowywania i transportu żywności na poziomie lokalnym.

AUTONOMIA PALESTYŃSKA          

MŚP oraz tworzenie nowych miejsc pracy

 Działania będą służyły:

 • a) wspieraniu działalności gospodarczej;
 • b) aktywizacji zawodowej w obszarze rolnictwa, handlu i usług;
 • c) tworzeniu struktur organizacyjnych oraz wzmocnieniu samorządu przedsiębiorców.

Gospodarka wodno-sanitarna

Działania będą służyły:

 • a) poprawie infrastruktury wodno-sanitarnej i dostępu do wody;
 • b) poprawie zarządzania odpadami komunalnymi.

Edukacja

Działania będą służyły:

 • a) poprawie dostępu do edukacji, w tym edukacji zawodowej;
 • b) wyrównywaniu szans edukacyjnych;
 • c) podniesieniu kompetencji nauczycieli, w szczególności upowszechnianiu aktywizujących metod nauczania oraz technologii informatycznych.

KIRGISTAN                                                           

Samorządność i wzmacnianie wspólnot lokalnych

Działania będą służyły:

 • a) podnoszeniu kwalifikacji wspólnot lokalnych w działaniach na rzecz rozwoju;
 • b) podnoszeniu kwalifikacji urzędników samorządu terytorialnego;
 • c) wsparciu dialogu pomiędzy organizacjami obywatelskimi a władzą lokalną;
 • d) budowaniu dialogu i zaufania społecznego;
 • e) wzmocnieniu procesu przygotowania struktur i społeczności lokalnych do radzenia sobie z katastrofami naturalnymi i redukowaniu ryzyka ich wystąpienia.

 

 

Gospodarka wodno-sanitarna

Działania będą służyły:

 • a) poprawie dostępu do wody i jakości wody pitnej;
 • b) rozbudowie małej infrastruktury wodnej i systemu oczyszczania wody na danym obszarze;
 • c) poprawie gospodarowania zasobami wodnymi i efektywności wykorzystania wody na szczeblu lokalnym i w zakresie usług komunalnych..

 

MŚP oraz tworzenie nowych miejsc pracy

 Działania będą służyły:

 • a) inicjowaniu formowania i wspieraniu istniejących grup producenckich i spółdzielni oraz wspieraniu rozwoju mikroprzedsiębiorczości i małych firm;
 • b) wdrożeniu instrumentów wspierających osoby prowadzące działalność gospodarczą.

TADŻYKISTAN                                              

Samorządność i wzmacnianie wspólnot lokalnych

Działania będą służyły:

 • a) podnoszeniu kwalifikacji wspólnot lokalnych w zakresie działań na rzecz rozwoju;
 • b) podnoszeniu kwalifikacji urzędników samorządu terytorialnego;
 • c) wsparciu dialogu pomiędzy organizacjami obywatelskimi a władzą lokalną;
 • d) wzmocnieniu przygotowania struktur i społeczności lokalnych do radzenia sobie z zagrażającymi im katastrofami i redukowaniu ryzyka ich wystąpienia.

Gospodarka wodno-sanitarna

Działania będą służyły:

 • a) poprawie dostępu do wody i jakości wody do spożycia;
 • b) rozbudowie małej infrastruktury wodnej i systemu oczyszczania wody na danym obszarze;
 • c) poprawie gospodarowania zasobami wodnymi i efektywności wykorzystania wody na szczeblu lokalnym i w zakresie usług komunalnych.

 

MŚP oraz tworzenie nowych miejsc pracy

Działania będą służyły:

 • a) inicjowaniu formowania i wspieraniu istniejących grup producenckich i spółdzielni oraz wspieraniu rozwoju mikroprzedsiębiorczości i małych firm;
 • b) wsparciu działalności gospodarczej.

 

1.      Sposób i termin zgłaszania kandydatów

Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowej proszone są przesłać odpowiednio wypełniony i podpisany Formularz zgłoszenia na członka komisji konkursowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik A do niniejszego Zaproszenia.

Zgłoszenia należy przesłać na adres:

Departament Wdrażania Programów Rozwojowych

Ministerstwo Spraw Zagranicznych,

Al. Szucha 23, 00-585 Warszawa

w terminie do 21 listopada 2011 r. Decyduje data wpływu zgłoszenia do MSZ.

2.      Wymagania w stosunku do kandytatów

Zgłoszenia na kandydatów mogą składać osoby, które:

 • - uzyskały rekomendację przynajmniej jednej organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do jej reprezentowania w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie na dotacje ogłaszanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
 • - są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
 • - mają co najmniej roczne doświadczenie w dziedzinie pomocy rozwojowej na rzecz przynajmniej jednego kraju objętego konkursem, o którym mowa w kolumnie nr 1 tabeli powyżej oraz w przynajmniej jednej dziedzinie pomocy rozwojowej wskazanej w kolumnie nr 2 ww. tabeli.

3.      KWALIFIKACJA DO KOMISJI KONKURSOWEJ

W celu potwierdzenia gotowości udziału w pracach komisji konkursowej kandydaci zobowiązani będą do podpisania Deklaracji udziału w pracach komisji konkursowej (załącznik B do niniejszego zaproszenia).

Członków komisji konkursowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyłaniać będzie spośród zgłoszonych kandydatów, zgodnie z kryteriami opisanymi w pkt. 2.

Kandydaci spełniający kryteria formalne zostaną umieszczeni w drodze losowania na liście, według kolejności ich wylosowania. Na losowanie zostaną zaproszeni kandydaci oraz przedstawiciele zgłaszających ich organizacji.

Do komisji konkursowej komórka organizacyjna MSZ organizująca konkurs wyznaczy osoby wylosowane w pierwszej kolejności. W przypadku konieczności wyłączenia członka komisji ze względu na konflikt interesów, jej skład zostanie uzupełniony o kolejne osoby z listy.

4.      WYŁĄCZENIE Z KOMISJI KONKURSOWEJ

Przed przystąpieniem do oceny wniosków projektowych każdy członek komisji składa deklarację dotyczącą powiązania z wnioskodawcami w danym postępowaniu dotacyjnym. Wzór deklaracji określony został w załączniku C do niniejszego zaproszenia.

Do członków komisji stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

Ze składu komisji wyłącza się osoby, które pozostają w stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z którymkolwiek z wnioskodawców lub są ich członkami w okresie trwania danego postępowania dotacyjnego.

Ze składu komisji wyłącza się osoby, których małżonkowie oraz krewni i powinowaci do drugiego stopnia, a także osoby związane z nimi z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli są członkami organów zarządzających, nadzorujących lub kontrolnych  któregokolwiek z wnioskodawców.

Ze składu komisji wyłącza się osoby, będące reprezentantami organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, które biorą udział w konkursie.

W pozostałych zadeklarowanych przypadkach potencjalnego konfliktu interesów, decyzję o zakresie prac danego członka w komisji podejmuje zespół powołany przez dyrektora właściwej komórki organizacyjnej z udziałem Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw reformy kontroli merytorycznej, przeciwdziałania nadużyciom i opracowania procedur antykorupcyjnych, zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik D do niniejszego zaproszenia.

 

 • 5. Zadania członka komisji konkursowej

Do zadań członków komisji konkursowej należy w szczególności:

 • - czynne uczestnictwo w posiedzeniach i pracach komisji zgodnie z ustalonym harmonogramem,
 • - udział w opracowaniu regulaminu prac komisji,
 • - udział w ocenie i wyborze najkorzystniejszych wniosków projektowych w oparciu o kryteria ustalone w regulaminie konkursu i zgodnie z regulaminem prac komisji,
 • - sporządzanie uzasadnień wyboru lub odrzucenia poszczególnych wniosków projektowych,
 • - udział w przygotowywaniu protokołu z prac komisji w celu przedstawienia do akceptacji właściwego członka kierownictwa MSZ listy wniosków projektowych rekomendowanych do realizacji wraz z proponowanymi kwotami dotacji dla poszczególnych wykonawców na realizację zadania publicznego oraz ewentualnie listy wniosków projektowych rezerwowych wraz z proponowanymi kwotami dotacji dla poszczególnych wykonawców na realizację zadania publicznego.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, a za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.

Członkowie komisji będą zobowiązani do zachowania poufności na zasadach obowiązujących członków komisji, będących pracownikami MSZ oraz do zwrotu wszystkich otrzymanych dokumentów i materiałów.  

w górę

Tagi