Polska pomoc

Zaproszenie do udziału w komisji otwartego konkursu "Wsparcie dla społeczeństwa białoruskiego 2011"

 

Zaproszenie

do organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

w sprawie zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej

w otwartym konkursie „WSPARCIE DLA SPOŁECZEŃSTWA BIAŁORUSKIEGO 2011"

W związku z realizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert „Wsparcie dla społeczeństwa białoruskiego 2011". Kandydaci będą uczestniczyć w pracach komisji konkursowej jako przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegółowa tematyka konkursu:

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów na realizację zadań na rzecz wsparcia społeczeństwa białoruskiego zgodnie z poniżej określonymi obszarami wsparcia:

1.  Wsparcie działalności białoruskich organizacji i inicjatyw społecznych organizowanych na poziomie lokalnym.

2.  Wsparcie inicjatyw edukacyjnych ukierunkowanych na promocję edukacji obywatelskiej oraz edukacji prawnej, kultury i tradycji białoruskiej, sprzyjanie zaangażowaniu naukowców białoruskich we wspólne projekty badawcze z polskimi i europejskimi partnerami (w formie np. research fellowships), pomoc represjonowanym naukowcom w kontynuowaniu prac badawczych.

3.  Wzmocnienie proeuropejskich postaw młodzieży i młodych profesjonalistów (szczególnie dla osób, które po raz pierwszy otrzymałyby szansę wyjazdu do krajów UE).

4.  Pomoc prawna i socjalna osobom represjonowanym.

5.  Wsparcie istniejących niezależnych mediów działających w Białorusi - zarówno tych tradycyjnych (np. gazety), jak i elektronicznych: portali informacyjnych, blogów (np. poprzez szkolenia i wsparcie techniczne).

6.  Wsparcie inicjatyw z zakresu zmniejszenia wykluczenia społecznego.

7.  Wsparcie dla małej i średniej przedsiębiorczości, w szczególności: aktywizacja stowarzyszeń zrzeszających przedsiębiorców.

 

1. Sposób i termin zgłaszania kandydatów

Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowej proszone są przesłać odpowiednio wypełniony i podpisany Formularz zgłoszenia na członka komisji konkursowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik A do niniejszego Zaproszenia.

Zgłoszenia należy przesłać na adres:

Departament Wdrażania Programów Rozwojowych

Ministerstwo Spraw Zagranicznych,

Al. Szucha 23, 00-580 Warszawa

w terminie do 9 marca 2011 r.
Decyduje data wpływu zgłoszenia do MSZ.

2. Wymagania w stosunku do kandytatów

Zgłoszenia na kandydatów mogą składać osoby, które:

 • uzyskały rekomendację przynajmniej jednej organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do jej reprezentowania w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie
  na dofinansowanie projektów zgłoszonych w konkursie ogłaszanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
 • są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
 • mają co najmniej dwuletnie doświadczenie w pomocy rozwojowej na rzecz społeczeństwa białoruskiego.

W celu potwierdzenia gotowości udziału w pracach komisji konkursowej kandydaci zobowiązani będą do podpisania Deklaracji udziału w pracach komisji konkursowej (Załącznik B).

Członków komisji konkursowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyłaniać będzie spośród zgłoszonych kandydatów, zgodnie z kryteriami opisanymi w pkt. 2.

Kandydaci spełniający kryteria formalne zostaną umieszczeni w drodze losowania na liście, według kolejności ich wylosowania. Na losowanie zostaną zaproszeni kandydaci oraz przedstawiciele zgłaszających ich organizacji.

Do komisji konkursowej komórka organizacyjna MSZ organizująca konkurs wyznaczy osoby wylosowane w pierwszej kolejności. W przypadku konieczności wyłączenia członka komisji
ze względu na konflikt interesów, jej skład zostanie uzupełniony o kolejne osoby z listy.

4.      WYŁĄCZENIE Z KOMISJI KONKURSOWEJ

Przed przystąpieniem do oceny wniosków projektowych każdy członek komisji składa deklarację dotyczącą powiązania z wnioskodawcami w danym postępowaniu na dofinansowanie projektów. Wzór deklaracji określony został w załączniku C.

Do członków komisji stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

Ze składu komisji wyłącza się osoby, które pozostają w stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z którymkolwiek z wnioskodawców lub są ich członkami w okresie trwania danego postępowania dotacyjnego.

Ze składu komisji wyłącza się osoby, których małżonkowie oraz krewni i powinowaci do drugiego stopnia, a także osoby związane z nimi z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli są członkami organów zarządzających, nadzorujących lub kontrolnych  któregokolwiek z wnioskodawców.

Ze składu komisji wyłącza się osoby, będące reprezentantami organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, które biorą udział w konkursie.

W pozostałych zadeklarowanych przypadkach potencjalnego konfliktu interesów, decyzję o zakresie prac danego członka w komisji podejmuje zespół powołany przez kierownika właściwej komórki organizacyjnej z udziałem Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw Procedur Antykorupcyjnych, zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik D.

5. Zadania członka komisji konkursowej

Do zadań członków komisji konkursowej należy w szczególności:

 • czynne uczestnictwo w posiedzeniach i pracach komisji zgodnie z ustalonym harmonogramem,
 • udział w opracowaniu regulaminu prac komisji,
 • udział w ocenie i wyborze najkorzystniejszych wniosków projektowych w oparciu
  o kryteria ustalone w regulaminie konkursu i zgodnie z regulaminem prac komisji,
 • sporządzanie uzasadnień wyboru lub odrzucenia poszczególnych wniosków projektowych,
 • udział w przygotowywaniu protokołu z prac komisji w celu przedstawienia do akceptacji właściwego członka kierownictwa MSZ listy wniosków projektowych rekomendowanych do realizacji wraz z proponowanymi kwotami dofinansowania dla poszczególnych wykonawców na realizację projektu oraz ewentualnie listy wniosków rezerwowych wraz z proponowanymi kwotami dofinansowania dla poszczególnych wykonawców na realizację projektu.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, a za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.

Członkowie komisji będą zobowiązani do zachowania poufności na zasadach obowiązujących członków komisji, będących pracownikami MSZ oraz do zwrotu wszystkich otrzymanych dokumentów i materiałów.  

w górę

Tagi

Brak komentarzy. Dodaj komentarz