Polska pomoc

Zaproszenie do udziału w komisji konkursowej

Zaproszenie

do organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

w sprawie zgłaszania kandydatów
na członków komisji konkursowej
w otwartym konkursie „Edukacja Rozwojowa 2011"

W związku z realizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert „Edukacja rozwojowa 2011". Kandydaci będą uczestniczyć w pracach komisji konkursowej jako przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegółowa tematyka konkursu: Edukacja rozwojowa, rozumiana jest jako edukacja, której celem jest podniesienie świadomości i poszerzenie wiedzy polskiego społeczeństwa na temat problemów rozwoju na świecie. Edukacja rozwojowa w szczególności powinna: wyjaśniać istotę i źródła problemów współczesnego świata, przybliżać sytuację w krajach rozwijających się i przechodzących transformację ustrojową, pokazywać globalne współzależności pomiędzy społeczeństwami krajów rozwiniętych a społeczeństwami krajów rozwijających się i przechodzących transformację ustrojową,  skłaniać do krytycznej i świadomej refleksji nad własnym stylem życia i codziennymi wyborami, które wywierają wpływ pozytywny bądź negatywny wpływ na jakość życia ludzi w innych krajach oraz doprowadzenie do osobistego zaangażowania w działania na rzecz walki z ubóstwem na świecie i realizacji Milenijnych Celów Rozwoju, w szczególności zadania wskazane poniżej:

 Numer i nazwa zadania  Cel/Cele zadania

Zadanie I

Inicjatywy edukacyjne w dziedzinie edukacji rozwojowej
skierowane  do szerokiej publiczności
Zainteresowanie polskiego społeczeństwa problemami i wyzwaniami rozwoju na świecie, przybliżenie globalnych współzależności rozwojowych oraz budowanie odpowiedzialnych postaw,  sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi w skali globalnej i realizacji Milenijnych Celów Rozwoju

Zadanie II

Inicjatywy edukacyjne w dziedzinie edukacji rozwojowej o charakterze systemowym
Zwiększenie potencjału grup zawodowych i instytucji zaangażowanych w edukację rozwojową w systemie edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej oraz opracowanie narzędzi do wykorzystania na potrzeby działań edukacyjnych

Zadanie III

Współfinansowanie projektów w dziedzinie edukacji rozwojowej dofinansowanych ze źródeł innych niż budżet RP (w szczególności ze środków Komisji Europejskiej)
Wzmocnienie skuteczności polskich organizacji pozarządowych i innych podmiotów niepaństwowych (ang. Non-State Actors) w pozyskiwaniu środków finansowych ze źródeł innych niż krajowe środki budżetowe na działania w dziedzinie edukacji rozwojowej

Zadanie IV

Festiwal filmów o tematyce rozwojowej
Przybliżenie polskiemu społeczeństwu problemów  i wyzwań rozwoju na świecie oraz globalnych współzależności rozwojowych

1. SPOSÓB I TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW

Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowej proszone są przesłać odpowiednio wypełniony i podpisany Formularz zgłoszenia na członka komisji konkursowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik A do niniejszego Zaproszenia.

Zgłoszenia należy przesłać na adres:

Departament Wdrażania Programów Rozwojowych
Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
Al. Szucha 23, 00-585 Warszawa

w terminie do 21 lutego 2011 r. Decyduje data wpływu zgłoszenia do MSZ.

2. WYMAGANIA W STOSUNKU DO KANDYDATÓW     

Zgłoszenia na kandydatów mogą składać osoby, które:

- uzyskały rekomendację przynajmniej jednej organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do jej reprezentowania w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie na dofinansowanie projektów zgłoszonych w konkursie ogłaszanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
- są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
- mają co najmniej dwuletnie doświadczenie w dziedzinie edukacji rozwojowej/globalnej, w szczególności w realizacji projektów edukacyjnych, prowadzeniu szkoleń lub zajęć dydaktycznych.

3. KWALIFIKACJA DO KOMISJI KONKURSOWEJ

W celu potwierdzenia gotowości udziału w pracach komisji konkursowej kandydaci zobowiązani będą do podpisania Deklaracji udziału w pracach komisji konkursowej (Załącznik nr B).

Członków komisji konkursowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyłaniać będzie spośród zgłoszonych kandydatów, zgodnie z kryteriami opisanymi w pkt. 2.

Kandydaci spełniający kryteria formalne zostaną umieszczeni w drodze losowania na liście, według kolejności ich wylosowania. Na losowanie zostaną zaproszeni kandydaci oraz przedstawiciele zgłaszających ich organizacji.

Do komisji konkursowej komórka organizacyjna MSZ organizująca konkurs wyznaczy osoby wylosowane w pierwszej kolejności. W przypadku konieczności wyłączenia członka komisji ze względu na konflikt interesów, jej skład zostanie uzupełniony o kolejne osoby z listy.

4. WYŁĄCZENIE Z KOMISJI KONKURSOWEJ

Przed przystąpieniem do oceny wniosków projektowych każdy członek komisji składa deklarację dotyczącą powiązania z wnioskodawcami w danym postępowaniu na dofinansowanie projektów. Wzór deklaracji określony został w załączniku C.

Do członków komisji stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

Ze składu komisji wyłącza się osoby, które pozostają w stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z którymkolwiek z wnioskodawców lub są ich członkami w okresie trwania danego postępowania dotacyjnego.

Ze składu komisji wyłącza się osoby, których małżonkowie oraz krewni i powinowaci do drugiego stopnia, a także osoby związane z nimi z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli są członkami organów zarządzających, nadzorujących lub kontrolnych  któregokolwiek z wnioskodawców.

Ze składu komisji wyłącza się osoby, będące reprezentantami organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, które biorą udział w konkursie.

W pozostałych zadeklarowanych przypadkach potencjalnego konfliktu interesów, decyzję o zakresie prac danego członka w komisji podejmuje zespół powołany przez kierownika właściwej komórki organizacyjnej z udziałem Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw Procedur Antykorupcyjnych, zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik D.

5. ZADANIA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ

Do zadań członków komisji konkursowej należy w szczególności:
- czynne uczestnictwo w posiedzeniach i pracach komisji zgodnie z ustalonym harmonogramem,
- udział w opracowaniu regulaminu prac komisji,
- udział w ocenie i wyborze najkorzystniejszych wniosków projektowych w oparciu o kryteria ustalone w regulaminie konkursu i zgodnie z regulaminem prac komisji,
- sporządzanie uzasadnień wyboru lub odrzucenia poszczególnych wniosków projektowych,
- udział w przygotowywaniu protokołu z prac komisji w celu przedstawienia do akceptacji właściwego członka kierownictwa MSZ listy wniosków projektowych rekomendowanych do realizacji wraz z proponowanymi kwotami dofinansowania dla poszczególnych wykonawców na realizację projektu oraz ewentualnie listy wniosków rezerwowych wraz z proponowanymi kwotami dofinansowania dla poszczególnych wykonawców na realizację projektu.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, a za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.

Członkowie komisji będą zobowiązani do zachowania poufności na zasadach obowiązujących członków komisji, będących pracownikami MSZ oraz do zwrotu wszystkich otrzymanych dokumentów i materiałów.   

6. HARMONOGRAM KONKURSU

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach internetowych MSZ: http://www.msz.gov.pl/ i http://www.polskapomoc.gov.pl/ oraz w siedzibie MSZ ok. 4 tygodni od terminu składania wniosków projektowych, tj. od 28 lutego 2011 r. Pisemne poinformowanie projektodawców o wynikach konkursu - do 2 tygodni od zamieszczenia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu na stronach internetowych MSZ. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 8 kwietnia 2011 r.

Posiedzenia komisji konkursowej będą miały miejsce pomiędzy 1 marca 2011 r. a 4 kwietnia  2011 r. w wymiarze czasowym zależnym od ostatecznej liczby zgłoszonych wniosków projektowych. Na posiedzeniach podkomisji są omawiane wyniki oceny wniosków projektowych wystawione przez poszczególnych członków komisji konkursowej w oparciu o analizę wniosków dokonaną przed posiedzeniem.

w górę

Tagi

Brak komentarzy. Dodaj komentarz