Polska pomoc

Zaproszenie do składania wniosków projektowych - organy administracji rządowej

Zaproszenie skierowane do organów administracji rządowej
- dysponentów budżetu państwa
do składania wniosków projektowych na realizację projektów pomocowych w ramach
Polskiego programu pomocy zagranicznej udzielanej za pośrednictwem MSZ RP w 2007 roku

1. W ramach Polskiego programu pomocy zagranicznej udzielanej za pośrednictwem MSZ w roku 2007 organy administracji rządowej mogą zgłaszać i realizować projekty pomocowe na rzecz krajów objętych pomocą zagraniczną

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu pomocy zagranicznej określona jest w Polskim programie pomocy zagranicznej udzielanej za pośrednictwem MSZ w roku 2007. Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa poz.43

3. Projekty należy składać na wniosku projektowym on-line. Aby złożyć wniosek należy:

a) zarejestrować instytucję jako użytkownika portalu polska pomoc (http://www.polskapomoc.gov.pl/). ZAREJESTRUJ UŻYTKOWNIKA PORTALU

Po dokonaniu rejestracji instytucja otrzyma login oraz hasło, dzięki którym będzie mogła wypełnić formularz wniosku projektowego on-line. Instytucja  może,  posiadając jeden login oraz hasło, wypełnić oraz złożyć kilka wniosków projektowych.

b) wypełnić formularz wniosku projektowego on-line

c) Podpisany wydruk formularza wniosku projektowego w jednym egzemplarzu wraz z wymaganymi załącznikami przesłać na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Współpracy Rozwojowej
Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

4. Zaakceptowane projekty należy zrealizować nie później niż do dnia 31.12.2007 r.

5. Projekty są akceptowane według kolejności zgłoszeń i do wyczerpania środków przewidzianych w Programie na działania administracji rządowej. Ze względu na uwarunkowania wydatkowania rezerwy celowej, ostatecznym terminem składania projektów jest 15 lipca br.

6. Oceny merytorycznej i finansowej projektu dokonuje Departament Współpracy Rozwojowej we współpracy z właściwymi departamentami terytorialnymi MSZ

7. Przy przygotowaniu projektów prosimy o zapoznanie się z Programem oraz Wytycznymi dla organów administracji rządowej realizujących projekty finansowane w ramach rezerwy celowej poz. 43, Formularzem wniosku (dostęp on-line) oraz innymi dokumentami pomocniczymi: Lista krajów-biorców pomocy wg OECD DCA, Lista Milenijnych Celów Rozwoju.

8. Dodatkowe informacje dot. składania projektów można uzyskać przesyłając konkretne zapytania na adres: dwr@msz.gov.pl. lub kontaktując się telefonicznie pod numerem
(22)52382 25.

UWAGA: dwie lub więcej osób (posługujących się jednym loginem i hasłem) nie powinno logować się do portalu polska pomoc w tym samym czasie. Portal polska pomoc umożliwia tworzenie subkont (i uzyskiwanie dodatkowych loginów i haseł) dla wielu użytkowników.

w górę

Tagi