Polska pomoc

Zaproszenie do składania wniosków projektowych - jednostki samorządu terytorialnego

Zaproszenie skierowane do jednostek samorządu terytorialnego
do składania wniosków projektowych na realizację projektów pomocowych w ramach Polskiego programu pomocy zagranicznej udzielanej za pośrednictwem MSZ RP
w 2007 roku

1. W ramach Polskiego programu pomocy zagranicznej udzielanej za pośrednictwem MSZ RP w 2007 roku jednostki samorządu terytorialnego mogą zgłaszać i realizować projekty pomocowe na rzecz krajów objętych pomocą zagraniczną

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu pomocy zagranicznej określona jest w Polskim programie pomocy zagranicznej udzielanej za pośrednictwem MSZ RP w 2007 roku. Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 43

3. Projekty należy składać na wniosku projektowym on-line. Aby złożyć wniosek należy:

a) zarejestrować jednostkę samorządu terytorialnego jako użytkownika portalu polska pomoc. ZAREJESTRUJ UŻYTKOWNIKA PORTALU

Po dokonaniu rejestracji jednostka samorządu terytorialnego otrzyma login oraz hasło, dzięki którym będzie mogła wypełnić formularz wniosku projektowego on-line. Jednostka samorządu terytorialnego może, posiadając jeden login oraz hasło, wypełnić oraz złożyć kilka wniosków projektowych.

b) wypełnić formularz wniosku projektowego on-line

c) Podpisany wydruk formularza wniosku projektowego w jednym egzemplarzu wraz z wymaganymi załącznikami przesłać na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Współpracy Rozwojowej
Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

4. Zaakceptowane projekty należy zrealizować nie później niż do dnia 30.12.2007 r.

5. Projekty są akceptowane według kolejności zgłoszeń i do wyczerpania środków przewidzianych w Programie na działania jednostek samorządu terytorialnego. Ze względu na uwarunkowania wydatkowania rezerwy celowej, ostatecznym terminem składania projektów jest 15 lipca br.

6. Oceny merytorycznej i finansowej projektu dokonuje Departament Współpracy Rozwojowej we współpracy z właściwymi departamentami terytorialnymi MSZ

7. Przy przygotowaniu projektów prosimy o zapoznanie się z Programem oraz Wytycznymi dla jednostek samorządu terytorialnego realizujących projekty finansowane w ramach rezerwy celowej poz. 43, Formularzem wniosku (dostęp on-line), Ogólnymi warunkami dotacji udzielanych ze środków MSZ dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektów pomocowych oraz innymi dokumentami pomocniczymi: Lista krajów-biorców pomocy wg OECD DAC, Lista Milenijnych Celów Rozwoju.

8. Dodatkowe informacje dot. składania projektów można uzyskać przesyłając konkretne zapytania na adres: dwr@msz.gov.pl. lub kontaktując się telefonicznie pod numerem (22)52382 25.

UWAGA: dwie lub więcej osób (posługujących się jednym loginem i hasłem) nie powinno logować się do portalu polska pomoc w tym samym czasie. Portal polska pomoc umożliwia tworzenie subkont (i uzyskiwanie dodatkowych loginów i haseł) dla wielu użytkowników.

w górę

Tagi