Polska pomoc

Zaproszenie do składania wniosków – Pomoc humanitarna dla Bałkanów

 

ZAPROSZENIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I INNYCH PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO DO ZGŁASZANIA WNIOSKÓW PROJEKTOWYCH W ZAKRESIE UDZIELENIA  POMOCY HUMANITARNEJ W ZWIĄZKU Z POWODZIAMI W BOŚNI I HERCEGOWINIE ORAZ SERBII

 

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o współpracy rozwojowej minister właściwy do spraw zagranicznych może w przypadkach udzielania pomocy humanitarnej zlecić realizację zadania z zakresu współpracy rozwojowej z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Celem zadania jest realizacja projektów polskiej pomocy humanitarnej odpowiadających na najpilniejsze potrzeby ludności w związku z powodziami w Bośni i Hercegowinie oraz Serbii.

Miejscem świadczenia pomocy jest Bośnia i Hercegowina lub/i Serbia.

Wnioski mogą być składane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

SKŁADANIE WNIOSKÓW:

O przyznanie dofinansowania mogą się ubiegać:

1.1.1. zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2010, Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy:

1.1.1.1  stowarzyszenia,

1.1.1.2  fundacje,

1.1.1.3 osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

1.1.1.4 spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału pomiędzy swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników,

1.1.1.5 stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

1.1.1.6 spółdzielnie socjalne,

1.1.1.7 niepubliczne szkoły wyższe.

→     Wymaganiem koniecznym jest złożenie wniosku projektowego wraz z dwoma załącznikami do dnia  27 czerwca br. do godziny 15:00.

Wzór wniosku Załącznik nr 1

Wzór harmonogramu Załącznik nr 2

Wzór formularza budżetu Załącznik nr 3


Nie ma obowiązku składania dodatkowych załączników

→     Szczegółowe zasady kwalifikowalności kosztów projektu są określone w Istotnych Postanowieniach Umowy Dotacji stanowiących Załącznik nr 4

→     Wnioskodawca nie jest zobowiązany do wnoszenia wkładu własnego, przy czym koszty administracyjne projektu nie mogą przekroczyć 15% jego wartości.

→     Nie ma obowiązku nawiązania współpracy z partnerem lokalnym.

→     Wnioski projektowe muszą być złożone w języku polskim, w dwóch egzemplarzach.

→     Działania projektowe muszą zostać zakończone do 30 listopada 2014 r.

→     Termin wykorzystania dotacji przeznaczonej na realizację projektu w roku 2014 może rozpocząć się najwcześniej od daty ogłoszenia wyników naboru wniosków projektowych na stronie http://www.polskapomoc.gov.pl, a termin wykorzystania dotacji nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania.

→     W ciągu 30 dni od zakończenia realizacji zadania, na które podmiot otrzymał dofinansowanie, wnioskodawca ma obowiązek złożenia sprawozdania końcowego.

OCENA WNIOSKÓW:

Przy ocenie będą brane pod uwagę następujące kryteria:

ADEKWATNOŚĆ

Humanitarny  charakter projektu[1]

0 – 5 pkt

Uzasadnienie realizacji projektu realnymi potrzebami beneficjentów, w oparciu o analizę sytuacji w regionie.

Określenie  możliwych do osiągnięcia celów, efektów i rezultatów projektu, a także odpowiedni dobór wskaźników jakościowych i ilościowych.

EFEKTYWNOŚĆ I SKUTECZNOŚĆ

Możliwość osiągnięcia założonych celów, efektów i rezultatów poprzez realizację proponowanych działań i metod projektowych.

0 – 5 pkt

Spójność budżetu, stosunek kosztów do planowanych celów bezpośrednich, uzasadnienie poszczególnych pozycji kosztowych i ich wysokości.

Kwalifikacje i doświadczenie osób zaangażowanych w projekt.

 Koordynacja działań z innymi podmiotami w regionie  realizacji projektu (w szczególności w oparciu o mechanizmy koordynacji ONZ).

Analiza ryzyka i zagrożeń dla realizacji projektu (z uwzględnieniem bezpieczeństwa personelu wnioskodawcy), w tym zaplanowanie rozwiązań lub wariantów działania na wypadek ich wystąpienia.

→     Wnioski projektowe będą oceniane przez zespół oceniający na podstawie ww. kryteriów . Przy ocenie merytorycznej zespół oceniający przyznaje wnioskowi ocenę punktową w skali od 0 do 5 w dwóch kryteriach, tj. adekwatność oraz efektywność i skuteczność. Przyznane punkty są mnożone razy 4 w kryterium adekwatności i razy 5 w kryterium efektywności i skuteczności. Wniosek może uzyskać od zespołu łącznie 45 punktów.

→     Zespół zastrzega sobie prawo do nierekomendowania do dofinansowania wniosków projektowych, które w jego  ocenie nie mają charakteru humanitarnego  w myśl art. 2 ust 1 pkt 2) ustawy o współpracy rozwojowej.

ŚRODKI FINANSOWE:

Projekty w zakresie pomocy humanitarnej w związku z powodziami w Bośni i Hercegowinie  oraz Serbii finansowane będą ze środków rezerwy celowej.

Wysokość środków przeznaczonych na ten cel wynosi 1 000 000 PLN, w tym:

→     Na projekty humanitarne realizowane w Bośni i Hercegowiny: 500 000 PLN

→     Na projekty humanitarne realizowane w Serbii: 500 000 PLN

Udzielenie dotacji nastąpi po ostatecznej decyzji Ministra Finansów o uruchomieniu środków finansowych z rezerwy celowej. W przypadku nieotrzymania pozytywnej decyzji o uruchomieniu środków na ten cel, MSZ zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania.

KONTAKT:

Wszelkie dodatkowe informacje uzyskacie Państwo:

Olga.piaskowska@msz.gov.pl; tel. 0 22 523 90 38

Przygotowany i wypełniony wniosek projektowy należy przesłać na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Współpracy Rozwojowej
al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:

Pomoc dla Bałkanów 2014

 [1] Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 2) ustawy o współpracy rozwojowej pomoc humanitarna polega w szczególności na zapewnieniu pomocy, opieki i ochrony ludności, która została poszkodowana w wyniku konfliktów zbrojnych, klęsk żywiołowych lub innych kryzysów humanitarnych spowodowanych przez naturę lub człowieka. Polska jako sygnatariusz Europejskiego Konsensusu ws. Pomocy Humanitarnej zobowiązała się do przestrzegania zasad u wzorców postępowania w pomocy humanitarnej.

w górę

Tagi