Polska pomoc

 

Zaprojektuj zmianę: rewitalizacją przestrzeni wspólnej w Holej Prystani na południu Ukrainy

Miasto Hola Prystan leży w obwodzie chersońskim. Ma charakter okołometropolitalny, jest miejscem wypoczynku i weekendowej turystyki dla Chersonia. Liczy 16 tys. mieszkańców, a kolejne 5 tys. osób rocznie przyjeżdża tu na wypoczynek. Charakter zabudowy i pełnione funkcje predestynują je do rozwoju w formule miasta-ogrodu, tym bardziej, że ma ono status uzdrowiska.

Władze miasta są zaangażowanie w dialog społeczny, a także otwarte na inicjatywy promujące przejrzystość budżetu. Strategia rozwoju miasta na lata 2005-15, zakłada m.in. rozwój usług i potencjału turystycznego, w tym turystyki festiwalowej. Problemem jest wciąż niski udział ludzi młodych w komitetach ulicznych i wspólnotach mieszkaniowych. Często zasiadają w tych jednostkach te same osoby, które są zatrudnione w administracji lokalnej. Autorzy projektu wyszli z założenia, że żeby dotrzeć do młodych trzeba szukać nowoczesnych metod (narzędzia cyfrowe) oraz przełożyć konsultacje i strategie na praktykę (wdrożenie). 

Zaprojektuj zmianę: rewitalizacją przestrzeni wspólnej w Holej Prystani na południu Ukrainy

Celem projektu było przygotowanie samorządów lokalnych południowej Ukrainy, w tym głównie miasta Hola Prystań do zarządzania przestrzenią wspólną oraz wypracowanie mechanizmów ustanawiania kontraktu społecznego dotyczącego użytkowania tej przestrzeni. Projekt zakładał takie działania jak:

1. Włączenie obywateli w aktywny dialog z władzą publiczną przez wypracowanie innowacyjnych narzędzi monitoringu obywatelskiego umożliwiających zgłaszanie problemów w przestrzeni miasta. Stworzono internetowe narzędzie monitoringu obywatelskiego http://gopriplus.org, przeprowadzono konsultacje społeczne on-line i zorganizowano warsztaty architektoniczne. Projekt był udostępniany i komentowany w mediach społecznościowych i tradycyjnych: regionalnych i lokalnych, a eventy towarzyszące działaniom cieszyły się dużym zainteresowaniem.

2. Podniesienie kompetencji i autorytetu wspólnot zarządzających budynkami poprzez włączenie ich w konsultacje podnoszące jakość przestrzeni miejskiej i współtworzenie zasad użytkowania tej przestrzeni. W działania na rzecz przestrzeni miejskiej włączali się bezpośrednio obywatele, natomiast wspólnoty zarządzające budynkami włączyły się w działania projektowe w drugiej fazie projektu, już po realizacji przystanku promowego.

3. Przeprowadzenie pilotaży warsztatów architektonicznych oraz konsultacje społeczne typu charette. Mieszkańcy brali udział tylko w końcowej fazie warsztatów, prezentacji wyników – przy czym włączyli się w dyskusję na temat przestrzeni miejskiej i praw do tej przestrzeni reprezentowanych przez różnych interesariuszy (osoby starsze, właścicieli działek rekreacyjnych, młodzież, wypoczywających, itd).

4. Wzmocnienie autorytetu NGO i zaangażowania społecznego poprzez włączenie ich w działania praktyczne, przekładające się bezpośrednio na jakość przestrzeni publicznej i życie obywateli. W ramach projektu przeprowadzono szkolenia i warsztaty, na których pracowano m.in. nad projektem dotyczącym ekologii (na terenach chronionych), przebudowy kuchni w lokalnych przedszkolach, przeprawy promowej, aktywizacji młodzieży i młodych liderów – czyli nad rozwiązaniami praktycznymi i ważnymi dla społeczności lokalnej.

5. Promocja zrównoważonego zarządzania miastem, uwzględniającego jego charakter, rozwój strategiczny, potrzeby artykułowane przez obywateli i najlepsze doświadczenia międzynarodowe. Idea zrównoważonego zarządzania miastem była promowana podczas wszystkich wydarzeń adresowanych do społeczności lokalnej i innych samorządów (Nova Kachovka, Mikolaiev, Cherson). Idea „zielonego miasta” jest spójna z pożądanymi kierunkami rozwoju Holej Prystani (miasto wypoczynkowe, na chronionych terenach, o zróżnicowanym charakterze). Idea okazała się bardzo nośna i będzie kontynuowana w następnych latach, m.in. przy poszukiwaniu ekologicznej, zrównoważonej odpowiedzi na problemy wynikające ze zmian klimatycznych (np. ogrody burzowe, drenaże, przepuszczalne materiały budowlane) z udziałem architektów i architektów krajobrazu.

W budżecie przewidziano środki na niewielkie inwestycje: solarne oświetlenie, uporządkowanie terenu, utwardzenie ścieżek, zieleń miejską i „małą architekturę”. Elementem wyboru terenu do zagospodarowania była skala zaangażowania mieszkańców m.in. ich deklaracja, że są gotowi część prac wykonać na zasadzie wolontariatu.

Zaprojektuj zmianę: rewitalizacją przestrzeni wspólnej w Holej Prystani na południu Ukrainy

W ramach projektu przetestowano metodę monitoringu obywatelskiego, konsultacji społecznych oraz realizacji projektów dotyczących przestrzeni publicznej z zaangażowaniem obywateli. Wszystkie metody były bardzo pozytywnie odbierane: w działaniach uczestniczyła społeczność lokalna, komentarze w mediach i w mediach społecznościowych były pozytywne, narzędzie monitoringu obywatelskiego cieszyło się dużym zainteresowaniem. Bardzo pozytywnie został odebrany fakt realizacji inwestycji wybranej przez mieszkańców – wiaty promowej z WiFi oraz oświetleniem zasilanym panelami słonecznymi. Dodatkowo stworzono internetowe narzędzie monitoringu obywatelskiego, dostępnego także w wersji mobilnej. Monitoring obywatelski zachęcił lokalne organizacje pozarządowe do tworzenia przeglądów tematycznych: np. przegląd stanu przystanków czy dróg miejskich.

W ramach projektu zorganizowano także wyjazd studyjny do Polski dla 12 osób oraz konferencję rozprzestrzeniającą rezultaty projektu połączoną z uroczystym otwarciem przystanku promowego w mieście. Podczas konferencji przedstawiono raport z realizacji projektu, jak też metody zastosowanych konsultacji społecznych. Dzięki tym działaniom przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych, dziennikarze oraz architekci zapoznali się z narzędziami podnoszącymi jakość przestrzeni miejskiej i współtworzenie zasad użytkowania tej przestrzeni.