Polska pomoc

 

Zapewnienie schronienia miejskim uchodźcom syryjskim i najuboższym Jordańczykom w czterech prowincjach Jordanii

W lipcu 2019 roku w dziesięciomilionowej Jordanii przebywało ponad 660 tysięcy zarejestrowanych uchodźców syryjskich. Tylko co piąty z nich przebywał w obozie dla uchodźców. Pozostali mieszkali w miastach, przede wszystkim w czterech północnych prowincjach kraju: w Ammanie, Irbidzie, al-Mafrak i az-Zarka.

Większość gospodarstw domowych uchodźców z Syrii mieszkających poza obozami plasuje się poniżej linii ubóstwa. Z trudnością zaspokajają podstawowe potrzeby, takie jak opłata najmu i zakup żywności. Ze względu na niełatwe sytuacje osobiste (niepełnosprawności, traumy wojenne, samotne rodzicielstwo, trudności ze znalezieniem zatrudnienia), wiele osób jest pozbawionych stałego przychodu, co uniemożliwia lub utrudnia znalezienie stałego schronienia: wynajęcie i opłacenie mieszkania. Wielu uchodźców syryjscy w Jordanii klasyfikuje problemy w opłacie czynszu jako swoje największe zmartwienie.

Projekt „Zapewnienie schronienia miejskim uchodźcom syryjskim i najuboższym Jordańczykom w czterech prowincjach Jordanii” jest kontynuacją działań prowadzonych przez Caritas Polska i Caritas Jordania w latach 2016-2018 w ramach projektów finansowanych ze środków programu współpracy rozwojowej „polska pomoc”.

Zapewnienie schronienia miejskim uchodźcom syryjskim i najuboższym Jordańczykom w czterech prowincjach Jordanii

Projekt będzie realizowany w dwóch modułach (I moduł - w 2019, II moduł - w 2020 roku) w czterech północnych prowincjach Jordanii – w Ammanie, Irbidzie, Az-Zarka i Al-Mafrak. Wykonawcą projektu jest Caritas Polska, a partnerem lokalnym – Caritas Jordania. Projekt jest odpowiedzią na trudną sytuację mieszkaniową i finansową uchodźców syryjskich w Jordanii i najuboższych Jordańczyków.

Projekt ma na celu poprawę warunków życia najbardziej potrzebujących rodzin, wsparcie zdolności adaptacyjnych beneficjentów, zmniejszenie ich zadłużenia i wzmocnienie umiejętności radzenia sobie z problemami.

W ramach I modułu projektu, pomoc finansowa zostanie przekazana 118 gospodarstwom domowym przez cztery miesiące: od września do grudnia 2019 roku. Wśród beneficjentów będą 82 rodziny syryjskie i 36 rodzin jordańskich. Objęcie pomocą ubogich rodzin jordańskich będzie zapobiegać napięciom między uchodźcami a społeczeństwem goszczącym, które na skutek kryzysu na rynku nieruchomości oraz ograniczonej liczby miejsc pracy, musi konkurować z uchodźcami, gotowymi zaakceptować niższe płace i gorsze warunki mieszkalne. Ponadto, uwzględnienie jordańskich beneficjentów na poziomie 30% jest uwarunkowane przez prawodawstwo jordańskie.

Aby zapewnić trwałość projektu, beneficjenci wezmą udział w sesjach szkoleniowych, które zwiększą ich świadomość na temat praw i obowiązków najemcy oraz metod zarządzania budżetem domowym.

Cel wpisuje się w założenia planu strategicznego jordańskiego rządu (The Jordan Response Plan 2018 – 2020 for the Syria Crisis), a także przyczyni się do osiągnięcia 1 Celu Zrównoważonego Rozwoju: Koniec z ubóstwem.