Polska pomoc

 

Wzmocnienie przedsiębiorczości spółdzielni rolniczych poprzez wdrożenie efektywnego modelu produkcyjno-marketingowego, Palestyna

Palestyna, obszar na Bliskim Wschodzie, znajdujący się pod częściową administracją Izraela, zmaga się z trudnościami w budowie ekonomicznej samodzielności. Miejscowy ruch spółdzielczy, skupiony na obszarach wiejskich, przede wszystkim na Zachodnim Brzegu, cechuje się małą funkcjonalnością i brakiem siły przebicia, u źródeł czego leżą zarówno uwarunkowania zewnętrzne, jak i kulturowe. Produkty rolne uprawiane są na niewielką skalę, mają niską jakość, niewysoka jest też wydajność pracy. Jednocześnie byt członków spółdzielni i ich rodzin zależny jest od prowadzonych upraw i hodowli bydła. Podniesienie jakości produkcji rolnej oraz stworzenie dla niej przynoszących zysk kanałów sprzedaży mogłoby stać się kluczowym elementem rozwoju, wpływając zarówno na poziom życia kilkuset wiejskich rodzin, jak i rozwój całego palestyńskiego rynku.

Projekt jest rozszerzeniem działań prowadzonych w Palestynie w 2014 roku, skoncentrowanych na tworzeniu spółdzielczego modelu agrobiznesu kobiet w Al-Jalama, dystrykcie Jenin (PPR2014/0081/NGO), finansowanego ze środków programu współpracy rozwojowej „Polska Pomoc”.

Wzmocnienie przedsiębiorczości spółdzielni rolniczych poprzez wdrożenie efektywnego modelu produkcyjno-marketingowego, Palestyna

Projekt realizowany był w okresie 1 marca – 31 grudnia 2015 na Zachodnim Brzegu Palestyny. Swoim działaniem objął 4 spółdzielnie rolnicze, dla których stworzone zostały zintegrowane kanały sprzedaży włączające 4 spółdzielnie sprzedażowe oraz 3 supermarkety o zróżnicowanej lokalizacji (północ, południe, centrum Palestyny). W ramach projektu przeprowadzono też akcję zapoznającą polskie społeczeństwo z produktami spółdzielni.

Wykonawcą projektu było Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), a lokalnym partnerem Instytut Stosowanych Badań Społecznych (ARIJ) w Palestynie.

Bezpośrednim celem projektu była budowa efektywnego modelu biznesowych powiazań spółdzielni rolniczych, sprzedaży oraz rynków zbytu opartego na zasadach jakości, bezpieczeństwa żywieniowego i zdrowego marketingu. Jego intencją było częściowe uniezależnienie się spółdzielni od pomocy donorów i przejście na samowystarczalny model rozwoju, oparty na mechanizmach rynkowych. Istotnym czynnikiem w ramach tego projektu było wykorzystanie atutów pracy zbiorowej i funkcjonalno-produktowego zróżnicowania spółdzielni.

Beneficjentem projektu było 400 wiejskich rodzin w Palestynie, których dochody i poziom życia uległy poprawie w efekcie podjętych działań. Poprzez system szkoleń zawodowych i motywacyjnych projekt zmierza do wsparcia przedsiębiorczości i szans na rynku pracowników spółdzielni, których znaczny procent stanowią kobiety. Pośrednim rezultatem projektu będzie rozwój palestyńskiej gospodarki, zapewniający krajowemu i zagranicznemu konsumentowi dostęp do wytwarzanych lokalnie produktów.

Projektu służy realizacji priorytetu 9 – małe i średnie przedsiębiorstwa oraz tworzenie nowych miejsc pracy.

Wzmocnienie przedsiębiorczości spółdzielni rolniczych poprzez wdrożenie efektywnego modelu produkcyjno-marketingowego, Palestyna

Projekt realizowany był w okresie 1 marca – 31 grudnia 2015 r. Przewidziane w nim działania objęły stworzenie grupy powiązanych biznesowo jednostek: 4 spółdzielni produkcyjnych, 4 spółdzielni sprzedażowych i 3 supermarketów kooperujących w ramach wykreowanej marki produktów MAWASEM, posiadającej własny, oryginalny branding.

W ramach projektu przeprowadzono 8 warsztatów tematycznych, w tym na temat technologii uprawy, jakości produkcji, marketingu i zarządzania organizacją oraz świadomości wartości spółdzielczych, zakupiono wyposażenie mające podnieść efektywność produkcji/sprzedaży spółdzielni, opracowano elementy budowy marki MAWASEM oraz przeprowadzono kampanię promocyjną jej produktów.

W efekcie poprawiła się jakość funkcjonowania uczestniczących w projekcie podmiotów spółdzielczych pod jedną marką, przy jasnym określeniu zasad jej funkcjonowania. Poprawiły się wyniki sprzedaży beneficjentów, co z kolei przełożyło się na zwiększony poziom dochodów i jakość życia ich rodzin.

Wykreowany system wpłynął na zwiększenie znaczenia fair trade, uczciwości systemu sprzedaży i biznesowych powiązań wśród uczestników oraz pozwolił na wprowadzenie pojęcia odpowiedzialności społecznej. Wypracowany model efektywnej spółdzielczości zaczął oddziaływać na innych, co udowodniło spotkanie dla interesariuszy, ujawniające chęć włączenia się w działanie grupy.

Informacje na temat rozwijającej się palestyńskiej spółdzielczości pojawiły się także w polskiej przestrzeni publicznej (wystawa miejska i artykuły prasowe). Kontynuowano import produktów do Polski.