Polska pomoc

 

Wzmocnienie potencjału administracji publicznej i samorządowej Ukrainy we wdrażaniu rozwiązań poprawy efektywności energetycznej i promocji OZE w ciepłownictwie komunalnym, ze szczególnym uwzględnieniem budynków publicznych i mieszkań komunalnych

Gaz ziemny jest na Ukrainie dominującym paliwem stosowanym w ciepłownictwie sieciowym oraz w ogrzewaniu indywidualnym (udział gazu ziemnego dla wielkich ciepłowni wynosi ok. 76-80% zużycia paliw w ciepłownictwie). Wobec ograniczanych dostaw gazu z Rosji istnieje ogromna potrzeba poszukiwania rozwiązań alternatywnych, w tym wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Jednocześnie Ukraina pilnie potrzebuje zwiększenia oszczędności energii w sektorze ciepłowniczym, jako najbardziej znaczącym w kosztach zaopatrzenia w energię – zarówno w budżecie samorządów, jak też w wydatkach gospodarstw domowych. Istnieje potrzeba pilnej modernizacji istniejących systemów ciepłowniczych, która powinna być poprzedzona rzetelnym rozpoznaniem obecnych i przyszłych potrzeb cieplnych miasta, z uwzględnieniem poprawy ochrony cieplnej budynków użyteczności publicznej.

Instytucjami decydującymi o planach transformacji lokalnych systemów ciepłowniczych i wyborze najlepszych scenariuszy są organy administracji publicznej i samorządowej Ukrainy. Od ich wiedzy i kompetencji zależy czy wybrane zostaną rozwiązania optymalne. Bez podniesienia ich kompetencji w tworzeniu scenariuszy transformacji ciepłownictwa i jego otoczenia, budowy bilansów użytkowania i dostawy ciepła i paliw, w tym OZE oraz bez wdrożenia skutecznych mechanizmów oceny efektywności energetycznej przedsięwzięć nie da się osiągnąć poprawy sytuacji.

Wzmocnienie potencjału administracji publicznej i samorządowej Ukrainy we wdrażaniu rozwiązań poprawy efektywności energetycznej i promocji OZE w ciepłownictwie komunalnym, ze szczególnym uwzględnieniem budynków publicznych i mieszkań komunalnych

Celem projektu było przekazanie administracji publicznej i samorządowej Ukrainy wiedzy i doświadczeń z zakresu racjonalnego zarządzania ciepłownictwem na szczeblu miasta, rejonu i obwodu oraz efektywnego wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Podjęte działania koncentrowały się na problemach wdrażania przepisów prawa krajowego i unijnego oraz przygotowaniu procedur ułatwiających skuteczne planowanie zaopatrzenia w ciepło. Obejmowały wsparcie w opracowaniu standardowego katalogu przedsięwzięć redukujących zużycie ciepła w budynkach oraz budowę wariantowych bilansów ciepła miasta przed i po zrealizowaniu przedsięwzięć oszczędzających zużycie ciepła.

W ramach projektu zorganizowano na Ukrainie 4 interaktywne warsztaty szkoleniowe, w czasie których polscy eksperci podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniami w stosowaniu procedur przygotowywania planów zaopatrzenia w ciepło w Polsce. Ukraińscy uczestnicy zostali przeszkoleni  z zakresu budowy i obsługi przygotowanych przez polskich ekspertów demonstracyjnych narzędzi do inwentaryzacji zasobów komunalnych miasta w celu zbilansowania obecnych i prognozowanych potrzeb cieplnych (centralne ogrzewanie i ciepła woda użytkowa) oraz wstępnej oceny efektywności rozważanych wariantów zaopatrzenia w ciepło.

Dla przedstawicieli administracji Ukrainy zorganizowano wizytę studyjną w Polsce. Jej celem była prezentacja praktycznych aspektów przekształceń gospodarki cieplnej, w tym wykorzystania OZE, np. biogazu z oczyszczalni ścieków i składowisk odpadów komunalnych. Wizyta połączona była z warsztatami uzupełniającymi wiedzę uczestników na temat zarządzania ciepłownictwem na szczeblu miast, gmin i województw w Polsce.

Podsumowaniem projektu był raport obejmujący wnioski i rekomendacje, modele i formularze danych do bilansowania i prognozowania potrzeb cieplnych oraz wstępnej oceny efektywności przedsięwzięć. Raport był rozpowszechniony wśród władz publicznych i samorządowych Ukrainy.

Wzmocnienie potencjału administracji publicznej i samorządowej Ukrainy we wdrażaniu rozwiązań poprawy efektywności energetycznej i promocji OZE w ciepłownictwie komunalnym, ze szczególnym uwzględnieniem budynków publicznych i mieszkań komunalnych

Przedstawicielom administracji lokalnej Ukrainy przekazano wiedzę o efektywnym zarządzaniu sektorem ciepłownictwa na szczeblu miasta, rejonu i obwodu, ze szczególnym uwzględnieniem termomodernizacji budynków komunalnych. Przekazana wiedza obejmowała przepisy mające wpływ na rozwój ciepłownictwa. W projekcie zwrócono uwagę na potrzebę inwentaryzacji zasobów komunalnych miasta, w tym inwentaryzację budowlaną i energetyczną. Stworzono w tym celu przyjazną w obsłudze aplikację, umożliwiającą katalogowanie wprowadzonych obiektów i symulację przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Działania projektowe objęły też tworzenie zaawansowanej „mapy ciepła” miasta umożliwiającej wiarygodne bilansowanie jego potrzeb cieplnych oraz ocenę efektowności działań proefektywnościowych.

Poprawa kompetencji administracji oraz idące za tym decyzje mogą wpłynąć na poprawę sytuacji wielu mieszkańców miast, rejonów i obwodów, a ponadto mogą przyczynić się do szybkiej i znaczącej redukcji wydatków budżetowych samorządów. Zbudowane w ramach projektu demonstracyjne narzędzia obliczeniowe do inwentaryzacji zasobów komunalnych miasta, opracowania uproszczonej charakterystyki energetycznej, budowlanej i lokalizacyjnej zasobów miasta, sporządzenia bilansu użytkowania i dostaw ciepła mogą posłużyć ukraińskim władzom lokalnym jako przykład systemowego, uporządkowanego podejścia do modernizacji systemów ciepłowniczych miasta i efektywnego przeprowadzenia modernizacji ukraińskiego ciepłownictwa na poziomie lokalnym.