Polska pomoc

 

Wzmocnienie kobiet i dzieci z uszkodzeniem wzroku 2016

W Etiopii jest bardzo wiele osób niewidomych lub niedowidzących. Ze względu na brak jakiejkolwiek możliwości uzyskania opieki zdrowotnej na terenach wiejskich lub w małych miasteczkach, większość takich osób zmuszonych jest do przyjazdu do Addis Abeby. 

Na terenach wiejskich osoby chore uważa się za przeklęte i sprowadzające nieszczęście. W szczególnie trudnej sytuacji są kobiety, które nie są atrakcyjnymi kandydatkami na żony i rodziny często chcą się ich pozbyć. Kobiety, które przybywają do Addis Abeby w większości mieszkają na ulicach i żebrzą, gdyż bez wsparcia rodziny nie są w stanie sobie poradzić. Większość z nich ma za sobą różnego rodzaju traumy, jak zmuszanie do prostytucji, gwałty, pobicia itd. Życie na ulicy sprawia też, że dość szybko zostają samotnymi matkami, a dzieci mieszkające z nimi na ulicy są również narażone na wykorzystywanie i nie mają szans na zmianę swojego losu.

Organizacja Together skupia się na wsparciu niewidomych kobiet poprzez prowadzenie dla nich schroniska (każda kobieta może zostać maksymalnie rok w schronisku, w tym czasie przechodzi szereg szkoleń pozwalających jej rozpocząć działalność zawodową), prowadzenie żłobka dla dzieci niewidomych kobiet, które pracują lub uczestniczą w szkoleniach, prowadzenie szkoleń dotyczących zarówno higieny osobistej jak i umiejętności zawodowych, pośredniczenie między kobietami a administracją i rynkiem pracy. Mimo, że głównym beneficjentem działań organizacji są kobiety i dzieci to organizacja zaczęła również pracować z niewidzącymi i niedowidzącymi mężczyznami. Nie mieszkają oni w schronisku ale mają dostęp do wszelkich szkoleń prowadzonych przez organizację.

Organizacja współpracuje również ze szkołami, w których uczą się dzieci z uszkodzeniem wzroku. Nie tylko wysyła nauczycieli (często również niewidomych), ale także wypożycza na okres zajęć komputery oraz potrzebne oprogramowanie. Podopiecznymi na co dzień zajmują się pracownicy organizacji, którzy mimo niewystarczających kwalifikacji muszą pełnić rolę pracowników socjalnych, doradców, psychoterapeutów.

Głównym celem działań Together jest przywrócenie osób niewidomych społeczeństwu i umożliwienie im samodzielnego utrzymywania się. Dzięki wsparciu donorów organizacja ma dwie dobrze wyposażone sale komputerowe, jednakże z powodu regularnych przerw w dostawie prądu nie można zaplanować zajęć komputerowych.

Bezpośrednimi beneficjentami projektu będzie min. 305 uczniów niewidzących lub niedowidzących z 7 szkół rządowych, 40 niewidzących lub niedowidzących kobiet i mężczyzn którzy wezmą udział w szkoleniach, ok. 40 nieletnich, na co dzień opiekujących się niewidzącymi lub niedowidzącymi rodzicami. 

Wzmocnienie kobiet i dzieci z uszkodzeniem wzroku 2016

Realizacja projektu planowana jest na okres od 1 lipca do 15 grudnia 2016. Zakłada on wsparcie lokalnej organizacji charytatywnej Together! Ethiopian Residents Charity w celu wzmocnienia systemu kształcenia i wprowadzenia osób z uszkodzeniem wzroku na rynek pracy.

W ramach projektu zostanie przeprowadzony szereg szkoleń zarówno dla kobiet przebywających obecnie w schronisku jak i osób przychodzących do organizacji po wsparcie. Zaplanowano szkolenia m.in. z zakresu pomocy socjalnej, doradztwa zawodowego i psychoterapii. W ramach projektu zostaną również przeszkolone osoby (w dużej mierze niewidome) z zakresu powadzenia zajęć komputerowych z dziećmi i zostaną przeprowadzone zajęcia dla 305 dzieci. Ponieważ organizacja zatrudniła kilka nowych pracowników, oni również będą uczestnikami szkoleń, tak aby później mogli zostać trenerami. W ramach projektu będą również prowadzone zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym, które do tej pory większość czasu poświęcały na opiekę nad dorosłymi. Zaplanowano cykl szkoleń dla podopiecznych Together z zakresu opieki nad dzieckiem, ochrony zdrowia, gotowania, orientacji i mobilności, tkactwa, recyclingu (przetworzone produkty można sprzedawać na bazarach), umiejętności biznesowych.

Projekt ma również komponent nakierowany na podnoszenie świadomości. Będą to zajęcia artystyczne prowadzone przy zaangażowaniu lokalnych artystów. Pokryte zostaną też koszty udziału Together w tzw. bazarach dyplomatycznych, podczas których organizacje pomocowe wystawiają prace swoich podopiecznych i zdobywają nowych darczyńców. Komponent ten obejmie ponadto forum z okazji Dnia Niepełnosprawności, które stanie się okazją do promocji projektu i programu Polskiej pomocy.

Projekt zakłada zakup niezbędnego sprzętu i materiałów (głównie papier do pisania brajlem), z czego największy koszt stanowi zakup generatora prądu. Together, podobnie jak większość etiopskich organizacji boryka się z problemami lokalowymi. Siedziba organizacji mieści się w wynajmowanym budynku, z tego względu nie rozważana jest instalacja paneli słonecznych. Zakupiony generator, w przypadku ewentualnej konieczności przeprowadzki organizacja będzie mogła ze sobą zabrać. 

Dla potrzeb kalkulacji przyjęto kurs 1 USD = 4,2329 PLN.

Wzmocnienie kobiet i dzieci z uszkodzeniem wzroku 2016

Projekt realizowano od 20 lipca do 15 grudnia 2016 roku. Przeprowadzono szkolenia dla niewidomych i niedowidzących podopiecznych organizacji Together z zakresu m.in. opieki nad dzieckiem, gotowania, umiejętności biznesowych, tkania, przetwórstwa i recyklingu, a także samodzielnego poruszania się, a dla pracowników organizacji Together z zakresu rozwoju dziecka i ochrony zdrowia. W celu sprawdzenia zdobytej wiedzy przeszkoleni pracownicy przeprowadzili mini szkolenia dla beneficjentów. Przeszkoleni trenerzy z uszkodzeniem wzroku przeprowadzili zajęcia komputerowe dla niewidomych i niedowidzących uczniów oraz zajęcia z podstawowych umiejętności czytania i pisania brajlem.

Zorganizowano też zajęcia dodatkowe dla dzieci przebywających w prowadzonym przez organizację schronisku w celu zniwelowania różnic w poziomie wykształcenia w stosunku do dzieci, które regularnie uczęszczają na zajęcia. Odbyły się warsztaty plastyczne osób niewidomych, a prace stworzone podczas warsztatów były sprzedawane podczas organizowanych w Addis Abebie bazarów charytatywnych.

Beneficjentami projektu są podopieczni organizacji Together, kadra organizacji, a także uczniowie rządowych szkół, którzy wzięli udział w zajęciach komputerowych.

Poprzez przeprowadzone działania wzmocniono system kształcenia osób z uszkodzeniem wzroku w celu wprowadzenia ich na rynek pracy. Wartość projektu wyniosła 29 950 dolarów amerykańskich, co zostało w całości pokryte ze środków Polskiej pomocy. Placówka zaoszczędziła 250 dolarów, co zostało w późniejszym etapie wykorzystane do zakupu generatora prądu.