Polska pomoc

 

Wzmacnianie potencjału Służby Granicznej Republiki Mołdawii w aspekcie bezpieczeństwa publicznego i zarządzania granicami

Z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo granicy Republiki Mołdawii z granicą zewnętrzną Unii Europejskiej, wdrażanie standardów unijnych w zakresie ochrony granicy państwowej oraz podnoszenie kompetencji formacji ochraniającej granice stanowi istotny element wzmacniania standardów bezpieczeństwa i ochrony granic. Podniesienie kompetencji oraz ich dalsze doskonalenie w zakresie analizy ryzyka i kryminalnej analizy operacyjnej wpłynie na poprawę wykrywalności przestępstw znajdujących się w kompetencji mołdawskich formacji granicznych oraz na efektywność ścigania sprawców tychże przestępstw.

Polska, ze względu na swoje położenie geograficzne posiada granicę, stanowiącą granicę zewnętrzną Unii Europejskiej. Od rozpoczęcia procesu akcesji do UE do chwili obecnej Straż Graniczna stosuje unijne standardy i system zarządzania granicami. Realizacja projektu stanowi odpowiedź na realne potrzeby Służby Granicznej Republiki Mołdawii, w zakresie wzmacniania potencjału dotyczącego jej bieżącej działalności służbowej.

Wzmacnianie potencjału Służby Granicznej Republiki Mołdawii w aspekcie bezpieczeństwa publicznego i zarządzania granicami

Realizacja wcześniejszych polsko-mołdawskich projektów umożliwiła nawiązanie współpracy w zakresie tematyki granicznej, a także umożliwiła wdrażanie unijnych standardów i polityki transgranicznej w funkcjonowaniu Straży Granicznej Mołdawii. W ramach obecnego projektu w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie odbędzie się 5 wizyt szkoleniowych przedstawicieli mołdawskich służb. W szkoleniach weźmie udział łącznie 40 uczestników. W trakcie każdego z nich przewidziana jest jednodniowa wizyta w Placówce Straży Granicznej. Po zrealizowaniu szkoleń w Polsce, będzie miało miejsce seminarium wyjazdowe w Mołdawii, między innymi w mołdawskich granicznych jednostkach, co stanowić będzie podsumowanie wcześniejszych szkoleń.   

W ramach szkoleń przekazana zostanie wiedza i umiejętności z zakresu: ochrony granicy państwowej, weryfikacji autentyczności dokumentów, kontroli ruchu granicznego oraz technicznych środków stosowanych do kontroli granicznej, podstaw prawnych działań operacyjno-śledczych.

Wzmacnianie potencjału Służby Granicznej Republiki Mołdawii w aspekcie bezpieczeństwa publicznego i zarządzania granicami

Realizacja projektu umożliwiła wyszkolenie 40 przedstawicieli Służby Granicznej Republiki Mołdawii oraz pozwoliła na efektywną implementację unijnych standardów w zakresie zarządzania granicami oraz wdrożenie rozwiązań systemowych związanych z bezpieczeństwem publicznym. Zapoznanie ze strukturą unijnej formacji granicznej, jaką jest Straż Graniczna, jej zadaniami i sposobami ich realizacji, pozwoliło na wskazanie właściwych i pożądanych, z punktu widzenia ochrony granicy zewnętrznej UE oraz strefy Schengen, kierunków działań, szczególnie dotyczących aspektów związanych z komunikacją międzynarodową i związanym z nią zjawiskiem migracji.

Biorąc pod uwagę fakt, iż od lipca 2012 roku mołdawska formacja graniczna znajduje się w trakcie przekształcania w formację policyjną, udzielone wsparcie może zostać bezpośrednio wykorzystane w bieżącej realizacji zadań służbowych.