Polska pomoc

 

Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz podniesienie jakości widzenia społeczności lokalnej Fullasy, Etiopia

Fullasa jest to wioska leżąca w regionie Sidama, oddalona od stolicy regionu miasta Hawassa o około 60 kilometrów. Znajduje się w niej przychodnia, szkoła podstawowa oraz przedszkole. Region ten jest bardzo ubogi, co spowodowane jest wielomiesięcznymi okresami suszy, przez co mieszkańcy nie mogą uzyskać wystarczających do utrzymania się plonów. Większą część mieszkańców stanowią dzieci i młodzież.

Edukacja w Etiopii jest na niskim poziomie. W kraju występuje bardzo wysoki procent analfabetyzmu - ok. 70%. Na jednego nauczyciela w klasie przypada przeciętnie 60 dzieci, na wioskach liczba ta jest większa. Jakość edukacji jest bardzo słaba, dlatego perspektywa zmiany zależy również od motywacji i kwalifikacji kadry nauczycielskiej. Większość nauczycieli nie dysponuje odpowiednimi kwalifikacjami do nauczania. Według danych Ministerstwa Edukacji Etiopii tylko ok. 50% uczniów kończy szkołę podstawową. Większość zajęć w szkole odbywa się w klasach z ławkami i tablicą, ale brakuje podstawowych pomocy edukacyjnych takich jak plansze dydaktyczne, mapy, modele.

W kraju brakuje także wykwalifikowanego personelu medycznego,ograniczony dostęp ma do niego przede wszystkim ludność wiejska. Mieszkańcy mają problemy ze wzrokiem, które spowodowane są wadami refrakcji, ale przede wszystkim infekcjami oczu.

Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz podniesienie jakości widzenia społeczności lokalnej Fullasy, Etiopia

W okresie od 17 lipca do 31 grudnia 2015 r. Stowarzyszenie Salezjański Wolontariat Misyjny Młodzi Światu Oddział we Wrocławiu, we współpracy z Misją Katolicką w Fullasie (Etiopia) zrealizowało projekt mający na celu wsparcie lokalnej społeczności poprzez doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli, przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, a także wyposażenie szkoły w podstawowe pomoce naukowe. Miejsce realizacji projektu: Fullasa, miejscowość w Etiopii, w regionie Sidama. Projekt bezpośrednio objął 15 nauczycieli i 110 uczniów w wieku 3-18 lat. Dodatkowo w ramach projektu przeprowadzono badania wzroku i szkolenia z zakresu higieny. Wzięło w nich udział ponad 200 osób w wieku od 7-90 lat.

Projekt bezpośrednio odnosił się do następujących Milenijnych Celów Rozwoju (MDG):

 • Cel 2 – zapewnienie powszechnego nauczania na poziomie podstawowym
 • Cel 3 – promocja równości płci i awans społeczny kobiet
 • Cel 6 – ograniczenie rozprzestrzeniania się HIV/AIDS, malarii i innych chorób

Powyższe cele zostały osiągnięte poprzez:

 1. Przeprowadzenie 12-godzinnego szkolenia z zakresu wychowania i efektywnego kształcenia. Zajęcia te pomogły 15 nauczycielom zwiększyć swoje kompetencje w zakresie efektywności prowadzenia zajęć z użyciem innowacyjnych metod nauczania.
 2. Pomoc przy wdrażaniu w program kształcenia poznanych przez nauczycieli nowych metod nauczania. Wspólne przygotowane pomoce dydaktyczne służą nauczycielom i uczniom w procesie nauczania. Dzięki temu została podniesiona jakość zajęć.
 3. Przeprowadzenie zajęć przyrodniczych, plastycznych i zajęć tanecznych wpłynęło na wzrost kreatywności i rozwój talentów uczniów. W zajęciach brały udział zarówno dziewczynki, jak i chłopcy, co przyczyniło się wyrównania ich szans rozwojowych.  
 4. Zakupienie sprzętu i pomocy dydaktycznych do szkoły. Przyczyniło się to do poprawy stanu wyposażenia placówki. Ich użytkowanie kontynuowane w przyszłości przyczyni się do wzrostu jakości nauczania.
 5. Przeprowadzenie badań wzroku wśród mieszkańców wioski i przygotowanie okularów dla potrzebujących. Przeprowadzone dla 216 osób szkolenie z higieny wzroku przyczyniło się do wzrostu działań prewencyjnych a tym samym do polepszenia jakości widzenia społeczności Fullasy.

 

Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz podniesienie jakości widzenia społeczności lokalnej Fullasy, Etiopia

W okresie od 17 lipca do 31 grudnia 2015 r. Stowarzyszenie Salezjański Wolontariat Misyjny Młodzi Światu Oddział we Wrocławiu, we współpracy z Misją Katolicką w Fullasie (Etiopia) zrealizowało projekt mający na celu wsparcie lokalnej społeczności poprzez doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli, przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, a także wyposażenie szkoły w podstawowe pomoce naukowe. Miejsce realizacji projektu - Fullasa - to miejscowość w Etiopii, w regionie Sidama. Projekt bezpośrednio objął 15 nauczycieli i 110 uczniów w wieku 3 -18 lat. Dodatkowo, w ramach projektu przeprowadzono badania wzroku i szkolenia z zakresu higieny. Wzięło w nich udział ponad 200 osób w wieku 7-90 lat.

Projekt bezpośrednio odnosił się do Milenijnych Celów Rozwoju.

Powyższe cele zostały osiągnięte poprzez:

 1. Przeprowadzenie 12-godzinnego szkolenia z zakresu wychowania i efektywnego kształcenia. Zajęcia te pomogły 15 nauczycielom zwiększyć swoje kompetencje w zakresie efektywności prowadzenia zajęć z użyciem innowacyjnych metod nauczania.
 2.   
 3. Pomoc przy wdrażaniu do programu kształcenia poznanych przez nauczycieli nowych metod nauczania. Wspólnie przygotowane pomoce dydaktyczne służą nauczycielom i uczniom w procesie nauczania. Dzięki temu została podniesiona jakość zajęć.
 4.   
 5. Przeprowadzenie zajęć przyrodniczych, plastycznych i zajęć tanecznych wpłynęło na wzrost kreatywności i rozwój talentów uczniów.
 6.   
 7. Zakupienie sprzętu i pomocy dydaktycznych do szkoły przyczyniło się do poprawy stanu wyposażenia placówki. Ich użytkowanie kontynuowane w przyszłości przyczyni się do wzrostu jakości nauczania.
 8.   
 9. Przeprowadzenie badań wzroku wśród mieszkańców wioski i przygotowanie okularów dla potrzebujących. Przeprowadzone dla 216 osób szkolenie z higieny wzroku przyczyniło się do wzrostu działań prewencyjnych, a tym samym do polepszenia jakości widzenia społeczności Fullasy.