Polska pomoc

Wyniki konkursu na dofinansowanie przedsięwzięć humanitarnych na Bliskim Wschodzie 2017 I edycja

W ramach konkursu „Zapewnienie wkładów własnych na realizację przedsięwzięć humanitarnych na Bliskim Wschodzie ze źródeł innych niż budżet RP 2017 I edycja”, Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ) sfinansuje 1 projekt o wartości 999 697,33 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych, trzydzieści trzy grosze). Kwota ta stanowi dofinansowanie części przedsięwzięcia finansowanego ze źródeł innych niż budżet RP, obejmującego realizację działań o charakterze humanitarnym w Syrii.

Lista ofert rekomendowanych do realizacji i udzielenia dotacji - konkurs „Zapewnienie wkładów własnych na realizację przedsięwzięć humanitarnych na Bliskim Wschodzie ze źródeł innych niż budżet RP 2017 I edycja”

Numer oferty

Nazwa oferenta

Tytuł oferty 

Kwota finansowania

INPUT/PH2017/2

Polska Akcja Humanitarna

 Gotowość odpowiedzi na natychmiastowe potrzeby humanitarne społeczności dotknietych przez konflikt w Syrii

999 697,33 zł

Lista oferentów, których oferty zostały umieszczone na liście rezerwowej

Numer oferty

Nazwa oferenta

Tytuł oferty 

Kwota finansowania

INPUT/PH2017/1

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej

Zabezpieczenie dachu nad głową dla rodzin uchodźców syryjskich zagrozonych bezdomnością w regionie Mt. Lebanon

999 712,00 zł

Oferta znajdująca się na liście rezerwowej może uzyskać dofinansowanie w przypadku rezygnacji z realizacji zadania publicznego przez oferenta umieszczonego na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania.

Ponadto, w przypadku nieprzedstawienia potwierdzenia wyłonienia przedsięwzięcia do dofinansowania przez donatora przez oferenta w terminie 90 dni od ogłoszenia wyników konkursu, dotację może uzyskać podmiot umieszczony na liście rezerwowej.

w górę