Polska pomoc

Wyniki konkursu "Polska pomoc rozwojowa 2018"

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu Ministra Spraw Zagranicznych „Polska pomoc rozwojowa 2018” dofinansowanie otrzymuje 36 ofert. Łączna wartość dotacji wyniesie: w 2018 roku - 18 338 716,70 zł, w 2019 roku - 8 228 238,86 zł  i w 2020 roku -3 354 984,00 zł.  

W związku z ogłoszonym stanem wyjątkowym w Etiopii Minister Spraw Zagranicznych podjął decyzję o nieudzieleniu dotacji na projekty realizowane w tym kraju.

 

Wyniki otwartego konkursu ofert "Polska pomoc rozwojowa 2018"

 

LP

Numer oferty

Nazwa oferenta

Tytuł projektu

Kraj

Dotacja w   PLN   I moduł 2018 r.

Dotacja w PLN II   moduł 2019 r.

Dotacja w PLN   III moduł 2020 r.

1

23/2018/M

Społeczno-Oświatowe   Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży

Wsparcie   wdrażania nowego systemu edukacji przedszkolnej w Gruzji.

Gruzja

408 430,00

502 200,00

0,00

2

27/2018/M

Fundacja   EkoRozwoju FER

Turystyka w   Adżarii - wdrożenie elementów Regionalnej Strategii Rozwoju Autonomicznej   Republiki Adżarii poprzez wsparcie rozwoju sektora turystyki oraz zwiększenie   zaangażowania społecznego w proces zarządzania Parkiem Narodowym Machakhela

Gruzja

286 760,00

287 845,00

0,00

3

152/2018/M3

Fundacja ICAD -   Międzynarodowe Centrum Wsparcia i Rozwoju

Wsparcie   administracji w tworzeniu struktur ratownictwa górskiego w Gruzji region   Svanetia i rejon masywu Kazbeg

Gruzja

752 972,60

686 040,00

768 156,00

4

41/2018/M3

Fundacja   HumanDoc

Budowa systemu   wsparcia osób głuchoniewidomych w Gruzji

Gruzja

479 800,00

569 740,00

444 520,00

5

190/2018

FUNDACJA ADRA   POLSKA

Wsparcie i   poprawa warunków życia dzieci i kobiet - grup defaworyzowanych w Gruzji

Gruzja

402 743,00

0,00

0,00

6

100/2018/M

Fundacja   "Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej"

Ocena obiektów   infrastruktury przedszkolnej i wsparcie gotowości instytucji gruzińskich do   reakcji na katastrofy naturalne i pożary

Gruzja

630 990,00

656 260,00

0,00

7

143/2018

Fundacja VERDA

Razem możemy   więcej

Gruzja

313 165,00

0,00

0,00

8

105/2018/M

Związek Gmin   Wiejskich Województwa Podlaskiego

Wspieranie   rozwoju przedsiębiorczości w turystyce poprzez rozbudowę infrastruktury   obwodu grodzieńskiego

Białoruś

669 570,00

490 750,00

0,00

9

1/2018/M3

Fundacja   "Wschód"

Zielona ekonomia   w rozwoju przedsiębiorczości na Białorusi

Białoruś

791 055,00

674 746,00

659 114,00

10

154/2018

Fundacja Most   Solidarności

Poprawa   infrastruktury i wsparcie funkcjonowania ośrodka rehabilitacji   niepełnosprawnych dzieci i dorosłych w Homlu na Białorusi

Białoruś

428 134,00

0,00

0,00

11

102/2018

Podlaska   Fundacja Rozwoju Regionalnego

Akademia   aktywizacji przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

Białoruś

272 327,00

0,00

0,00

12

170/2018

Wąbrzeskie   Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski

BY Конвенция:   Edukacja - Rehabilitacja - Integracja: poszerzenie działalności i rozbudowa   oferty produktowej Społecznego Klastera Produktowego: Puchowicze - Stołbce -   Svir - Komarovo

Białoruś

395 540,00

0,00

0,00

13

179/2018/M3

Podlaska   Fundacja Rozwoju Regionalnego

Wdrażanie   systemu klastrowego na Białorusi

Białoruś

330 650,00

264 640,00

299 230,00

14

104/2018

Caritas Polska

Utworzenie i   funkcjonowanie 10 świetlic integracyjnych dla dzieci na Białorusi

Białoruś

822 811,00

0,00

0,00

15

180/2018/M3

Fundacja   "Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej"

Profesjonalizacja   i wyrównanie dysproporcji rozwojowych systemu straży pożarnej i zarządzania   kryzysowego w Kenii

Kenia

803 473,00

1 194 052,00

1 183 964,00

16

116/2018

Salezjański   Wolontariat Misyjny - Młodzi Światu

Podniesienie   poziomu edukacji zawodowej w Kenii poprzez modernizację warsztatów oraz   doposażenie biblioteki w szkole technicznej w Nairobi

Kenia

545 011,20

0,00

0,00

17

4/2018

Fundacja   Partners Polska

Zdrowe   przedszkole - poprawa warunków sanitarnych oraz promocja zdrowia dzieci w   wieku przedszkolnym z nieformalnej dzielnicy Mathare w Nairobi

Kenia

637 375,00

0,00

0,00

18

9/2018/M

Polska Akcja   Humanitarna

Podnoszenie jakości   życia poprzez kompleksowy i przyjazny środowisku rozwój przedsiębiorczości w   Południowej Kenii

Kenia

783 152,80

1 089 480,86

0,00

19

200/2018

Stowarzyszenie   "Towarzystwo Navegadores"

Poprawa dostępu   do infrastruktury sanitarnej i podniesienie świadomości z zakresu   higieny  mieszkańców powiatu Kebemer.

Senegal

608 680,00

0,00

0,00

20

24/2018

Dzieło Pomocy   "Ad Gentes"

Poprawa dostępu   do edukacji przedszkolnej dzieci w regionie Dar es Salaam poprzez budowę i   wyposażenie przedszkola w Centrum Edukacyjnym św. Maksymiliana Kolbego w   Segerea (Dar es Salaam, Tanzania)

Tanzania

899 378,00

0,00

0,00

21

198/2018

Chrześcijańska Służba   Charytatywna

Poprawa warunków   sanitarnych oraz promowanie dobrych praktyk w zakresie higieny wśród uczniów   Szkoły Podstawowej Ntunduu i mieszkańców okolicznych wsi

Tanzania

588 033,10

0,00

0,00

22

91/2018

Fundacja "U   Łejerów"

Polska Misja   Edukacyjna – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z obozu uchodźców w   Ulyankulu poprzez budowę centrum edukacji wczesnoszkolnej i podstawowej oraz   przeprowadzenie cyklu warsztatów dla dzieci i szkoleń dla nauczycieli w   Regionie Tabora.

Tanzania

405 965,00

0,00

0,00

23

155/2018

Stowarzyszenie   Polska Misja Medyczna

Podniesienie   jakości leczenia chirurgicznego oraz opieki nad matką i dzieckiem w regionach   Lindi i Mtwara w Tanzanii.

Tanzania

623 485,00

0,00

0,00

24

12/2018

Fundacja Kultury   Świata

Rozwój sektora   przetwórstwa nerkowców w dystrykcie Mkuranga

Tanzania

491 330,00

0,00

0,00

25

132/2018/M

Fundacja   "Polskie Centrum Pomocy Międzynaro-dowej"

Optymalizacja   konwencjonalnego i niekonwencjonalnego nawadniania dla rozwoju obszarów wiejskich   i aktywizacji kobiet oraz młodzieży w Palestynie

Palestyna

1 595 262,00

1 587 485,00

0,00

26

66/2018

Fundacja   Inicjatyw Menedżerskich

Nowe połączone   gromady - jak skutecznie zarządzać rozwojem lokalnym

Ukraina

322 920,00

0,00

0,00

27

59/2018

Urząd   Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Od relacji   partnerskich do współpracy w dziedzinie ratownictwa - trzecia edycja projektu   z udziałem służb ds. sytuacji nadzwyczajnych w Obwodzie Iwano-Frankiwskim

Ukraina

319 995,00

0,00

0,00

28

161/2018

Stowarzyszenie   Integracja Europa-Wschód

Zachodnioukraińska   Kooperatywa Ogrodniczo - Sadownicza

Ukraina

261 430,00

0,00

0,00

29

167/2018

Fundacja   INNOVATIS

Szkoła Dobrej   Energii II

Ukraina

274 070,00

0,00

0,00

30

86/2018

iHELP Institute

Poprawa systemu   ratownictwa drogowego i zarządzania kryzysowego w obwodzie zakarpackim -   Ukraina

Ukraina

315 069,00

0,00

0,00

31

137/2018

Fundacja   Edukacja dla Demokracji

Decentralizacja   w praktyce – uczymy się od siebie nawzajem

Ukraina

224 117,00

0,00

0,00

32

139/2018

Związek Miast   Polskich

Zarządzanie   miastem i gminą miejsko-wiejską w modelu partnerstwa i współpracy- adaptacja   do uwarunkowań ukraińskich

Ukraina

294 508,00

0,00

0,00

33

89/2018

Stowarzyszenie   Czajnia

Transformacja   szkoły zawodowej w Czerwonogradzie.

Ukraina

205 590,00

0,00

0,00

34

176/2018/M

Fundacja Rozwoju   Demokracji Lokalnej

Wsparcie reformy   samorządowej - wdrożenie modelu partycypacyjnego planowania strategicznego w   gromadach  centralno-północnej i zachodniej Ukrainy

Ukraina

475 000,00

225 000,00

0,00

35

60/2018

Wydział   Projektów Nieinwestycyjnych Urzędu Miasta Lublin. Gmina Lublin

Profesjonalne   kadry w samorządzie lokalnym – budowanie kompetentnych zespołów administracji   publicznej w zakresie wsparcia reformy samorządowej w Ukrainie

Ukraina

337 185,00

0,00

0,00

36

2/2018

Fundacja   "Nauka dla Rozwoju"

Wsparcie rozwoju   szkolenia zawodowego pielęgniarek w zakresie opieki paliatywnej.

Ukraina

342 740,00

0,00

0,00

RAZEM

18 338 716,70

8 228 238,86

3 354 984,00

 

 

w górę