Polska pomoc

Wyniki konkursu "Polska Pomoc Rozwojowa 2013" - podsumowanie

Konkurs „Polska pomoc rozwojowa 2013” zakłada dofinansowanie przedsięwzięć wspierających rozwój gospodarczy i społeczny krajów najsłabiej rozwiniętych. Ma też na celu rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego.

Rozstrzygnięcie tegorocznego konkursu już 30 stycznia 2013 r. pozwoli zwycięzcom na szybkie przystąpienie do wdrażania projektów. MSZ przyznał dotacje 57 projektom w 16 krajach priorytetowych.

Na Ukrainie wesprzemy rozwój przedsiębiorczości, szczególnie wśród młodzieży. Służyć temu będą projekty poświęcone edukacji biznesowej oraz tworzeniu inkubatorów przedsiębiorczości.

Z kolei w Gruzji Polska pomoże samorządom lokalnym zwiększyć dostępność edukacji pozaszkolnej dla dzieci. Będziemy także działać na rzecz tworzenia regionalnych służb ratowniczych.

W Mołdawii dofinansowane przez MSZ projekty służyć będą lokalnej społeczności borykającej się z brakiem dostępu do wody pitnej. Wdrażane będą modelowe rozwiązania m.in. w zakresie oczyszczania ścieków w regionach wiejskich.

Bardzo ważne miejsce w tegorocznych projektach zajmuje Afryka. W Tanzanii będziemy działać m.in. na rzecz zwiększenia przedsiębiorczości, w Kenii podnoszone będą kompetencje nauczycieli. W Sudanie Południowym rozwijany będzie m.in. edukacyjny reportaż radiowy poprzez wsparcie merytoryczne i techniczne. W Rwandzie natomiast poprawiać będziemy warunki sanitarne, w jakich żyją osoby z HIV/AIDS.

Mapa projektów wybranych w konkursie

W roku 2013 finansowany będzie również projekt wyłoniony do realizacji w zeszłorocznym postępowaniu konkursowym pt. „Polska pomoc rozwojowa 2012”, którego harmonogram wdrażania obejmował dwa lata. Powyższy mechanizm pozwala na realizację inicjatyw o charakterze długookresowym. W tegorocznym konkursie środki przeznaczymy na kolejnych osiem projektów dwuletnich. Po raz pierwszy trzy z nich realizowane będą w Afryce Wschodniej.

Oferty projektowe zgłaszane były przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, publiczne i niepubliczne szkoły wyższe, instytuty badawcze oraz PAN i jej jednostki organizacyjne.

w górę

Tagi