Polska pomoc

 

Wykorzystanie wielu metod badawczych na przykładzie zintegrowanych badań podróży

Metody badań obszarów przygranicznych, w tym turystyki, stosowane w ukraińskim systemie statystycznym są niewystarczające w stosunku do potrzeb informacyjnych polityki rozwoju na poziomie krajowym i regionalnym. Działania doradcze i szkoleniowe, prowadzone przez polskich specjalistów, umożliwią przekazanie ukraińskim partnerom wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk w tym zakresie. Pomoże to w rozwoju systemu ukraińskiej statystyki publicznej. Lepsza jakość danych statystycznych przyczyni się natomiast do podejmowania trafniejszych decyzji przez korzystające z nich jednostki administracji publicznej. Zwiększy to skuteczność reform i przyśpieszy rozwój społeczno-gospodarczy kraju.

Wykorzystanie wielu metod badawczych na przykładzie zintegrowanych badań podróży

Projekt był skierowany do przedstawicieli statystyki publicznej Ukrainy zarówno na szczeblu centralnym, jak i regionalnym oraz uczelni wyższych o profilu statystycznym. Jego celem było wzmocnienie rozwoju potencjału państwowej statystyki Ukrainy poprzez transfer wiedzy i doświadczeń polskiej statystyki publicznej.

W ramach projektu polscy statystycy zaprezentowali spójny system badań podróży, dostarczający danych na poziomie makro- (na potrzeby statystyki w dziedzinie turystyki, rachunków narodowych, bilansu płatniczego), mezo- (regionów oraz obszarów transgranicznych) i mikro- (na potrzeby jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców oraz innych instytucji) pozwalający także na prowadzenie monitoringu zjawisk społeczno-ekonomicznych na obszarach przygranicznych.

Założono, że realizacja Projektu przyczyni się do osiągnięcia następujących celów bezpośrednich:

 • Pozyskanie przez statystyków ukraińskich wiedzy i doświadczeń dotyczących:
  • wykorzystania wielu metod badawczych na przykładzie zintegrowanych badań podróży;
  • opracowania metodologii badań podróży.
 • Przygotowanie i wydanie opracowania pt. Badania podróży – wykorzystanie wielu metod badawczych. Koncepcja badań obszarów przygranicznych Ukrainy.
 • Opracowanie dokumentu Plan przyszłych obszarów wsparcia dla statystyki ukraińskiej.

Cele te zostały osiągnięte poprzez cykl kompleksowych szkoleń dla przedstawicieli statystyki ukraińskiej. Odbyło się spotkanie ekspertów w sprawie przygotowania koncepcji badań obszarów przygranicznych Ukrainy. Wydano również opracowanie poświęcone metodom badań podróży, które zostanie wykorzystane  przy rozwijaniu systemu informacyjno-statystycznego Ukrainy w zakresie monitorowania zjawisk zachodzących na obszarach przygranicznych.

Na zakończenie projektu odbyła się wizyta statystyków polskich w siedzibie Państwowej Służby Statystyki Ukrainy, podczas której zorganizowane zostało seminarium i panel dyskusyjny. W trakcie tego spotkania zaprezentowano wyniki projektu i opracowano plan przyszłych obszarów wsparcia statystyki ukraińskiej.

Wykorzystanie wielu metod badawczych na przykładzie zintegrowanych badań podróży

Wsparciem w ramach Projektu objętych zostało 14 osób, beneficjentów ostatecznych projektu,  przedstawicieli statystyki publicznej Ukrainy zarówno na szczeblu centralnym – z Państwowej Służby Statystyki Ukrainy (DERŻSTAT) jak i regionalnym – z Głównych Urzędów Statystycznych obwodu lwowskiego, zakarpackiego oraz odeskiego, przedstawicieli Narodowej Akademii Statystyki Rachunkowości i Audytu oraz Katedry Statystyki Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki.

Zgodnie z założeniami projektu osiągnięto następujące rezultaty bezpośrednie:

 • zorganizowano wizytę studyjną delegacji z Ukrainy w Polsce, w trakcie której przeprowadzono trzydniowe szkolenie w zakresie wykorzystania wielu metod badawczych  oraz  spotkanie robocze ekspertów poświęcone przygotowaniu założeń do pierwszej części opracowania pt. „Badania podróży – wykorzystanie wielu metod badawczych. Koncepcja badań obszarów przygranicznych Ukrainy”, dzięki czemu możliwe było pozyskanie przez statystyków oraz przedstawicieli uczelni wyższych o profilu statystycznym z Ukrainy wiedzy, doświadczenia i dobrych praktyk w zakresie wykorzystania wielu metod badawczych w zintegrowanych badaniach podróży;
 • wydano dwujęzyczne opracowanie pt. "Badania podróży – wykorzystanie wielu metod badawczych. Koncepcja badań obszarów przygranicznych Ukrainy", które posłuży zaimplementowaniu badań podróży do realiów statystyki ukraińskiej oraz do rozwoju systemu informacyjno-statystycznego Ukrainy w zakresie monitorowania zjawisk zachodzących na obszarach przygranicznych;
 • zorganizowano spotkanie robocze ekspertów w sprawie opracowania założeń do koncepcji metodologii badań obszarów przygranicznych Ukrainy, dzięki czemu możliwe było pozyskanie przez statystyków oraz przedstawicieli uczelni wyższych o profilu statystycznym z Ukrainy wiedzy i doświadczeń w zakresie opracowania metodologii badań podróży;
 • zorganizowano wizytę delegacji z Polski na Ukrainie, w trakcie której przeprowadzono seminarium podsumowujące Projekt i panel dyskusyjny na którym opracowany został dokument  Plan przyszłych obszarów wsparcia dla statystyki ukraińskiej.

W perspektywie długofalowej spodziewany wpływ projektu to:

 • możliwość upowszechnienia na terenie Ukrainy sprawdzonych rozwiązań i dobrych praktyk z zakresu doskonalenia procesu produkcji danych statystycznych w szczególności w obszarze transgranicznym;
 • wzmocnienie potencjału i zdolności statystyki publicznej Ukrainy, które  będzie mogło przełożyć się na wsparcie informacyjne w zakresie statystyki turystyki, rachunków narodowych i bilansu płatniczego oraz systemów monitorujących zjawiska zachodzące na obszarach przygranicznych;
 • wsparcie jednostek administracji publicznej w podejmowaniu decyzji dotyczących rozwoju społeczno-ekonomicznego kraju;
 • wsparcie reformy samorządowej oraz reform tak politycznych, jak i gospodarczych, przeprowadzanych na Ukrainie.