Polska pomoc

 

Wykorzystanie podstawowych rezerw w rolnictwie Mołdowy polegających na osiąganiu standardów jakościowych produkcji żywności w drodze „z pola do stołu”

Projekty, realizowane przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku Oddział w Starym Polu w latach 2007 - 2009 wspólnie z Krajową Agencją Rozwoju Wsi w Kiszyniowie (ASCA) umożliwiły poznanie problemów rolnictwa i wsi mołdawskiej, a jednocześnie poznanie, przez stronę mołdawską, zadań, organizacji i metodologii pracy służb doradztwa rolniczego w Polsce.

Współpraca z PODR o/Stare Pole z ASCA rozpoczęła się w 2007 r. w ramach projektu „Kreowanie przemian gospodarczych w zakresie rolnictwa i małej przedsiębiorczości, w tym agroturystyki”. Następnie w 2008 r. zrealizowano projekt nt. „Oddziaływania doradztwa rolniczego na rozwój rolnictwa i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Republiki Mołdowy”, w 2009 r. nt. „Wzmocnienia roli i profesjonalizacji działań rolniczych służb doradczych Republiki Mołdowy”. Projekty te umożliwiły poznanie problemów rolnictwa i wsi mołdawskiej, co stanowi podstawę bardziej szczegółowej i ukierunkowanej pomocy w kolejnych latach.

Dotychczasowe projekty miały pomóc w rozwiązaniu problemów ekonomicznych i społecznych, które dotkliwie odczuła Mołdawia w okresie przejściowy po rozpadzie ZSSR na początku lat 1990. W latach 1990-1993 r. PNB zmniejszył się do 50%, a w rolnictwie do 33%.  Równie poważne następstwa dla tego sektora przyniósł następujący później okres transformacji połączony z likwidacją spółdzielczych i państwowych gospodarstw. Udział rolnictwa w PNB obniżył się w tym czasie z 33% do 12%.

Wykorzystanie podstawowych rezerw w rolnictwie Mołdowy polegających na osiąganiu standardów jakościowych produkcji żywności w drodze „z pola do stołu”

Projekt realizowano wspólnie z Krajową Agencją Rozwoju Wsi w Kiszyniowie (ACSA), posiadającą sieć składającą się z 425 konsultantów, w tym 110 regionalnych i 315 gminnych, pracujących w 35 zespołach. ACSA w ramach usług świadczonych dla mołdawskich rolników, przedsiębiorców rolnych i mieszkańców wsi przekazuje informacje dotyczące nowych technologii, ekonomiki, a także wyniki doświadczeń rolniczych instytutów i zakładów naukowych, prywatnych spółek.

Projekt ma służyć wzmocnieniu technicznego i zarządzającego potencjału bezpośrednich beneficjentów w dziedzinie innowacyjnych technologii produkcji i przetwórstwa, przygotowania do sprzedaży i marketingu produktów rolnych powodujących wzrost uzyskiwanych cen sprzedaży.

Jednym z ważnych elementów projektu jest szkolenie w Starym Polu 30 osobowej grupy Mołdawian składającej się głównie z konsultantów regionalnych i gminnych. Uczestnicy szkolenia wezmą również udział w zajęciach praktycznych w gospodarstwach rolnych, jednostkach przetwórstwa rolno-spożywczego, organizacjach producenckich, giełdach rolnych, laboratoriach oceny jakości produktów rolnych, jednostkach skupujących produkty rolne oraz w spotkaniach z przedstawicielami administracji rządowej i samorządowej, agencji działających w sferze rolnictwa, samorządu rolniczego i organizacji rolniczych. Oprócz tego, zainteresowani uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość nawiązania kontaktów, w tym biznesowych ze swoimi odpowiednikami z Polski.

Wykorzystanie podstawowych rezerw w rolnictwie Mołdowy polegających na osiąganiu standardów jakościowych produkcji żywności w drodze „z pola do stołu”

30 uczestników szkolenia w Starym Polu uzyskało kwalifikacje eksperta wykładowcy w zakresie wdrażania innowacyjnych technologii produkcji i przetwórstwa, przygotowania do sprzedaży i marketingu produktów rolnych. 100 uczestników konferencji w Mołdowie uzyskało wiedzę i informację na temat wykorzystania podstawowych rezerw w rolnictwie Mołdowy, polegających na osiąganiu standardów jakościowych i walorów marketingowych produkcji żywności w drodze „z pola do stołu”.