Polska pomoc

Wydłużenie terminu składania wniosków

 

KOREKTA DOTYCZĄCA ogłoszenia postępowania dotacyjnego

WSZCZĘTEGO DNIA 4 listopada 2011 r.

 

W związku z problemami technicznymi utrudniającymi korzystanie ze  strony  portal.polskapomoc.gov.pl oraz wprowadzanie danych do systemu on-line, Ministerstwo Spraw Zagranicznych uprzejmie informuje o przedłużeniu terminu składania wniosków projektowych w konkursie na realizację zadania „Polska pomoc rozwojowa 2012". Termin składania wniosków zostaje przedłużony z dnia 6 grudnia 2011 r. na dzień 9 grudnia 2011 r.

 

W związku z powyższym zmianie ulega treść punktu 4 ppkt 2 ogłoszenia zamieszczonego w dniu 4 listopada 2011 r. w następujący sposób:

4. Termin i sposób składania wniosków projektowych:

2) Prawidłowo przygotowany i wypełniony wniosek projektowy należy przesłać na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Wdrażania Programów Rozwojowych

al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:

„Konkurs - Polska pomoc rozwojowa 2012"

lub złożyć na Dziennik Podawczy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, znajdującym się przy wejściu głównym do gmachu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Al. J. Ch. Szucha 23 do dnia 9 grudnia 2011 r. w godzinach od 9.00 do 15.00. Decyduje data wpływu.

Wnioski projektowe, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

UWAGA:

Instrukcja postępowania w przypadku ewentualnych problemów z wprowadzeniem danych do formularza wniosku on-line na stronie portal.polskapomoc.gov.pl

1. W przypadku przesłania wniosku przez stronę portal.polskapomoc.gov.pl

 należy:

 • a) sprawdzić na wydruku wniosku, czy wszystkie wprowadzone dane zostały zapisane,
 • b) jeśli wydruk wniosku nie uwzględnia wszystkich danych należy dołączyć do wniosku w wersji papierowej (napisanej np. w programie WORD) uzupełnienie zawierające dane niezapisane we wniosku projektowym ze wskazaniem numeru wniosku nadanego w systemie. W uzupełnieniu należy również wskazać punkty wniosku,
  do których tekst się odnosi,
 • c) jeśli wymagane w pkt. 6.9.4 - 6.9.7 Regulaminu konkursu załączniki w wersji elektronicznej nie zostały zamieszczone w systemie należy je załączyć do ww. uzupełnienia.

2. W przypadku braku całkowitej możliwości przesłania wniosku przez stronę portal.polskapomoc.gov.pl należy:

 • a) dokonać wydruku próbnego i brakujące dane niezapisane we wniosku projektowym
  w wersji papierowej załączyć jako uzupełnienie,
 • b) należy OBLIGATORYJNIE PRZESŁAĆ WYDRUK PRÓBNY WRAZ
  Z UZUPEŁNIENIEM,
 • c) do ww. dokumentów należy załączyć wszystkie załączniki w wersji papierowej, wymagane w pkt. 6.9.4 - 6.9.7 Regulaminu konkursu.

UWAGA:

WSZYSTKIE WNIOSKI PROJEKTOWE WRAZ Z UZUPEŁNIENIAMI  MUSZĄ WPŁYNĄĆ DO MSZ DO DNIA 9 GRUDNIA 2011 R. DO GODZ. 15.00

w górę

Tagi