Polska pomoc

 

Wychowanie i edukacja dzieci i młodzieży defaworyzowanej społecznie w Huancayo w Peru

Peru leży w zachodniej części Ameryki Południowej, jest państwem rozwijającym się, potrzebującym pomocy w wielu dziedzinach, w tym w szczególności w pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą i ich edukacji, gdyż jest to grupa o największym potencjale rozwoju. Huancayo jest liczącą około 380 tysięcy mieszkańców stolicą regionu Junín.

W departamencie Junín odsetek ubóstwa wynosi 35,5% podczas  gdy w całym Peru wskaźnik ten utrzymuje się na poziomie 22,1%, co oznacza, że Huancayo znajduje się w jednym z najbiedniejszych regionów Peru. Ludzie migrujący do miasta często nie mogą znaleźć pracy, na skutek czego rodzice nie są w stanie zaspokoić  podstawowych potrzeb dzieci, w tym dostępu do edukacji.

Działaniami projektowymi objęta jest najuboższa część społeczności lokalnej Huancayo: 20 chłopców (12-18 lat)ze środowisk defaworyzowanych, mieszkujących w placówce wychowawczej: Domu dla Chłopców „San José Obrero” oraz 70 dzieci i młodzieży (3 -14 lat) biorących udział w dodatkowych zajęciach realizowanych przy placówce i w dalszych dzielnicach miasta.

Projekt jest kontynuacją i poszerzeniem wsparcia realizowanego w poprzednim roku przez wolontariusza organizacji wysyłającej.

Wychowanie i edukacja dzieci i młodzieży defaworyzowanej społecznie w Huancayo w Peru

Projekt realizowany jest w okresie 18 czerwca – 31 grudnia 2014 r. Wolontariusz przebywa w miejscowości Huancuayo (region Junín) w Peru od 30 czerwca do 31 grudnia 2014 r.

Organizacją wysyłającą jest Salezjański Wolontariat Misyjny MŁODZI ŚWIATU, oddział w Krakowie, a organizacją przyjmującą Dom dla Chłopców „San José Obrero”.

Projekt zakłada stopniowe rozwiązywanie problemu utrudnionego dostępu do edukacji i ubóstwa w regionie. Głównym celem jest poprawa sytuacji ubogiej młodzieży i dzieci poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków edukacyjnych i dodatkowych zajęć. 20 chłopców zamieszkujących dom jest objętych stałą opieką wolontariusza, który wspiera ich w nauce, pomaga w wyrównywaniu zaległości oraz organizuje podopiecznym dodatkowe zajęcia.  Dzięki prowadzeniu weekendowych zajęć w najbiedniejszych dzielnicach miasta wolontariusz dociera również do ok. 70 dzieci i młodzieży z oddalonych części Huancayo.

Projekt służy realizacji Priorytetu 13 – edukacja, ustanowionego w ramach „Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2012-2015” oraz przyczynia się do osiągnięcia 1 Milenijnego Celu Rozwoju – wyeliminowanie skrajnego ubóstwa i głodu.

Wychowanie i edukacja dzieci i młodzieży defaworyzowanej społecznie w Huancayo w Peru

Działania projektowe były skierowane do ubogiej młodzieży i dzieci z miasta Huancayo w Peru, w szczególności do wychowanków domu dla chłopców oraz do dzieci uczestniczących w dodatkowych zajęciach organizowanych w ramach oratorium, tj. świetlicy środowiskowej dla najuboższych.

W ramach systemu prewencyjnego wolontariusz sprawował przez 300 godzin opiekę nad podopiecznymi. Organizował zajęcia sportowe, których celem była poprawa kondycji fizycznej chłopców oraz zapewnienie im odpowiedniego sposobu wypoczynku (106 godzin). Wolontariusz udzielał pomocy edukacyjnej (200 godzin) zwłaszcza z zakresu matematyki, fizyki i języka angielskiego oraz nadzorował, aby chłopcy wykonywali swoje obowiązki w odpowiedni sposób. Dzięki temu chłopcy nauczyli się prawidłowych postaw życiowych i odpowiedzialnego podejścia do życia i nauki. Stałą opieką wolontariusza objętych zostało 20 wychowanków domu.

Zajęci zorganizowane przez Wolontariusza w oratorium przyczyniły się do rozwoju zainteresowań wychowanków poprzez sport i zabawę, wpływając na zwiększenie poczucia ich własnej wartości i chęci zdobywania wiedzy w szkole. Wolontariusz zrealizował 58 godzin zajęć dla ponad 70 dzieci i młodzieży. Istotną częścią projektu było prowadzenie programu dożywiania, zarówno w szkole jak i w oratorium.