Polska pomoc

 

Wybieram życie = równe szanse, czyli wzmocnienie potencjału kobiet w Bugisi Mission w Tanzanii.

Projekt realizowany jest na półpustynnych terenach w północno-zachodniej części Tanzanii w regionie Shinyanga na Misji Bugisi. Jest to najbardziej zaniedbany pod względem rozwoju i edukacji obszar Tanzanii, zajmuje bowiem ostatnie miejsce spośród 26 regionów tego kraju. Misja to tereny wiejskie oddalone od miast, na których codzienne życie utrudniane jest przez częste susze i brak dostępu do wody, zamieszkane głównie przez plemię Sukuma, największe spośród 126-ciu plemion Tanzanii.

Dużym wyzwaniem są problemy kobiet (grupa docelowa projektu), które dotknięte są przez wykluczenie społeczne, uważane są bowiem za mniej inteligentne niż mężczyźni. W konsekwencji już małe dziewczynki posiadają negatywną samoocenę i niskie poczucie własnej wartości, co wpływa niczym efekt domina najpierw na ich wyniki w edukacji, następnie zagrożenie bezrobociem, a w konsekwencji często prowadzi do ubóstwa. Wyniki końcowych egzaminów państwowych są niepokojące, obrazują bowiem znaczącą rozbieżność ze względu na płeć. Pomimo oficjalnego wsparcia ze strony rządu Tanzanii, kobiety w tym kraju w znacznie mniejszym stopniu niż mężczyźni korzystają z praw i wolności obywatelskich, zwłaszcza takich jak prawo do edukacji czy prawo własności. Jak wynika z raportu Programu ONZ do spraw Rozwoju z 2005 r. Tanzania zajmuje 137 miejsce wśród krajów na świecie badanych pod względem Wskaźnika Rozwoju na tle różnic między płciami (GRDI).

W ramach projektu wyłonionego w konkursie „Wolontariat Polska Pomoc 2012” wolontariuszka Stowarzyszenia Misji Afrykańskich rozpoznawszy opisany wyżej problem, zorganizowała po raz pierwszy w Bugisi warsztaty dla dziewcząt, które spotkały się z uznaniem miejscowej społeczności.

Wybieram życie = równe szanse, czyli wzmocnienie potencjału kobiet w Bugisi Mission w Tanzanii.

Projekt realizowany będzie w okresie 23 czerwca – 31 grudnia 2014 r. w rejonie Shinyanga w Tanzanii. Wolontariuszka będzie przebywała za granicą od 1 lipca do 3 grudnia 2014 r. W ramach projektu przewidziane jest też przeprowadzenie inicjatywy edukacyjnej adresowanej do społeczeństwa polskiego. Wykonawcą projektu (organizacją wysyłającą wolontariuszy) jest Stowarzyszenie Misji Afrykańskich, Centrum Charytatywno-Wolontariackie "SOLIDARNI", a partnerem lokalnym (organizacją przyjmującą) – Stowarzyszenie Misji Afrykańskich, Bugisi Missions - Tanzania.

Projekt jest odpowiedzią na wykluczenie społeczne oraz dyskryminację kobiet plemienia Sukuma. Cele bezpośrednie projektu obejmują: przeszkolenie młodych kobiet z zakresu zdrowia, higieny, edukacji seksualnej oraz przygotowanie ich do samodzielnego prowadzenia seminariów tematycznych dla grupy defaworyzowanych dziewcząt z okolicznych wiosek; poszerzenie wiedzy i umiejętności dziewcząt z zakresu przedsiębiorczości i umiejętności życiowych w szkole zawodowej; dowartościowanie dziewcząt i rozbudzenie w nich motywacji do podjęcia pracy nad własnym rozwojem i wykształceniem.

Projekt służy realizacji: Priorytetu 3 - wsparcie grup defaworyzowanych społecznie, Priorytetu 4 - wsparcie niezależnych mediów, organizacji i społeczeństwa obywatelskiego i współpracy w obszarze edukacji i młodzieży oraz Priorytetu 10 - edukacja oraz aktywizacja zawodowa i społeczna, ustanowionych w ramach „Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2012-2015”. Równocześnie przyczynia się on do osiągnięcia 3 Millenijnego Celu Rozwoju – Promocja równości płci i awans społeczny kobiet.

Wybieram życie = równe szanse, czyli wzmocnienie potencjału kobiet w Bugisi Mission w Tanzanii.

Wolontariuszka pracowała w rejonie Shinyanga w Tanzanii od 1 lipca do 3 grudnia 2014r.

W ramach projektu wolontariuszka prowadziła zajęcia z przedsiębiorczości i umiejętności życiowych (life skils) w szkole zawodowej Home Craft. Organizowała weekendowe warsztaty dla grupy dziewcząt Tuseme jako przygotowanie do prowadzenia seminariów w terenie: wspólnie zorganizowano 8 seminariów w okolicznych wioskach. Wolontariuszka wyjeżdżała na wioski by spotkać dziewczęta - młode matki. Na zakończenie projektu wolontariuszka zorganizowała festiwal Sherehe ya Wasichana dla dziewcząt biorących udział w projekcie.

Wzrosła liczba tanzańskich liderek świadomych praw przysługującym kobietom, które zdobyły umiejętności trenerskie i będą przekazywać swą wiedzę rówieśnicom z najbiedniejszych wiejskich terenów oraz dziewcząt zainteresowanych przedsiębiorczością oraz posiadających wiedzę i umiejętności z zakresu dostępnych rozwiązań umożliwiających im założenie i prowadzenie swojego własnego biznesu.

Wzrosła liczba dowartościowanych i zmotywowanych do rozwoju dziewcząt i kobiet w plemieniu Sukuma, które przyczyniły się i wciąż będą przyczyniać się do wzmocnienia potencjału kobiet w swoim środowisku dzięki temu, że zdobyły świadomość godności roli kobiet oraz wiedzę dot. dbania o własne zdrowie, planowania rodziny, zapobiegania i leczenia podstawowych chorób, jak również kobiet, które będą umiały udzielić pierwszej pomocy.          

W plemieniu Sukuma wzrosła świadomość dotycząca wzajemnych relacji obu płci. Podniosło się zaangażowanie chłopców i mężczyzn z tego plemienia. Uczniowie szkoły Don Bosco utworzyli grupę chłopców Tuseme.

Wzrosło zainteresowanie działalnością grupy dziewcząt Tuseme na misji Bugisi oraz wśród uczennic liceum miasta Musoma.