Polska pomoc

 

Wspomaganie mikroprzedsiębiorczości wiejskiej na Ukrainie

Projekt realizowany jest na obszarach wiejskich centralnej Ukrainy (obwody czerkaski, połtawski i kirowogradzki). To obszar, w którym okres komunizmu zniszczył tkankę społeczną. Porewolucyjna wojna domowa, kolektywizacja, wielki głód, II wojna światowa, długoletnie funkcjonowanie kołchozów – wszystko to odzwyczaiło mieszkańców ukraińskiej wsi od tradycyjnego sposobu gospodarowania. Likwidacja kołchozów, zapewne wbrew oczekiwaniom, pogłębiła problemy społeczne, w tym nasilające się wykluczenie części mieszkańców i zanik tradycji drobnej przedsiębiorczości na ukraińskiej wsi.

Grupa docelowa to wiejscy liderzy z ukraińskich wiosek, osoby, które gotowe będą pociągnąć za sobą innych w podejmowaniu nowych wyzwań gospodarczych, które poprawią sytuację w ich wioskach. W praktyce są to twórcy ludowi (np. w dziedzinie pisankarstwa), nauczyciele, działacze lokalni, pasjonaci szczególnych rodzajów upraw (np. w Iwkowcach winorośli). Założeniem jest pomoc w przetworzeniu ich pasji w działalność gospodarczą na małą skalę, ale z udziałem innych mieszkańców wsi. Wartością dodaną w projekcie było przygotowanie ofert skierowanych do mieszkańców miast. Pierwszymi odbiorcami tych ofert były dzieci z miejskich szkół. Na Ukrainie projekt tego typu realizowany był po raz pierwszy. W Polsce od wielu lat realizowany jest projekt „Europejska Akademia Sołtysa” z bardzo podobnymi celami i dobrymi rezultatami.

Wspomaganie mikroprzedsiębiorczości wiejskiej na Ukrainie

Projekt realizowany był od 1 kwietnia do 31 grudnia 2014 roku. W kwietniu przeszkolona została grupa ukraińskich ekspertów tak by każda wybrana wioska miała swojego opiekuna (warsztaty w Kaniowie). Eksperci dokonali wyboru i rekrutacji podstawowej grupy beneficjentów – reprezentowali oni 8 wiosek (Korżowa, Sorokotiaga, Meżyrycz, Subotiw, Gołowkiwka i Iwkowce, Berezowa Rudka oraz Wielika Andrusiwka). Dla tej grupy w maju odbyły się warsztaty w Czehryniu i Subotowie, a w lipcu wizyta studyjna w polskich wioskach tematycznych. Wiejscy liderzy pod opieką ukraińskich i polskich ekspertów przygotowali pierwsze oferty dla młodych turystów z miasta. W sierpniu i we wrześniu beneficjenci zrealizowali pierwsze swoje przedsięwzięcia.

Jest to realizacja priorytetu Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz tworzenie nowych miejsc pracy.

Wspomaganie mikroprzedsiębiorczości wiejskiej na Ukrainie

Realizacja działań projektowych przyczyniła się do powstania w 8 ukraińskich wioskach 9 mikroprzedsiębiorstw o charakterze agroturystycznym lub edukacyjnym. Wszystkie nowe podmioty przygotowały ofertę – produkt turystyczny i zrealizowały pilotażowe przedsięwzięcia.

Utworzona została sieć mikroprzedsiębiorstw wspólnie promujących różnorodną, ale spójną ofertę turystyczną. Ponadto powstał siedmioosobowy zespół ekspertów, którzy inspirują i wspomagają wiejską przedsiębiorczość.

Wydano również poradnik dotyczący wspierania rozwoju wiejskiej przedsiębiorczości. Dodatkowo powstał folder adresowany do szkół, który zawiera oferty wszystkich przedsiębiorstw.

Wszystkie powyższe rezultaty przyczyniły się do podniesienia poziomu życia i aktywności uczestników projektu, zauważenia przez społeczność lokalnych zasobów i walorów. Powstałe przedsiębiorstwa stanowią przykład jak bezradność i biedę przezwyciężać niesztampowym pomysłem, a brak wzajemnego zaufania - budowaniem partnerstw opartych o lokalną tożsamość oraz  tworzeniem rzeczywistości ciekawej i przynoszącej wymierne korzyści.