Polska pomoc

 

Wspieranie rozwoju podopiecznych Internado de Niñas San Francisco w Cochabambie, Boliwia - kontynuacja

Krajem wykonywania działań projektowych jest Boliwia. Region, w którym jest realizowany projekt to Departament Cochabamba. Środowisko objęte działaniami obejmuje 62 podopieczne Internado de Niñas San Francisco w Cochabambie w wieku 4-22 lata. Wywodzą się one z wiosek położonych w rejonach górskich oraz w rejonie Chapare – dotkniętych najwyższym wskaźnikiem ubóstwa, niedożywienia dzieci, brakiem bieżącej wody i prądu, utrudnionym dostępem do opieki zdrowotnej oraz edukacji. Środowisko to narażone jest na wykluczenie społeczne, a rodziny dotknięte są alkoholizmem i przemocą.

Celem projektu jest kontynuowanie pracy rozpoczętej w poprzednich latach, szczególnie w trakcie realizacji projektu wyłonionego w konkursie Wolontariat Polska Pomoc 2013. Wolontariuszki chcą skupić się na pracy wychowawczej i edukacyjnej poprzez organizowanie warsztatów i różnych form aktywizacji. Efekty projektu będą długofalowe i pomogą beneficjentkom uniknąć wykluczenia społecznego. Zakłada się kontynuację współpracy między wolontariuszami a placówką w kolejnych latach.

Wspieranie rozwoju podopiecznych Internado de Niñas San Francisco w Cochabambie, Boliwia - kontynuacja

Projekt jest realizowany w okresie 15 lipca– 31 grudnia 2014 r. w miejscowości Cochabamba w Boliwii. Wolontariuszki będą przebywały w Boliwii od 22 sierpnia do 31 grudnia 2014 r.

Wykonawcą projektu jest Pracownia Integracji Społecznej PRZYSTAŃ KULTUR, a partnerem lokalnym: St. Francis Dormitory for Girls / Sisters Servants of the Most Sacred Heart of Jesu. Beneficjentami projektu jest grupa 22 podopiecznych Internado de Niñas San Francisco, które pochodzą z najuboższych warstw społecznych, dotkniętych wieloma problemami, takimi jak alkoholizm, przemoc, niedożywienie, skrajne ubóstwo, przymusowa praca, brak dostępu do edukacji.

W Internacie pracują tylko 3 siostry zakonne. Nie ma możliwości zatrudnienia odpowiedniej ilości pracowników, co utrudnia pracę i opiekę nad dziewczynkami – na 62 podopieczne przypadają tylko 3 osoby dorosłe. Głównym celem działań wolontariuszek jest wsparcie partnera dzięki swoim kompetencjom i doświadczeniu w pracy psychologiczno-pedagogicznej. Do zadań wolontariuszek należą m. in.: wprowadzanie wartościowej diety, zakup pojemników do przechowywania żywności, środków higienicznych, bielizny; wspieranie rozwoju punktu medycznego, przeciwdziałanie i leczenie chorób dziecięcych, pasożytniczych i tropikalnych, pierwsza pomoc, zakup potrzebnych leków; wyrównywanie deficytów edukacyjnych, pomoc w odrabianiu lekcji, organizacja zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz z j. angielskiego, prowadzenie zajęć z zakresu edukacji prozdrowotnej i ekologicznej (podstawy higieny, profilaktyka) oraz warsztatów psychoedukacyjnych (kompetencje społeczne, prawa człowieka); organizacja grupowych i cyklicznych zajęć sportowych, plastyczno-manualnych, kulinarnych, bibliotecznych; realizacja 5 wycieczek jednodniowych; przeprowadzenie warsztatów z zakresu aktywnych metod pracy w grupie oraz kształtowania kompetencji rodzicielskich dla wychowawców i katechistów z parafii pw. Piusa X w Cochabambie.

Projekt wpisuje się w Milenijne Cele Rozwoju. Odpowiada na potrzebę podniesienia ogólnej jakości życia dziewcząt, wyrównania ich szans edukacyjnych i społecznych, zniwelowania skutków ubóstwa i niedożywienia, a także realizację potencjałów rozwojowych beneficjentek. Z efektów projektu skorzystają też wychowawcy i katechiści (15 osób) z zaprzyjaźnionej z Internatem parafii Piusa X w Cochabambie oraz dzieci i młodzież wraz ze swoimi rodzicami, z którymi pracują oni w grupach duszpasterskich (ok. 1 000 osób).

Wspieranie rozwoju podopiecznych Internado de Niñas San Francisco w Cochabambie, Boliwia - kontynuacja

Dla polepszanie warunków życia oraz higieny wychowanek Internado de Niñas San Francisco w Cochabambie, wolontariuszki kupiły 10 porcji żywności i 4 pojemniki do przechowywania żywności, a także brakujące przybory toaletowe, środki higieny osobistej, bieliznę i ręczniki. W celu uatrakcyjnienia poznawania przez  dziewczynki  zasad higieny osobistej, wolontariuszki zorganizowały dwie edycje konkursu „Czysta głowa”. Z inicjatywy wolontariuszek w ośrodku wznowiono punkt medyczny i odbyło się ponad 200 wizyt podopiecznych u lekarzy.

Wolontariuszki przeprowadziły zajęcia wyrównujące poziom wychowanek w nauce, a także pomagały im w odrabianiu lekcji. Łącznie odbyły 46 godzin zajęć dla młodszych dziewcząt i 92 godziny dla starszych. Z języka angielskiego wolontariuszki poprowadziły 108 godzin lekcji, a z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych 62 godziny.

W ramach psychofizycznego rozwoju wychowanek, wolontariuszki organizowały z nimi warsztaty: „Jestem kobietą, mam swoje prawa”, „Godność kobiety w relacji z mężczyzną“, „Moje korzenie”, „Ruch, który rozwija”, „W zdrowym ciele, zdrowy duch”, a także zajęcia o tematyce ekologicznej.

Jednym z zadań wolontariuszek było rozwijanie zainteresowań podopiecznych, które realizowały aranżując  zajęcia biblioteczno-czytelnicze, plastyczno-manualne, sportowe i kulinarne, a także 5 wycieczek jednodniowych i imprezy integracyjnej. Ponadto, w bibliotece powstał kącik gier edukacyjnych.

Beneficjentami projektu byli również wychowawcy i katecheci z parafii pw. Piusa X w Cochabambie, dla których wolontariuszki przeprowadziły warsztaty z aktywnych metod prac w grupie oraz kształtowania kompetencji rodzicielskich.