Polska pomoc

 

Wspieranie kształcenia nauczycieli w oparciu o aktywne metody nauczania w zakresie planowania i organizacji własnej pracy w szkołach w Biharamulo (Tanzania)

Realizacja projektu przebiega w Tanzanii w dwóch prowincjach: Ngara i Biharamulo. Działania projektowe obejmują grupę 22 nauczycieli różnych przedmiotów z 9 lokalnych szkół w miejscowości Biharamulo i Rulenge.

Tanzania jest jednym z najuboższych państw świata, a wysokie wyniki w egzaminach na różnych szczeblach edukacji są przepustką do lepszego życia. Formalnie edukacja w Tanzanii została zorganizowana na wzór systemu brytyjskiego. Jednak w przeciwieństwie do edukacji w Anglii, gdzie dużą wagę przywiązuje się do metodyki nauczania i przygotowania nauczyciela w tym zakresie, w Tanzanii o efektach kształcenia decyduje determinacja ucznia i jego zdolności pamięciowe (nauka polega przede wszystkim na pamięciowym opanowaniu tematu). Taki stan rzeczy prowadzi do sytuacji, że uczniowie kończący edukację nie są przygotowani do życia – do funkcjonowania w społeczeństwie.

Wydaje się, że jedną z szans na zmianę tej sytuacji jest szkolenie nauczycieli w zakresie metodyki nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem metod aktywnych - wskazywanie na znaczenie pracy w grupie, współpracy między uczniami, na rozwiązywanie problemów (nauczanie problemowe), rozwijanie kreatywności uczniowskiej, na znaczenie zabawy w uczeniu się; oraz umiejętności wykorzystywania, podczas zajęć edukacyjnych, rozmaitych środków dydaktycznych, a przede wszystkim wyposażenie w nie tanzańskie szkoły, tak aby stały się miejscem nie tylko potrzebnym, ale i atrakcyjnym dla uczniów.

Wspieranie kształcenia nauczycieli w oparciu o aktywne metody nauczania w zakresie planowania i organizacji własnej pracy w szkołach w Biharamulo (Tanzania)

Projekt jest realizowany w okresie 1 lipca 2014 r. – 30 listopada 2014 r. w dwóch miejscowościach prowincji Biharamulo oraz Ngara (Biharamulo i Rulenge) w Tanzanii. Wolontariusze będą przebywali w Tanzanii od 20 sierpnia 2014 r. do 3 października 2014 r. W ramach projektu przewidziane jest przeprowadzenie inicjatywy edukacyjnej adresowanej do społeczeństwa polskiego.

Wykonawcą projektu jest Pracownia Integracji Społecznej PRZYSTAŃ KULTUR, a partnerem lokalnym: THE CATHOLIC DIOCESE OF RULENGE-NGARA. Beneficjentami projektu jest grupa 22 nauczycieli z 9 lokalnych szkół.

Celem projektu jest zapoznanie tanzańskich nauczycieli z dominującymi metodami, formami, technikami pracy w szkole i możliwościami zastosowania ich na lekcjach oraz stworzenie Centrum Aktywnych Metod Uczenia się - Nauczania. Poprzez realizowane w projekcie formy beneficjenci nauczą się stosować rozwiązania edukacyjne oraz wychowawcze podczas pracy z uczniem, nauczą się wykorzystywać środki dydaktyczne, a także tworzyć pomoce dydaktyczne z dostępnych im materiałów. Do ich dyspozycji zostało przygotowane Centrum Aktywnych Metod Uczenia się - Nauczania, które zostanie wyposażone w rozmaite środki dydaktyczne.

Działania projektowe wpisują się w realizację Milenijnych Celów Rozwoju. Odpowiadają na potrzebę podniesienia jakości kształcenia, wyrównywania szans edukacyjnych i społecznych poprzez podwyższenie umiejętności metodycznych nauczycieli, a także poprzez stworzenie Centrum Metod Aktywnych Uczenia się – Nauczania oraz poprzez rozwijanie potencjału rozwojowego nauczycieli – beneficjentów. Zadaniem wolontariuszy jest wsparcie partnera dzięki swoim kompetencjom, doświadczeniu w pracy nauczycielskiej, jak też w pracy z nauczycielami oraz znajomością form, technik i metod nauczania w praktyce, znajomości narzędzi, pomocy dydaktycznych istotnych dla efektywnego nauczania – uczenia się.

Wspieranie kształcenia nauczycieli w oparciu o aktywne metody nauczania w zakresie planowania i organizacji własnej pracy w szkołach w Biharamulo (Tanzania)

W ramach projektu wolontariusze przeprowadzili wykład i pięć 3-godzinnych warsztatów na temat metodyki pracy nauczyciela dla 22 osób oraz 71 indywidualnych konsultacji z nauczycielami, podczas których rozmawiali o metodach doskonalenia pracy, a także analizowali problemy, z którymi muszą się mierzyć wychowawcy. Dla 89 nauczycieli w 9 lokalnych szkołach wolontariusze poprowadzili 9 warsztatów na temat praktycznych możliwości wykorzystania metod i środków dydaktycznych.

Wolontariusze stworzyli 22 scenariusze zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem nowatorskich metod nauczania, które beneficjenci projektu mogli następnie przeprowadzić ze swoimi wychowankami. Wolontariusze sprawdzali rezultaty przeprowadzonych zajęć podczas 22 hospitacji i 22 konsultacji.

Dzięki działaniom wolontariuszy otworzono Centrum Aktywnych Metod Uczenia się - Nauczania, w którym we współpracy z nauczycielami przygotowano ekspozycję środków dydaktycznych w postaci 10 stanowisk tematycznych. Podczas uroczystego otwarcia wolontariusze zorganizowali wykład „Rozwój zawodowy nauczyciela”.

Ponadto w ramach inicjatywy edukacyjnej, koordynatorzy projektu wydrukowali 80 publikacji i rozesłali je do 60 szkół i 20 ośrodków doskonalenia nauczycieli z Wielkopolski oraz zorganizowali 6 wykładów na 6 wydziałach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.