Polska pomoc

 

Wsparcie zmian na rzecz zwiększenia dostępu i jakości edukacji przedszkolnej w Gruzji

Stowarzyszenie Edukator, od początku istnienia promuje wczesną edukację na terenach wiejskich. Od 2008 roku, we współpracy z organizacją Civitas Georgica i gruzińskimi samorządami, tworzy ośrodki w Gruzji, umożliwiając 3-6 letnim dzieciom dostęp do wczesnej edukacji, a tym samym wyrównując ich szanse edukacyjne i życiowe. Do 2016 roku stowarzyszenie otworzyło 144 ośrodków przedszkolnych na terenie całej Gruzji (80% z nich nadal pracuje).

Edukacja przedszkolna jest zadaniem, na które nie ma wystarczających środków finansowych. Od 1 września 2013 roku na mocy zmian w Ustawie o samorządzie lokalnym przedszkola w Gruzji stały się bezpłatne. Zniesienie opłat spowodowało duży napływ dzieci. W rezultacie, tworzono grupy liczące ponad 40 dzieci. Celem projektu jest pomoc w zmniejszeniu dotkliwości tego problemu dla wiejskich społeczności lokalnych z terenu Adżarii, Mingrelii (Semegrelo) i Imeretii.

Istotne jest także podniesienie umiejętności nauczycielek pracujących z dziećmi. Nieliczne nauczycielki mają wyższe wykształcenie kierunkowe. Programy kształcenia oparte są na starych programach, a nauczyciele nie mają możliwości doskonalenia się i poznawania osiągnięć współczesnej pedagogiki.

Wsparcie zmian na rzecz zwiększenia dostępu i jakości edukacji przedszkolnej w Gruzji

Projekt modułowy, 2-letni realizowany od 1 kwietnia 2016 do 31 grudnia 2017 w 3 rejonach Gruzji: Adżarii, Mingrelii (Semegrelo) i Imeretii. Celem projektu jest wsparcie grup defaworyzowanych społecznie, usprawnienie mechanizmu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci z regionów wiejskich Gruzji poprzez stworzenie im dostępu do wczesnej edukacji w stworzonych Alternatywnych Grupach Edukacji Przedszkolnej (dzieci w wieku 3-5 lat) i Centrach Gotowości Szkolnej (dzieci w wieku 5-6 lat).

Celem było, we współpracy z samorządami lokalnymi, uruchomienie 16 Alternatywnych Grup Edukacji Przedszkolnej i 16 Centrów Gotowości Szkolnej. Ośrodki będą pracować na podstawie autorskiego programu nauczania BASKO dla dzieci 5-6 letnich, powstanie też program dla dzieci 3-5 letnich. Nauczycielki zostaną przeszkolone w ramach długoterminowych programów treningowych.

Wykonawcą projektu jest Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży wraz z partnerem lokalnym Stowarzyszeniem „Civitas Georgica”.

Wsparcie zmian na rzecz zwiększenia dostępu i jakości edukacji przedszkolnej w Gruzji

Na terenie 8 rejonów: Chkhorotsku, Zugdidi, Tsalenjikha, (Zachodnia Gruzja, Samegrelo), Kharagauli, Baghdati, (Imeretia), Keda, Khulo, Shuakhevi (Adżaria), zorganizowano 10 Centrów Gotowości Szkolnej i 10 Alternatywnych Grup Edukacji Przedszkolnej dla łącznie 346 dzieci w wieku 3-6 lat, które uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych, wspierających ich wszechstronny rozwój (przede wszystkim poznawczy i społeczny), a także przygotowujących je do lepszego startu do szkoły. Mieszkańcy miejscowości, w których powstały grupy przedszkolne zaangażowali się w działania na rzecz dzieci. Rodzice pomogli w remontach i wyposażaniu pomieszczeń. Wszystkie dzieci przeszły badania medyczne i psychologiczne, które pomogły stworzyć indywidualne programy wsparcia.

20 gruzińskich nauczycielek zostało przeszkolone podczas dwóch treningów (9 dni szkoleniowych, łącznie 100 godzin zajęć) z zakresu metodyki pracy z różnowiekową grupa dzieci, współpracy z rodzicami, diagnozy problemów rozwojowych, kształtowania i badania gotowości szkolnej dziecka, psychologii rozwojowej. Nauczycielki otrzymały pomoce metodyczne, konsultacje metodyczne i psychologiczne, uzyskaną wiedzę i umiejętności wykorzystują w codziennej pracy z dziećmi.

8 samorządów Chkhorotsku, Zugdidi, Tsalenjikha, (Zachodnia Gruzja, Samegrelo), Kharagauli, Baghdati, (Imeretia), Keda, Khulo, Shuakhevi (Adżaria), otrzymało wsparcie w aktualizacji Lokalnych Strategii EP. 16 przedstawicieli samorządów ukończyło szkolenie w zakresie organizacji edukacji przedszkolnej i aktualnych zmian prawnych w tej sferze (łącznie 3 dni, 24 godziny zajęć).

14 przedstawicieli partnerskich samorządów lokalnych, rejonowych centrów wsparcia, dyrektorów szkół, i NGO z Gruzji wzięło udział w tygodniowej wizycie studyjnej do Polski. Przekazano im polskie doświadczenia w zakresie prowadzenia edukacji przedszkolnej w szkołach.

Powołana grupa gruzińskich metodyków i specjalistów w zakresie edukacji przedszkolnej adaptowała 1 program nauczania „Program kształtowania gotowości szkolnej – BASKO (dla dzieci w wieku 5-6 lat)” oraz instrumenty diagnozujące postępy w rozwoju dziecka.

80 nauczycielek przedszkoli samorządowych rozwinęło umiejętności metodyczne pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, zostało przeszkolonych w trakcie 2-dniowych treningów (16 godzin zajęć).