Polska pomoc

 

Wsparcie samorządu Chmielnika w Obwodzie Winnickim na Ukrainie w dążeniach do zracjonalizowania gospodarki wodno-ściekowej, z uwzględnieniem polityki ekologicznej UE


1991 r. Ukraina i Polska, geopolityczni sąsiedzi, z których pierwszy zdobywa niepodległość, natomiast drugi zmaga się od 2 lat z odbudową państwa demokratycznego. Poziom rozwoju: podobny.

2014 r. Polska świętuje 10-lecie członkostwa w UE natomiast Ukraina po utracie Krymu jest w stanie konfliktu z Rosją, która nadal traktuje ją jako swoją strefę wpływów. Poziom rozwoju: ok. 20 lat różnicy na niekorzyść Ukrainy.

Bilans gospodarczy: Podczas gdy Polska, dzięki funduszom strukturalnym modernizowała i rozbudowywała swoją infrastrukturę, ukraińskie drogi, budynki i obiekty techniczne głównie niszczały. Szczególnie zaniedbanym sektorem są usługi wodociągowo-kanalizacyjne, w którym zużycie środków trwałych sięga 60%, a straty wody pitnej wahają się w granicach 40%. Pod względem zasobów wodnych stawia to Ukrainę na ostatnim miejscu w Europie.

Obwód Winnicki, w obszarze którego zlokalizowany jest Chmielnik, nie wyróżnia się w tej statystyce. Sytuacja hydrologiczna miasta jest tragiczna: na 100 km wodociągów prawie 40km to obiekty przestarzałe i awaryjne. Kanalizacja, którą obsługuje 40-letnia oczyszczalnia ścieków, funkcjonuje wadliwie na ponad 1/3 swojej długości.

Choć jest to miasto uzdrowiskowe do wodociągu wciąż nie ma dostępu prawie 40% mieszkańców, a tylko 30% korzysta z kanalizacji.

Szansą na poprawę sytuacji byłoby pozyskanie funduszy zewnętrznych, na co mają nadzieję popierający stowarzyszenie z Unią mieszkańcy Ukrainy. Aby z nich skorzystać trzeba jednak posiadać dokumentację techniczną i umiejętność pisania wniosków projektowych. Projekt stwarza administracji Chmielnika szansę na zdobycie zarówno jednego, jak i drugiego.

Wsparcie samorządu Chmielnika w Obwodzie Winnickim na Ukrainie w dążeniach do zracjonalizowania gospodarki wodno-ściekowej, z uwzględnieniem polityki ekologicznej UE


Projekt miał charakter modułowy, realizowany był w latach 2014-2015 (między 3 marca 2014 a 19 listopada 2015) w Polsce i na Ukrainie przy ścisłej współpracy z Chmielnicką Radą Miejską oraz zarządem tamtejszego Przedsiębiorstwa Wodociągowego.

Większość działań szkoleniowych odbyła się w Busku-Zdroju, a ich wykonawcami byli pracownicy samorządowi oraz kadra Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Zaplanowano zarówno kilkudniową wizytę szkoleniową jak i miesięczne staże zawodowe, skierowane do pracowników sektora wodociągowo-kanalizacyjnego.

Działania na Ukrainie związane były głównie z inwentaryzacją dokumentacji technicznej obiektów infrastruktury wodno-ściekowej, a także opracowaniem koncepcji jej modernizacji i rozbudowy. Wykonawcą tej części projektu była firma Conseko Safege S.A. z Krakowa.

Projekt stanowił odpowiedź na zgłaszane przez partnera zapotrzebowanie na wiedzę w zakresie pozyskiwania środków na cele inwestycyjne w gospodarce komunalnej. Komplementarnym działaniem było stworzenie wstępnej koncepcji modernizacji sektora wodociągowo-kanalizacyjnego.

Beneficjentami ostatecznymi projektu byli mieszkańcy Chmielnika, którzy w stowarzyszeniu z UE widzą szansę na podniesienie poziomu i komfortu życia. Celem projektu było więc wzmocnienie potencjału administracji, która w przyszłości będzie w stanie sprostać tym oczekiwaniom, a poprzez tworzenie dobrego prawa lokalnego – chronić zasoby środowiska naturalnego. 

Projekt służył realizacji Priorytetu 6 – ochrona środowiska, Priorytetu 8 – rozwój regionalny i budowa potencjału administracji publicznej i samorządowej oraz Priorytetu 15 – gospodarka wodno-sanitarna.

Wsparcie samorządu Chmielnika w Obwodzie Winnickim na Ukrainie w dążeniach do zracjonalizowania gospodarki wodno-ściekowej, z uwzględnieniem polityki ekologicznej UE


W ramach projektu wykonano szereg prac i analiz związanych z ustaleniem rozmiaru potrzeb w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w mieście Chmielnik w obwodzie winnickim na Ukrainie. Dodatkowo podniesiono poziom świadomości mieszkańców miasta, w tym szczególnie młodzieży szkolnej, z zakresu gospodarki wodnej. Przekazano miastu Chmielnik doświadczenia i dobre praktyki gminy Busko-Zdrój dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, a grupa ukraińskich specjalistów poszerzyła swoją wiedzę i kompetencje w tym obszarze.