Polska pomoc

 

Wsparcie rozwoju systemu statystyki publicznej Gruzji w obszarze statystyki regionalnej

Statystyka gruzińska była do 1991 roku częścią statystyki radzieckiej; w latach 1991-2009 jej struktura i przyporządkowanie ulegały częstym zmianom. Nowy etap zapoczątkowany został w 2009 roku, kiedy została przyjęta ustawa o statystyce publicznej, a w jej efekcie powołano Krajowy Urząd Statystyczny Gruzji (Geostat). Celem Geostat jest zapewnienie niezależnych, obiektywnych i wiarygodnych danych statystycznych zgodnych z międzynarodowymi standardami statystycznymi. Przekazywanie tych standardów, w tym stosowanych przez statystykę polską, jest istotne z punktu widzenia Geostat. Ważnym kierunkiem wsparcia jest także przygotowanie gruzińskiej statystyki do dostarczania danych na poziomie regionalnym i lokalnym. Przeprowadzany w Gruzji proces decentralizacji skutkuje wzrostem zapotrzebowania na takie dane, które są niezbędne dla przedstawicieli samorządów lokalnych i do prowadzenia polityki regionalnej.

Niniejszy projekt stanowi kontynuację wcześniejszych działań polskiej statystyki publicznej - projektu „Wsparcie rozwoju systemu statystyki Gruzji w obszarze rachunków regionalnych. Transfer wiedzy potrzebnej do opracowania metodologii obliczeń wybranych kategorii makroekonomicznych w przekroju terytorialnym” z 2011 roku oraz projektu „Wsparcie rozwoju systemu statystyki Gruzji w obszarze rachunków regionalnych. Transfer wiedzy potrzebnej do prowadzenia obliczeń wybranych kategorii makroekonomicznych w przekroju terytorialnym” z 2013 roku.

Wsparcie rozwoju systemu statystyki publicznej Gruzji w obszarze statystyki regionalnej

Projekt realizowany był przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) na rzecz Krajowego Urzędu Statystycznego Gruzji (Geostat) od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku. Projekt miał na celu kompleksowe wsparcie statystyki publicznej Gruzji w obszarze statystyki regionalnej i wzmocnienie jej zdolności instytucjonalnej, jako partnera instytucji rządowych i samorządowych w zakresie metodologii badań statystycznych (w tym rachunków regionalnych) oraz metod analizy danych statystycznych.

Wsparciem w ramach projektu zostali objęci statystycy gruzińscy, w tym z regionalnych urzędów statystycznych, zaangażowani w opracowanie danych regionalnych. Założono również zainteresowanie obszarem statystyki regionalnej przedstawicieli administracji centralnej i regionalnej zaangażowanych w proces planowania i realizacji polityki rozwoju regionalnego w Gruzji.

Projekt przewiduje realizację działań szkoleniowych i doradczych obejmujących strategię udostępniania regionalnych danych statystycznych, organizację prac statystycznych, zestawianie rachunków narodowych i regionalnych, harmonizację statystyk regionalnych z Europejskim Systemem Statystycznym, opracowywanie i analizę danych regionalnych, wykorzystanie danych administracyjnych w statystyce publicznej.

Wsparcie rozwoju systemu statystyki publicznej Gruzji w obszarze statystyki regionalnej

Projekt realizowany był od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. Jego efektem jest wzmocnienie potencjału statystyki publicznej Gruzji warunkującego odpowiednie wsparcie jednostek administracji publicznej w podejmowaniu decyzji dotyczących rozwoju kraju i regionów. Ponadto statystycy gruzińscy uzyskali wiedzę niezbędną do prowadzenia analiz rozwoju regionalnego oraz zestawiania rachunków regionalnych zgodnie ze standardami europejskimi.

W ramach projektu przeprowadzono dwa 5-dniowe spotkania szkoleniowo-doradcze (w Polsce i Gruzji), w których uczestniczyli przedstawiciele statystyki gruzińskiej oraz gruzińskich resortów i samorządów, i na które przygotowano 35 prezentacji. Efektem realizacji projektu są także publikacje: Rekomendacje w zakresie rozwoju analiz regionalnych w systemie statystyki gruzińskiej, Kompendium wiedzy o rachunkach regionalnych i Graficzna prezentacja danych statystycznych. Wykresy, mapy, GIS, przygotowane w postaci drukowanej i elektronicznej w gruzińskiej wersji językowej.

Spodziewanym rezultatem długofalowym jest wykonywanie przez Geostat obliczeń wybranych kategorii makroekonomicznych na poziomie regionalnym zgodnie z zasadami obowiązującymi w krajach UE, przez co osiągnięta zostanie międzynarodowa porównywalność danych uzyskiwanych przez Gruzję w zakresie PKB. Kolejnym rezultatem jest nawiązanie współpracy pomiędzy Geostatem a administracją centralną i regionalną w zakresie pozyskiwania i wymiany danych statystycznych.