Polska pomoc

 

Wsparcie rolniczych służb doradczych w zakresie działań zwiększających dochody ludności zamieszkującej obszary wiejskie Mołdawii

W końcu lat 90-tych rząd mołdawski rozpoczął prywatyzację ziemi i reorganizację sektora rolniczego, co spowodowało znaczne zmiany strukturalne w rolnictwie. W 2000 r. wszystkie gospodarstwa (ponad 1 000), oprócz 46 państwowych i spółdzielczych, zostały zrestrukturyzowane w wyniku czego 2/3 ziemi rolniczej przekazano w prywatne ręce. Przeciętne gospodarstwo liczy około 1,8 ha ziemi.

Niepełne wykorzystanie możliwości produkcyjnych sektora rolniczego oraz możliwości pozyskiwania dochodów pozarolniczych spowodowało znaczną degradację obszarów wiejskich. Głównym problemem rolnictwa Mołdowy jest brak umiejętności profesjonalnego zarządzania gospodarstwem rolnym.

Rząd mołdawski przystąpił do realizacji „Programu Mołdawskiej Wsi” w ramach Strategii Ekonomicznego Rozwoju i Zmniejszenia Biedy rozwiązującego kluczowe problemy na obszarach wiejskich. Stały wzrost ekonomiczny i tworzenie miejsc pracy maja wpłynąć na zmniejszenie rozmiarów ubóstwa, jednak uzależnione jest to od rozwoju na obszarach wiejskich małej przedsiębiorczości oraz przetwórstwa rolno-spożywczego.

Likwidacja istniejących różnic społeczno-gospodarczych może być osiągnięta poprzez zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. W jego ramach duże znaczenie ma przedsiębiorczość mieszkańców, a zwłaszcza kobiet zajmujących się agroturystyką i turystyką wiejską przy wykorzystaniu produktów regionalnych i tradycyjnych oraz zasobów lokalnego dziedzictwa kulturowego. Przekazanie polskich doświadczeń w zakresie agroturystyki ma na celu poprawę sytuacji w mołdawskich gospodarstwach.

Wsparcie rolniczych służb doradczych w zakresie działań zwiększających dochody ludności zamieszkującej obszary wiejskie Mołdawii

Celem ogólnym projektu jest poprawa sytuacji ekonomicznej mołdawskich rolników i innych mieszkańców wsi poprzez przygotowanie lokalnych kadr doradczych do świadczenia usług w zakresie technologii rolniczych, organizacji produkcji, w tym grup producenckich oraz przedsiębiorczości, w tym turystyki wiejskiej, agroturystyki i kreowania produktu regionalnego, a także ochrona, zachowanie i efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego.

Projekt będzie realizowany z Krajową Agencją Rozwoju Wsi w Kiszyniowie (ACSA), posiadającą sieć składającą się z 425 konsultantów, w tym 110 regionalnych i 315 gminnych, pracujących w 35 zespołach. ACSA jest pozarządową i niezależną organizacją prowadzącą działalność na całym terytorium państwa. Początkowo głównym elementem jej działalności były szkolenia i doradztwo w rolnictwie, stopniowo jednak rozszerzała zakres prowadzonych działań.

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego (PODR) w Gdańsku, Oddział Stare Pole zrealizował w latach 2007-2010 cztery projekty dotyczące wsparcia służb doradczych i innych kadr rolnych Mołdawii. Znaczącą część szkoleń PODR skierowana była do doradców i konsultantów ACSA specjalizujących się w doradztwie dla rolników oraz rolników i mikro przedsiębiorców.

Działania projektowe przewidziane w ramach projektu to:

  1. Szkolenie w PODR o/Stare Pole nt. „Roli kobiet w rozwoju przedsiębiorczości, rozszerzającej alternatywne dochody na obszarach wiejskich Mołdowy, w tym turystyka i agroturystyka oraz produkt regionalny”;
  2. Warsztaty w PODR o/Stare Pole z zakresu organizacji grup producenckich oraz prowadzenia wysokodochodowych i małopowierzchniowych technologii produkcji i marketingu produktów rolniczych;
  3. IV Forum Służb Doradztwa Rolniczego Europy Środkowej i Wschodniej w PODR o/Stare Pole nt. „Rola wsi w zachowaniu dziedzictwa kulturowego”;
  4. 2-dniowa konferencja w Kiszyniowie podsumowująca projekty realizowane przez PODR o/Stare Pole w 2011 r.

Wsparcie rolniczych służb doradczych w zakresie działań zwiększających dochody ludności zamieszkującej obszary wiejskie Mołdawii

W wyniku realizacji projektu:

  1. 30 osobowa grupa liderów przygotowana została do tworzenia grup producenckich oraz rozwijania produkcji i sprzedaży wysokodochodowych, wytwarzanych na małych powierzchniach produktów;
  2. 30 osobowa grupa ekspertów-wykładowców przygotowana została do świadczenia doradczych usług rolniczych z zakresu przedsiębiorczości, w tym turystyki wiejskiej i agroturystyki;
  3. 30 uczestników warsztatów w Starym Polu uzyska kwalifikacje lidera do tworzenia organizacji rolniczych, w tym grup producenckich oraz prowadzenia produkcji i marketingu wysokodochodowych kultur rolnych;
  4. Opracowano plany działania grup producentów warzyw, owoców, zbóż, mleka, trzody chlewnej, drobiu i ryb.