Polska pomoc

 

Wsparcie renowacji i adaptacji budynku pod centrum kryzysowe dla ofiar przemocy domowej

Przemoc domowa jest w Gruzji poważnym problemem społecznym, który wciąż w zbyt małym stopniu spotyka się z adekwatną reakcją państwa. Według danych statystycznych fizycznej przemocy w rodzinie doświadcza regularnie co 11 kobieta, zaś co 3 doświadcza przemocy psychicznej, takiej jak poniżanie, czy wyzwiska. Pomimo rosnącego w ostatnich latach zainteresowania władz Gruzji problemem polityka państwa, wrażliwość organów państwowych, baza prawna, a także stan stosownej infrastruktury pozostają dalekie od adekwatnej do skali problemu. W Gruzji liczącej 3,8 mln mieszkańców istnieją zaledwie cztery schroniska dla ofiar przemocy domowej (Tbilisi, Gori, Kutaisi, Signakhi) mogące w sumie przyjąć 80 osób. W Gruzji brak jest państwowych centrów kryzysowych mogących udzielić schronienia, pomocy medycznej, prawnej i psychologicznej w trybie nagłym.

Organizacja partnerska, Anti-Violence Network of Georgia, od kliku lat prowadzi dwa centra kryzysowe w Tbilisi i Achalciche (AVNG). 13 kwietnia 2016 r. AVNG podpisała z gruzińską Państwową Agencją Własności Skarbu Państwa umowę o użyczenie budynku pod centrum kryzysowe dla ofiar przemocy domowej. Na mocy umowy organizacja uzyskała prawo użytkowania budynku na zasadzie nieodpłatnej przez okres 15 lat. Warunkiem obowiązywania umowy jest przeprowadzenie w budynku niezbędnego remontu (o wartości minimum 250 000 lari) w ciągu 12 miesięcy od podpisania umowy, zaś w ciągu kolejnych dwóch miesięcy uruchomienie centrum kryzysowego mogącego przyjąć jednocześnie 20 osób.

Wsparcie renowacji i adaptacji budynku pod centrum kryzysowe dla ofiar przemocy domowej

 

Realizacja projektu planowana jest na okres od 1 lipca do 15 grudnia 2016 r. w ramach współpracy Ambasady RP w Tbilisi z partnerem lokalnym, organizacją Anti-Violence Network of Georgia (AVNG).

Celem projektu jest wsparcie uruchomienia centrum kryzysowego dla ofiar przemocy domowej mogącego udzielać schronienia, pomocy medycznej, psychologicznej i prawnej w trybie natychmiastowym bez konieczności oczekiwania przez osobę poszkodowaną na oficjalną procedurę biurokratyczną potwierdzającą status ofiary. Obecnie brak w Gruzji państwowych placówek tego rodzaju, zaś dwie prowadzone przez AVNG mają ograniczoną liczbę miejsc.

Działania projektowe obejmować będą część niezbędnych prac remontowych i adaptacyjnych pod centrum kryzysowe. Przewidziane w projekcie prace remontowe i adaptacyjne obejmą: prace przygotowawcze i demontażowe, wymianę dachu, remont fasady, wymianę okien w całym budynku, wymianę instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej w całym budynku oraz remont pierwszej (z dwóch) kondygnacji "pod klucz".

Beneficjentami projektu będą ofiary przemocy domowej. Centrum kryzysowe uruchomione w wyremontowanym budynku będzie mogło docelowo przyjąć 23 osoby jednocześnie, w tym 1 osobę niepełnosprawną i 2 ofiary przemytu ludźmi.

Projekt został w całości sfinansowany ze środków Polskiej pomocy, a jego wartość wyniosła ok. 340 000 PLN (ok. 82 000 EUR). Na potrzeby kalkulacji przyjęto kurs 1 EUR = 4,1749 PLN.

Wsparcie renowacji i adaptacji budynku pod centrum kryzysowe dla ofiar przemocy domowej

Projekt przeprowadzono od 1 sierpnia do 15 grudnia 2016 r. Jego celem było wsparcie uruchomienia centrum kryzysowego dla ofiar przemocy domowej. Centrum kryzysowe udziela schronienia, pomocy medycznej, psychologicznej i prawnej w trybie natychmiastowym bez konieczności oczekiwania przez osobę poszkodowaną na oficjalną procedurę formalną potwierdzającą status ofiary. Cel ten osiągnięto poprzez realizację prac remontowych i adaptacyjnych w budynku wydzierżawionym przez organizację partnera od skarbu państwa na okres 15 lat. Prace remontowe w budynku obejmowały m.in. całkowitą wymianę instalacji elektrycznej, grzewczej, wodno-kanalizacyjnej i gazowej, wymianę pokrycia dachu, okien i drzwi. Ponadto na parterze wykonano remont generalny, obejmujący m.in. wymianę posadzki i armatury sanitarnej.

W centrum kryzysowym będzie mogło przebywać jednocześnie 25 osób, w tym ofiary przemytu i osoby z niepełnosprawnościami.