Polska pomoc

 

Wsparcie przy tworzeniu i organizacji grup producenckich w Mołdowie

Od 2005 roku Agencja Rynku Rolnego (ARR) prowadzi aktywną i efektywną współpracę z instytucjami sektora rolnego Republiki Mołdowy, w tym zwłaszcza z Ministerstwem Polityki Rolnej i Przemysłu Spożywczego Republiki Mołdowy celem udzielenia niezbędnego wsparcia eksperckiego, jak również współorganizując wspólne inicjatywy np. „Dni mołdawskiego wina w Warszawie”.

Znaczącym elementem współpracy były projekty w ramach programu polskiej pomocy rozwojowej, których zrealizowano w latach 2006-2008. Pomoc ekspertów ARR dotyczyła m.in: dostosowania sektora rolnego Mołdawii do wymagań UE; funkcjonowania mechanizmów interwencyjnych na wybranych rynkach rolnych; stworzenia podstaw prawnych dla utworzenia agencji interwencyjnej w Mołdowie; opracowania założeń dla struktury i otoczenia prawnego instytucji odpowiedzialnej za regulację rynku rolnego; opracowania zasad regulujących kwestie związane z monitorowaniem przywozu i wywozu produktów rolno-spożywczych oraz promocji artykułów rolno-spożywczych.

Pomoc sektorowi rolnemu Republiki Mołdowy realizowana jest także doraźnie w ramach umów bilateralnych, a w ostatnim czasie opiera się przede wszystkim na postanowieniach Polsko-Mołdawskiego Zespołu ds. realizacji wspólnych projektów w dziedzinie rolnictwa – powołanego w 2010 roku – przez Ministrów Rolnictwa obu krajów. Przedstawiciel ARR jest także Doradcą Ministra Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego Republiki Mołdowy w ramach programu UNDP.

W Mołdawii obserwuje się duże dysproporcje miedzy rolnikami i producentami rolnymi zajmującymi się produkcją, a dystrybutorami i pośrednikami w sprzedaży. Rolnicy i producenci rolni nie posiadając odpowiednich środków finansowych na rozwój swojej działalności i często są zmuszeni do korzystania z usług jednego nabywcy. Powoduje to trudności w sprzedaży swojej produkcji oraz bardzo często konieczność sprzedaży poniżej rzeczywistej wartości produktu oraz nabywanie środków produkcji po zawyżonych cenach. Potrzeba stworzenia grup producenckich w Mołdawii została zapisana w szeregu dokumentów mołdawskich, w tym dwóch najważniejszych: Krajowej Strategii Rozwoju na lata 2008-2011 oraz Strategii zrównoważonego rozwoju sektora rolno spożywczego w latach 2008-2013.

Wsparcie przy tworzeniu i organizacji grup producenckich w Mołdowie

Potrzeba realizacji projektu, mającego na celu wsparcie dla organizacji i utworzenia grup producenckich w Mołdowie, została zasygnalizowania podczas spotkań z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego w Polsce oraz wizyty polskich ekspertów w Kiszyniowie i spotkania z Ministrem Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego Panem Valerym Cosarciucem. Założenia dla projektu zostały uzgodnione w trakcie wizyty Pana Tudor Robu Dyrektora Departamentu Marketingu i Współpracy Międzynarodowej mołdawskiego resortu Rolnictwa przy okazji organizacji seminarium inwestycyjnego w Warszawie w listopadzie 2010 r.

Realizacja projektu będzie miała istotny wpływ na poprawę sytuacji w zakresie korzystnej dystrybucji wyprodukowanych produktów rolnych i ograniczenia roli pośredników w ich sprzedaży. Pomoc ekspercka jest niezbędna, aby zostały przyjęte w Mołdowie właściwe, efektywne i realne rozwiązania, które określałyby funkcjonowanie grup producenckich, a także produktów dla których grupy producenckie mogłyby być tworzone. Polscy eksperci przedstawią także możliwe instrumenty wsparcia dla tych grup, które mogłyby być stosowane w Mołdawii.

Projekt skierowany będzie do mołdawskich przedstawicieli: administracji sektora rolnego, w tym Ministerstwa Rolnictwa RM (z wydziałów polityki produkcji roślinnej, marketingu i współpracy międzynarodowej, przemysłu spożywczego (15 osób) i agencji płatniczej i interwencyjnej (2 osoby); administracji lokalnej regionów rolniczych (5 osób) oraz  przedsiębiorców branży rolno-spożywczej i rolników (w tym zwłaszcza branży owoców i warzyw) - 15 osób.

Wsparcie przy tworzeniu i organizacji grup producenckich w Mołdowie

W efekcie realizacji projektu: przygotowano ekspertyzę odnośnie koncepcji utworzenia i organizacji grup producenckich w Mołdawii oraz opracowano projekt legislacji określającej regulacje, procedury oraz kompetencje dla tworzenia i funkcjonowania tego typu grup. Ponadto przeszkolono 50 rolników i przedsiębiorców rolnych w zakresie funkcjonowania w praktyce ww. grup oraz 20 przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa RM oraz administracji lokalnej w zakresie ich organizacji i procedur rejestracji.