Polska pomoc

 

Wsparcie medyczne i edukacyjne dla przychodni Holy Spirit w Maggotty na Jamajce

Maggotty jest małym miastem położonym w jednym z najbiedniejszych regionów Jamajki, w sercu lasów tropikalnych, co nie sprzyja rozwojowi prowincji. Bezrobocie sięga tam aż 70%. Wysoki stopień analfabetyzmu sprawia, że dostęp do podstawowej wiedzy na temat zdrowia jest ograniczony. Ciężka sytuacja ekonomiczna mieszkańców utrudnia dotarcie do odległych miast w celu wizyty u lekarza. Siostry Sercanki zbudowały klinikę by zapewnić ciągłą opiekę medyczną miejscowej ludności, ale do jej sprawnego funkcjonowania potrzebują personelu medycznego i lekarzy.

Celem projektu jest wsparcie działalności Sióstr Sercanek w zakresie opieki medycznej oraz poszerzenie wśród mieszkańców Maggotty i okolic dostępu do wiedzy o zasadach higieny oraz profilaktyce chorób cywilizacyjnych. Projekt jest kontynuacją działań realizowanych na Jamajce w 2012 roku przez trzy lekarki, wolontariuszki z Bydgoszczy.

Wsparcie medyczne i edukacyjne dla przychodni Holy Spirit w Maggotty na Jamajce

Projekt realizowany jest w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2014 roku na terenie parafii Ducha Świętego w Maggotty na Jamajce (Santa Cruz, Maggotty oraz okoliczne wioski).

Wykonawcą projektu jest Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna, a partnerem lokalnym - parafia Ducha Świętego w Maggotty na Jamajce.

Głównym celem działań jest zapewnienie ciągłej opieki medycznej mieszkańcom regionu Maggotty przez trzy lekarki i jednego ratownika medycznego oraz prowadzenie edukacji prozdrowotnej, co wpisuje się w realizację 4, 5 i 6 Milenijnego Celu Rozwojowego.

Wolontariusze udzielają pomocy medycznej w przychodniach wskazanych przez siostry z Maggotty (4 dni w tygodniu), w czasie wizyt domowych u chorych (1 dzień w tygodniu) oraz w razie potrzeby podczas weekendowych dyżurów. Badają pacjentów, wykonują dostępne badania laboratoryjne, diagnozują pacjentów, wdrażają bądź kontynuują leczenie, a także monitorują jego przebieg i stosowanie się przez chorych do zaleceń lekarskich. W celu zwiększenia świadomości zdrowotnej mieszkańców i docenienia przez nich wagi prewencji pierwotnej, wolontariusze prowadzą równocześnie szkolenia na temat pierwszej pomocy, zapobiegania zarażeniom chorobami przenoszącymi drogą płciową, prewencji chorób cywilizacyjnych oraz szkodliwości używania wyrobów tytoniowych, co powinno mieć realny, długoterminowy wpływ na poprawę zdrowia mieszkańców Maggotty i zmianę ich postaw odnośnie do dbałości o stan zdrowia.

Grupę docelową stanowi ludność regionu Maggotty, wymagająca pomocy medycznej oraz edukacji na temat zachowań prozdrowotnych.

Wsparcie medyczne i edukacyjne dla przychodni Holy Spirit w Maggotty na Jamajce

W ramach projektu wolontariusze udzielali porad medycznych w rejonach Maggotty, Santa Cruz oraz Seaford Town na Jamajce zarówno w przychodniach, jak i podczas wizyt domowych. Działania wolontariuszy powinny przyczynić się do poprawy jakości życia pacjentów i skutkować wzrostem długości ich życia. Dzięki pobytowi wolontariuszy na Jamajce, możliwe było zwiększenie dostępu do podstawowej opieki medycznej dla osób na co dzień pozbawionych tej opieki.

Podczas realizacji projektu wolontariusze udzielili porad medycznych blisko 4,000 pacjentom, przeprowadzili szkolenia grupowe z kilku zakresów tematycznych oraz szkolenia indywidualne dla każdego potrzebującego pacjenta. W ramach projektu powstały ulotki na dot. wybranych problemów zdrowotnych, które pracownicy kliniki mogą drukować w zależności od potrzeb. Wolontariusze pomogli również w otwarciu kolejnej kliniki prowadzonej z pomocą Sióstr z Maggotty.

Ponadto, dla personelu medycznego w przychodni wolontariusze przygotowali i zrealizowali szkolenia z następujących zagadnień: „Pierwsza pomoc i postępowanie w stanach nagłych”, „Świadome planowanie rodziny. Zapobieganie transmisji chorób przenoszonych droga płciową”, „Choroby cywilizacyjne”, „Zasady higieny”, podczas którego najmłodsze dzieci otrzymały gąbeczki w kształcie kaczuszek, „Zasady udzielania pierwszej pomocy”, „Resuscytacja krążeniowo – oddechowa u dzieci”, „Postępowanie w przypadku złamań i krwotoków” oraz „Intubacja i udrażniania dróg oddechowych metodą przyrządową i bezprzyrządową”. Dzięki szkoleniom wzrósł poziom wiedzy medycznej wśród społeczności lokalnej.

Podczas realizacji projektu wolontariusze prowadzili bloga z elementami videobloga, dzięki czemu przyczynili się do promowania idei wolontariatu i działań podejmowanych w ramach programu polskiej pomocy.