Polska pomoc

 

Wsparcie i poprawa warunków życia dzieci i kobiet – grup defaworyzowanych w Gruzji

Po rozpadzie Związku Radzieckiego, Gruzja pozostała z systemem instytucji sowieckich, które miały opiekować się sierotami. Jednak załamania polityczne, konflikty oraz niegospodarność i nadużycia doprowadziły ten system do prawie całkowitego upadku. Aktualnie, według nowej polityki rząd zleca prowadzenie ośrodków pomocy i opieki nad sierotami podmiotom niepaństwowym. Za usługę oferowaną w dziennych centrach pobytu otrzymują one dziennie 6 Lari (GEL) za osobę, natomiast rodzinne domy i instytucje oferujące bezpieczne schronienie dla kobiet czy kobiet z dziećmi otrzymują 18 GEL. Oczekuje się, że te fundusze pokryją koszty całkowitej obsługi beneficjentów. Kwota ta jednak jest tak niska, że zazwyczaj ledwo starcza na pokrycie kosztów bieżącej działalności. Nie jest więc możliwe wygospodarowanie środków na remonty czy podniesienie kompetencji kadry zapewniającej wsparcie beneficjentom.

Projekt dotyka beneficjentów organizacji pozarządowych i instytucji prowadzących rodzinne domy dziecka, z którymi współpracuje ADRA Gruzja. Te partnerskie struktury, które skorzystają z wszelkich prac podnoszących poziom życia, warunki mieszkania i przebywania w Centrach prowadzą działania od wielu lat. Beneficjenci projektu - podopieczni  7 centrów trafili tam ze względu na bardzo trudną sytuację życiową. Są to dzieci – sieroty (głównie z powodów społecznych), ofiary przemocy domowej, często także dzieci, które mają za sobą epizod życia na ulicy.

Wsparcie i poprawa warunków życia dzieci i kobiet – grup defaworyzowanych w Gruzji

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2018 roku. Obejmie swoim zasięgiem dwa regiony Gruzji: Shida Kartli oraz Kvemo Kartli.

Wykonawcą projektu jest fundacja ADRA Polska oraz ADRA Gruzja wraz z Child and Environment oraz Society Biliki  - organizacjami lokalnymi opiekującymi się remontowanymi ośrodkami pomocy.

Projekt ma poprawić sytuacji dzieci i kobiet w 7 ośrodkach pomocy w Gruzji (w małych domach dziecka, schroniskach dla ofiar przemocy oraz centrach dziennego pobytu) poprzez zapewnienie im godnych warunków (dzięki remontom i doposażeniu ośrodków) oraz lepszego wsparcia ze strony ich opiekunów (dzięki szkoleniom dla kadry). Celem ogólnym projektu jest stworzenie bezpiecznego środowiska życia dla osób wykluczonych społecznie i ekonomicznie.

Bezpośrednimi beneficjentami projektu są dzieci ze środowisk ekonomicznie słabszych i biednych domów, które są pod opieką państwa oraz kobiety uciekające przed przemocą domową. Poprawa warunków życia i przebywania w ośrodkach, oraz podniesienie kompetencji zajmującej się nimi kadry, będzie dotyczyć bezpośrednio 107 osób: 61 dzieci uczęszczających do ośrodków pobytu dziennego w Rustavi i Tbilisi, oraz 46 beneficjentów mieszkających w 5 ośrodkach (w tym 3 matki oraz łącznie 43 dzieci) w Norio, Khashuri i Gori. Założono też, że informacja o realizowanym projekcie dotrze do co najmniej 250 000 osób.

Projekt służy realizacji Priorytetu 3 Kapitał Ludzki – lepszy dostęp do usług społecznych  oraz poprawa infrastruktury i funkcjonowania ośrodków dla osób niepełnosprawnych, ofiar przemocy domowej i dzieci pozbawionych pieczy rodzicielskiej. Równocześnie przyczynia się on do osiągnięcia 10 Celu Zrównoważonego Rozwoju: Zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami.

Wsparcie i poprawa warunków życia dzieci i kobiet – grup defaworyzowanych w Gruzji

Projekt realizowany był w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2018 roku. Osiągnięte w tym czasie rezultaty to:

 • 105 podopiecznych 7 ośrodków opiekuńczych ma dostęp do lepszych warunków sanitarnych oraz lepiej działającego ogrzewania:
  • schronisko dla ofiar przemocy w Khashuri: 12 (w tym 3 matki i 9 dzieci),
  • mały dom dziecka w Khasuri (ul. Metreveli): 9,
  • mały dom dziecka w Khasuri (ul. Pushkini): 10,
  • mały dom dziecka w Gori: 7,
  • ośrodek w Tibilisi: 42,
  • ośrodek w Norio: 8,
  • ośrodek w Rustavi: 17.

 

 • 46 podopiecznych ośrodków (43 dzieci oraz 3 matki) ma obecnie lepsze warunki mieszkaniowe. Remont obejmował malowanie ścian i sufitów, tapetowanie, laminowanie podłóg, wymanię kafelków, naprawę drzwi, okien i schodów w budynkach, a także instalacji sanitarnej i grzewczej. Ośrodki zostały umeblowane i wyposażone w podstawowy sprzęt: pralki, czajniki elektryczne, kuchenki gazowe, odkurzacze, a także huśtawki i ławki do ogrodu.

 

 • 34 pracowników ośrodków podniosło swoją wiedzę i kompetencje w zakresie opieki nad beneficjentami podczas 7 treningów. W trzech treningach (pierwsza pomoc ; zarządzanie trudnymi zachowaniami dzieci; wypalenie zawodowe) uczestniczyło również 18 innych osób. Byli to pracownicy organizacji zajmujących się ośrodkami – Society  Biliki (10 osób) oraz Child and Environment (8 osób).