Polska pomoc

Wsparcie gospodarowania na użytkach rolnych o niekorzystnych warunkach glebowych

Położony w południowej części Zakaukazia Azerbejdżan należy do krajów, o niezwykłym urozmaiceniu warunków geograficznych. Na stosunkowo niewielkiej powierzchni liczącej 86.000 km2 występuje dziewięć stref klimatycznych, rozległe równiny położone w depresji, w dolinie rzeki Kury oraz grzbiety Wielkiego Kaukazu wznoszące się ponad 4000 mnpm, żyzne gleby cynamonowe klimatu subtropikalnego kontrastują z trudnymi w uprawie szaroziemami półpustyń.

Ten wyjątkowy potencjał przyrodniczy stwarza jednocześnie pewne problemy związane z gospodarowaniem rolniczym. Ponad 40% obszaru kraju zagrożone jest różnymi przejawami procesu erozji, a niemal 80% tradycyjnie użytkowanych rolniczo gruntów wykazuje cechy zasolenia. Dwa wymienione zjawiska postrzegane są jako istotne bariery w rozwoju obszarów wiejskich Azerbejdżanu. Trzecim problemem pośrednio związanym z gospodarowaniem zasobami naturalnymi kraju jest brak nowoczesnych narzędzi i metod, a także danych przestrzennych gromadzonych w postaci cyfrowej pozwalających na bardziej racjonalne zarządzanie przestrzenią rolniczą.

Realizowany w programie rozwojowym MSZ Polska Pomoc przez Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach (ITP-Falenty) oraz Instytut Erozji i Nawodnienia z Baku (IEiN Baku) w roku 2012 projekt był ukierunkowany na transfer wiedzy i technologii w zakresie gromadzenia zasobów przestrzennych o uwarunkowaniach środowiskowych, kluczowych dla rozwoju rolnictwa.

W ramach zrealizowanych działań kontynuowano cykl szkoleniowy rozpoczęty we wcześniejszych projektach programu MSZ, umożliwiający podnoszenie kwalifikacji specjalistów zajmujących się kształtowaniem przestrzeni rolniczej. Opracowany i wydrukowany został przewodnik metodyczny ukierunkowany na specyficzne zagadnienia związane z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi (sprzęt oraz oprogramowanie GIS) oraz materiałów (zobrazowania satelitarne o wysokiej rozdzielczości) w zarządzaniu zasobami naturalnymi w rolnictwie.

Na założonym w roku 2010 na nizinie Kura-Araksińskiej poligonie badawczym realizowane były prace nad metodą wykorzystania zobrazowań satelitarnych do oceny stanu zasolenia gleb. W ich wyniku opracowano propozycję algorytmu postępowania, którego efektem jest waloryzacja pokrywy glebowej ze względu na warunki wilgotnościowe oraz poziom zasolenia. W projekcie kontynuowano również wyposażanie profesjonalnej pracowni analiz przestrzennych powstającej w IEiN Baku. Rozpoczęty został także proces przetwarzania zasobów kartograficznych dotychczas funkcjonujących jedynie w formie analogowej (mapy glebowo-rolnicze) do postaci numerycznej. Opracowane zostały bazy danych przestrzennych dla 5 regionów zagrożonych procesem erozji, położonych na obszarze Wielkiego Kaukazu.

Całkowity koszt projektu to 200 872 PLN w tym dofinansowanie z programu Polska Pomoc – 180 772 PLN.

w górę

Tagi