Polska pomoc

 

Wsparcie deinstytucjonalizacji systemu opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi pozbawionymi pieczy rodzicielskiej

Reforma systemu opieki nad dziećmi pozbawionymi pieczy rodzicielskiej została zapoczątkowana w 2005 roku i jest konsekwentnie wdrażana przez rząd Gruzji z pomocą zagranicznych donorów. Do 2013 roku udało się zamknąć około 50 dużych placówek wychowawczych starego typu i zbudować sieć rodzinnych domów dziecka. Pomimo ogólnego sukcesu reformy, nie udało się dotąd rozwiązać problemu właściwej opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami, które z racji swojego stanu zdrowia i wieku są szczególnie narażone na dyskryminację i marginalizację. Otwarte pozostały dwa domy dla dzieci niepełnosprawnych, pod których opieką znajduje się 87 dzieci (z ogólnej liczby 4100 dzieci przed reformą). W domu małego dziecka w Tbilisi znajduje się 57 dzieci w wieku 0-6 lat, a 30 dzieci w wieku 6-18 mieszka w domu opieki w Kodjori. Aby zamknąć tę lukę i zlikwidować dwa ostatnie duże domy dziecka funkcjonujące w Gruzji konieczne jest zrekrutowanie stosownej liczby rodziców zastępczych i odpowiednie ich przeszkolenie.

Organizacja Children of Georgia, przy współpracy i pomocy finansowej UNICEF, od 2010 roku pracuje na rzecz rozwoju systemu opieki zastępczej dla dzieci niepełnosprawnych. Sprawny system opieki zastępczej zapobiega trafianiu dzieci pozbawionych pieczy rodzicielskiej do dużych państwowych instytucji i wspomaga proces deinstytucjonalizacji. W Gruzji opracowano krajowe curriculum i standardy dotyczące opieki zastępczej. Końca dobiegają też prace nad nową ustawą o adopcji i opiece zastępczej. Problemem pozostają jednak ograniczone możliwości szkolenia rodziców zastępczych, szczególnie wyspecjalizowanych w opiece nad dziećmi wymagającymi specjalnej opieki.

Wsparcie deinstytucjonalizacji systemu opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi pozbawionymi pieczy rodzicielskiej

Realizacja projektu zaplanowana jest na okres od 1 lipca do 15 grudnia 2016 r. we współpracy Ambasady RP w Tbilisi z partnerem lokalnym, organizacją pozarządową Children of Georgia. Jego celem jest wsparcie ostatniego etapu deinstytucjonalizacji gruzińskiego systemu opieki nad dziećmi pozbawionymi pieczy rodzicielskiej poprzez zrekrutowanie i przeszkolenie rodziców zastępczych i przekazanie pod ich opiekę dzieci niepełnosprawnych przebywających w dwóch państwowych domach dziecka.

Kandydaci na rodziców zastępczych zostaną zrekrutowani przez konsultanta na podstawie rozmów kwalifikacyjnych i wywiadu społecznego. Następnie zostaną poddani dziesięciodniowemu szkoleniu z elementami szkolenia praktycznego. Szkoleniem będzie objętych ok. 60 uczestników w 4 grupach po 15 osób (2 grupy w Tbilisi, 2 grupy w innych regionach). Zajęcia prowadzone będą przez psychologa, pediatrę, specjalistę terapii zajęciowej i pracownika socjalnego.

Social Service Agency, we współpracy z organizacją partnera, przydzieli niepełnosprawne dzieci rodzicom zastępczym, którym organizacja Children of Georgia zapewni wsparcie w postaci indywidualnych konsultacji dostosowanych do zgłoszonych przez nich potrzeb i w oparciu o opinię pracownika socjalnego. Konsultacje będą udzielone rodzicom 30 dzieci, 4 razy w miesiącu przez 4 miesiące.

W oparciu o indywidualny wywiad zostaną zakupione zabawki oraz akcesoria edukacyjne i rozwojowe dla dzieci niepełnosprawnych, które zostaną przekazane rodzicom zastępczym. 

Beneficjentami bezpośrednimi będzie co najmniej 60 rodziców zastępczych przeszkolonych w ramach projektu. Beneficjentami pośrednimi będzie 87 dzieci z niepełnosprawnościami - podopiecznych dwóch ostatnich funkcjonujących w Gruzji państwowych domów dziecka.

Wsparcie deinstytucjonalizacji systemu opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi pozbawionymi pieczy rodzicielskiej

Projekt został zrealizowany w okresie od 1 sierpnia do 15 grudnia 2016 r. Jego celem było wsparcie ostatniego etapu deinstytucjonalizacji gruzińskiego systemu opieki nad dziećmi pozbawionymi pieczy rodzicielskiej. Cel osiągnięto poprzez zrekrutowanie i przeszkolenie grupy rodziców zastępczych i przekazanie pod ich opiekę 17 dzieci niepełnosprawnych przebywających w dwóch ostatnich państwowych domach dziecka. W ramach projektu przeprowadzono 4 cykle szkoleń dla kandydatów na rodziców zastępczych dzieci niepełnosprawnych. Wzięło w nich udział 49 osób, z czego 44 ukończyły szkolenie. 12 dzieci zostało przekazanych do rodzin już przed końcem projektu. Wszystkim rodzinom zastępczym objętym projektem udzielono wsparcia w postaci kilkukrotnych specjalistycznych konsultacji i przekazania wyposażenia dedykowanego do opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, m.in. funkcjonalne meble, materace, sprzęt rehabilitacyjny.

Projekt został dofinansowany ze środków Polskiej pomocy grantem w wysokości ok. 122 000 PLN (ok. 29 000 EUR), a jego całkowita wartość wyniosła ok. 138 000 PLN (ok. 33 000 EUR). Na potrzeby kalkulacji przyjęto kurs 1 EUR = 4,1749 PLN.