Polska pomoc

 

Wsparcie administracji publicznej w Mołdawii w zakresie przygotowania Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego Mołdawii na lata 2016-2020

Mołdawia znajduje się w okresie transformacji ustrojowej i przemian społeczno-gospodarczych. Podejmowane w ciągu ostatnich lat reformy ukierunkowane są na budowanie konkurencyjności i wzmacnianie gospodarki kraju, również poprzez integrację z Unią Europejską (UE) i innymi organizacjami międzynarodowymi. Od 2004 r. UE objęła Mołdawię programem Europejskiej Polityki Sąsiedztwa (EPS), a od maja 2009 r. Partnerstwem Wschodnim (PW). 27 czerwca 2014 r. podczas szczytu UE została podpisana Umowa Stowarzyszeniowa UE – Mołdawia, zawierająca także zapisy dotyczące Pogłębionej i Kompleksowej Umowy o Wolnym Handlu UE – Mołdawia. Celem jest wzmocnienie dialogu politycznego z tym krajem oraz szybszy rozwój gospodarczy, co w efekcie doprowadzić ma do gospodarczej integracji Mołdawii z rynkiem UE oraz przyczynić się do intensywniejszych kontaktów handlowych i większych inwestycji w tym kraju.

Potrzeby strony mołdawskiej wynikają przede wszystkim z planu reform, który realizowany jest przez Rząd Mołdawii zgodnie z wytycznymi i harmonogramem UE. Podpisanie Umowy Stowarzyszeniowej z UE nakłada obowiązek przeprowadzenia szeregu reform, które mają na celu zbliżenie standardów mołdawskich w zakresie systemu prawa i realizacji polityk publicznych do tych obowiązujących w UE. W związku z tym zintensyfikowane zostaną prace nad reformą polityki regionalnej w Mołdawii zmierzające do zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego całego kraju oraz zmniejszania różnic w poziomie rozwoju poszczególnych regionów. Skuteczna realizacja polityki regionalnej umożliwi szybszy rozwój państwa jako całości i pomoże w osiągnięciu ostatecznego celu jakim jest poprawa jakości życia obywateli.

Pierwszym etapem dostosowywania polityki regionalnej w Mołdawii do standardów UE była aktualizacja w 2012 r. Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego Mołdawii i regionalnych strategii rozwoju na lata 2013-2015. Kolejnym etapem będzie zreformowanie modelu programowania i wdrażania polityki rozwoju regionalnego w Mołdawii w perspektywie na lata 2016-2020, opartego na założeniu ściślejszej koordynacji polityki regionalnej z innymi krajowymi politykami sektorowymi oraz wzmacnianiu współzależności wybranych dziedzin interwencji publicznej.

Kluczowym będzie przygotowanie przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa Mołdawii (MRRB) w 2015 r. projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2016-2020 (KSRRM), która ma być najważniejszym dokumentem strategicznym w zakresie rozwoju regionalnego Mołdawii na poziomie krajowym oraz stanowić dokument nadrzędny dla strategii rozwoju na poziomie regionalnym.

W celu poprawienia efektywności prowadzonej polityki regionalnej w Mołdawii niezbędna jest jej powiązanie z polityką przestrzenną, co będzie wymagało wprowadzenia w przyszłości zmian o charakterze legislacyjnym i instytucjonalnym. Polityka rozwoju regionalnego powinna w równej mierze realizować cele ekonomiczne, społeczne i ekologiczne, jednocześnie dążąc do jak najefektywniejszego gospodarowania przestrzenią. W tym ujęciu polityka przestrzenna stanowi fundamentalny element prowadzenia zintegrowanej polityki rozwoju. Zważając na fakt, że polityka przestrzenna obok polityki społecznej i gospodarczej jest główną składową polityki rozwoju, MRRB i administracja publiczna Mołdawii powinna zająć się usprawnieniem systemu planowania przestrzennego.  Włączenie do projektu tematyki dotyczącej planowania przestrzennego pozwoli na usprawnienie i dopasowanie obecnego systemu planowania przestrzennego w Mołdawii do wymogów nowego modelu programowania i realizacji polityki regionalnej w tym kraju oraz pomoże w promowaniu systemu zintegrowanego planowania rozwoju, zarówno na potrzeby planowania terytorialnego, jak i celów rozwoju regionalnego. Ponadto włączenie wymiaru terytorialnego do strategii rozwoju i zasady zintegrowanego podejścia terytorialnego w pracach nad KSRRM wpłynie na połączenie i skoordynowanie działań resortów i instytucji im podporządkowanych, aktywnych w obszarze rozwoju regionalnego lub mających wpływ na rozwój regionalny, co przyczyni się do efektywniejszej realizacji polityki rozwoju oraz lepszego wykorzystania środków publicznych.

Wsparcie administracji publicznej w Mołdawii w zakresie przygotowania Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego Mołdawii na lata 2016-2020

Celem ogólnym projektu jest usprawnienie systemu programowania i realizacji polityki regionalnej w Mołdawii przyczyniającego się do większej spójności społeczno-gospodarczej i terytorialnej kraju.

Projekt zakłada wsparcie partnera mołdawskiego w przeprowadzeniu reformy regionalnej polegającej na zmianie modelu programowania i wdrażania polityki regionalnej (PR) w tym kraju na lata 2016-2020 zgodnie ze standardami UE, opartego na założeniu ściślejszej koordynacji PR z innymi krajowymi politykami sektorowymi oraz wzmacnianiu współzależności wybranych dziedzin interwencji publicznej. Kluczowym z tego punktu widzenia będzie przygotowanie w 2015 r. Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2016-2020 (KSRRM), jako najważniejszego dokumentu strategicznego w zakresie rozwoju regionalnego. Projekt dotyczy wsparcia w opracowaniu projektu KSRRM, a także przekazaniu polskich doświadczeń w zakresie monitorowania i ewaluacji PR oraz systemu planowania przestrzennego. Projekt przyczyni się do poprawy realizacji PR na wszystkich szczeblach administracji w Mołdawii. Przewiduje działania doradcze, szkoleniowe i ewaluację.

Wsparcie administracji publicznej w Mołdawii w zakresie przygotowania Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego Mołdawii na lata 2016-2020

Realizacja projektu pozwoli osiągnąć następujące rezultaty:

  1. Poprawa zdolności administracji mołdawskiej w zakresie programowania i wdrażania polityki regionalnej na wszystkich szczeblach administracji, w tym planowania przestrzennego - stworzenie zestawu wytycznych w zakresie usprawnienia systemu planowania przestrzennego w kontekście polityki regionalnej w Mołdawii.
  2. Poprawa jakości dokumentów strategicznych dotyczących polityki regionalnej - przygotowanie projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2016-2020.
  3. Przyczyni się do wzrostu wiedzy i umiejętności mołdawskiej kadry urzędniczej w zakresie monitorowania i ewaluacji strategii rozwoju regionalnego - opracowanie rekomendacji na potrzeby systemu monitorowania i ewaluacji polityki regionalnej w Mołdawii.